Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Kobling mellom FoU og utdanning

Studiet skal ha en tilfredsstillende kopling til forskning, faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, som er tilpasset nivå, omfang og egenart for studiet. (Studietilsynsforskriften § 7-2).

HSH har etablert egne kjennetegn for FoU-basert utdanning. Fagavdelingene skal ha særskilt fokus på å operasjonalisere og implementere disse både i planleggingen og oppfølgingen av de ulike studieprogrammene.

Rådene for FoU og FoU-basert utdanning er et særskilt viktig fora for innspill og oppfølging av tiltak innenfor dette området.

Det stilles særskilte krav til studier med praksis i både Studietilsynsforskriften til NOKUT og i forskrifter og rammeplaner fra Kunnskapsdepartementet.

"Håndbok for etablering og revisjon av studieprogram og emner" stiller krav til at kompetanse, fagmiljø og FoU-basering er forhold som blir utreda i planleggingen av nye studieprogram eller ved revisjon av studieprogram.

Studieprogrammenes kobling til FoU skal fremgå av Studiehåndboka, og studieprogrammets kobling til FoU skal spesifikt vurderes og evalueres i programevalueringene.

Sida ble sist oppdatert: 12.08.2014