Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Kvalitet i emner

Kvalitetskalender for emner (se verktøykassa for utfyllende beskrivelse av aktivitetene)
Aktivitet Tidspunkt/Frekvens Ansvarlig

Planlegge og utføre

Utvikle eller revidere emne i tråd med Håndbok for etablering og revisjon av studieprogram og emner Egne frister Studieleder
Godkjenne nye eller reviderte emner Egne frister Dekan
Forberede og gjennomføre undervisning i tråd med semesterplan og godkjent emnebeskrivelse Innen semesterstart Emneansvarlig
Opprette referansegrupper Semesterstart Emneansvarlig/kullkoordinator
Gjennomføre forventningsavklaring i kull eller emner Semesterstart Emneansvarlig/kullkoordinator

Møte i referansegruppa på kull- eller emnenivå

Midtveis i hvert semester Emneansvarlig/kullkoordinator

Følge opp og forbedre

  • Sluttevaluering i referansegruppa
  • Skrive sluttnotat
Ved avslutning av hvert semester Emneansvarlig/kullkoordinator
Gjennomføre anonyme emneundersøkelser Minimum hvert tredje år Studieleder
Vurdere behov for revisjon av emne Årlig Studieleder

Planlegge og utføre

På HSH skal alle emner ha en godkjent emnebeskrivelse tilgjengelig i Studiehåndboka, og alle emner skal gjennomføres i tråd med denne.

Alle emner skal definere et forventa læringsutbytte, og det skal legges til rette for at studentene oppnår dette. I tillegg til studentenes egen innsats, skal undervisning, veiledning, arbeids-, vurderingsformer støtte opp under det definerte læringsutbytte for emnet.

Når et emne skal etableres eller revideres skal studenter, ansatte og evt. representanter fra praksisfeltet høres og involveres. Dette er studieleders ansvar, og skjer via Studieprogramråd eller i tilsvarende fora. Dekan er ansvarlig for faglig godkjenning av innhold i nye eller reviderte emner.

Utfyllende kriterier for innhold i et emne, og prosess og frister for godkjenning, fremgår av dokumentet «Håndbok for etablering og revisjon av studieprogram og emner».

Før oppstart av et emne er det viktig at gjensidige forventninger til undervisning og læring er avklart. I begynnelsen av hvert semester skal det derfor gjennomføres en forventningsavklaring mellom studenter og emneansvarlige eller kullkoordinatorer. Forventningsavklaringa skal skriftliggjøres, og være er et dynamisk dokument som skal ligge til grunn for videre evaluering og oppfølging i referansegruppene på enten per emne- eller for alle emnene i semesteret (kullnivå).

Studenter og emneansvarlige/kullkoordinatorer skal ha dialog om kvaliteten i et emne gjennom referansegrupper. Referansegruppene har som mål å bedre kvaliteten i emnene på kort og lang sikt, og skape større grad av gjensidige forpliktelser i forhold til selv læringsprosessen og i forholdene omkring undervisning/veiledning og læring generelt. Referansegruppene representerer alle studentene i et emne eller årskull, og er sammensatt av to studenter (valgt eller oppnevnt av studentene) som møter emne- eller kullansvarlig to ganger i semesteret (midevaluering og sluttevaluering). Studentene er ansvarlig for å skrive referat fra møtene i referansegruppa.

Følge opp og forbedre

For å sikre bredde og ivareta muligheten for anonyme tilbakemeldinger skal alle emner gjennomføre anonyme emneundersøkelser minimum hvert tredje år.

Ved avslutning av hvert semester skal det gjennomføres en sluttevaluering i referansegruppa og emneansvarlig/kullkoordinator skal gjøre sine vurderinger i et eget sluttnotat. Basert på tilbakemeldinger fra studenter og ansatte, skal studieleder årlig vurdere behov for emnerevisjon. Studieprogramrådet er et relevant fora for denne type diskusjoner.

Sida ble sist oppdatert: 07.11.2014