Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Fagmiljø og kompetanseutvikling

Å rekruttere, forvalte og utvikle kompetanse i fagmiljøene er viktig for kvaliteten i FoU-baserte utdanninger.

Høgskolestyret tildeler årlig midler til kompetanseutvikling. Dekan har ansvar for at fagavdelingene brukes disse midlene i tråd med behov og kompetansesituasjon. Direktør har et særlig ansvar for å sørge for kompetanseutvikling for teknisk/administrativt ansatte. I arbeidet med kompetanseutvikling er tre dimensjoner særlig sentrale.

Førstekompetanse

I tråd med Studietilsynsforskriften skal minst 20 % av de ansatte på grunnutdanningene, og minst 50 % av de ansatte på masterutdanningene ha førstekompetanse. Masterprogrammene skal i tillegg ha 10 % professor/dosent kompetanse.

Pedagogisk kompetanse

Personalpolitisk plan fremholder at "Alle fagtilsette skal ha formell pedagogisk kompetanse og/eller omfattende pedagogisk erfaring. Dei skal også ha kompetanse i bruk av pedagogiske IKT-verktøy".

Fagmiljøenes sammensetning

Sammensetning, størrelse og samla kompetanse i fagmiljøene skal være tilpasset innhold, egenart og ivareta en tilstrekkelig FoU-aktivitet i alle studieprogram. En skal sørge for at fagmiljøet deltar aktivt i nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk som er relevante for studiet.

Kvalitetskalender for fagmiljø og kompetanseutvikling (se verktøykassa for utfyllende beskrivelser av aktivitetene)
Aktivitet Tidspunkt/Frekvens Ansvarlig

Planlegge og utføre

Kompetansekartlegging Årlig Personaltjenester
Vurdere kompetansesituasjon på avdeling Årlig Dekan
Vurdere behov for nytilsetting Årlig Dekan
Tildele midler til FoU, kompetanseutvikling og nettverkssamarbeid Årlig Dekan

Følge opp og forbedre

Kurs for nytilsatte Årlig Personaltjenester
Medarbeidersamtale Hvert andre år Nærmeste leder
Evaluere fagmiljø og kompetansesituasjon på studieprogrammene i programevalueringene Hvert femte år Dekan

Planlegge og utføre

Personaltjenester skal årlig kartlegge og oppdatere oversikten over de faglig ansatte sin kompetanse (formalkompetanse og realkompetanse). Disse oversiktene skal være lett tilgjengelige for dekaner og studieledere.

Dekan skal årlig vurdere fagmiljøet og den samla kompetansesitusjonen på avdelingen. Basert på dette skal dekan vurdere behov for nytilsetting og tildele midler til FoU, kompetansutvikling og nettverkssamarbeid i samarbeid med studieledere og FoU-programledere.

Følge opp og forbedre

Nytilsatte ved HSH skal føle seg velkommen og bli gitt nødvendig introdukson og opplæring for å kunne ta fatt på arbeidsoppgavene sin på en god måte. Personaltjenester skal årlig gjennomføre introduksjonskurs for nytilsatte. Dette kurset inkluderer informasjon om kvalitetssystemet til høgskolen.

Alle ansatte skal få tilbud om medarbeidersamtale med sin nærmeste leder minst annethvert år. Dette er en viktig samhandlingsarena som har fokus på kompetanseutvikling, arbeidsmiljø, arbeidsvilkår og tilrettelegging.

Kompetanse og fagmiljø er i tillegg et viktig fokus i programevalueringene med dekan som ansvarlig for oppfølging og igangsetting av tiltak.

Sida ble sist oppdatert: 10.11.2014