Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Kvalitet i EVU-studier

I tillegg til emner som inngår i ordinære bachelor og masterprogram, tilbyr HSH en rekke studier i kategorien etter- og videreutdanning. Disse studiene blir enten tilbydd som fristilte emner eller som flere emner i et studieprogram. Det stilles samme kvalitetskrav til innhold i denne type studier som ellers, men de er ofte organisert på en annen måte, eksempelvis på deltid i form av nettstøtte og/eller samlingsbasert undervisning. EVU-studiene inngår ikke nødvendigvis i studieporteføljen til HSH, men lyses ut på andre tidspunkt og ved særskilte etterspørsel i arbeidslivet.

Studentene på EVU-studier har like rettigheter andre studenter, men på grunn av studienes fleksible organisering er studentene i mindre grad på kampus, og har en svakere tilknytting til Studentparlament og Studentråd.

Kvalitetskalender for EVU-studier (se verktøykassa for utfyllende beskrivelser av aktivitetene)
Aktivitet Tidspunkt/Frekvens Ansvarlig

Planlegge og utføre

Utvikle emne/studieprogrambeskrivelse og plandokument i tråd med Håndbok for etablering og revisjon av studieprogram og emner Egne frister Studieleder
Godkjenne emne/studieprogram og plandokument Egne frister Dekan
Markedsføring, utlysning og opptak Egne frister

EVU-kontor/
Utdanningssenter

Forberede og gjennomføre undervisning i tråd med semesterplan godkjent emneplan Før studiestart Emneansvarlig
Gjennomføre forventningsavklaring Ved studiestart Emneansvarlig

Følge opp og forbedre

Emneevaluering Minst en gang i løpet av gjennomføring Emneansvarlig

Utarbeide evalueringsnotat

Etter gjennomføring EVU-kontor
Vurdere behov for revisjon Etter gjennomføring Studieleder

Planlegge og utføre

Kriterier for innhold, og prosess og frister for godkjenning av EVU-studier fremgår av «Håndbok for etablering og revisjon av studieprogram og emner».

Følge opp og forbedre

Også for EVU-emner skal det gjennomføres forventningsavklaring mellom studenter og emneansvarlig ved studiestart. Det skal også gjennomføres emneevaluering i alle emner minst en gang i løpet av gjennomføringen. Emneansvarlig velger selv hvilken type evaluering som er hensiktsmessig, eksempelvis standardisert spørreskjema eller dialogbasert møte med studentrepresentanter.

Resulatene fra evalueringa skal skriftliggjøres og sendes til studieleder. Etter avvikling av hele studiet har EVU-kontoret ansvar for å utarbeide et evalueringsnotat basert på innspill fra studieleder og økonomitjenester. Studieleder skal jevnlig vurdere behov for revisjon og videreutvikling av EVU-studiene i dialog med eventuelle Studieprogramråd, avdelingens råd for samarbeid med arbeidslivet eller andre relevante fora.

Sida ble sist oppdatert: 05.05.2015