Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Kvalitet i praksis

Praksis er en integrert del av utdanningene enten som egne emner eller som integrerte deler av et emne.

Det stilles særskilte krav til studier med praksis i både Studietilsynsforskriften til NOKUT og i forskrifter og rammeplaner fra Kunnskapsdepartementet.

HSH har flere studieprogram som inneholder praksis. For noen av disse er er praksis en obligatorisk del av utdanningen, men det for andre studieprogram er snakk om valgemner.

For studier med praksis skal det foreligge tilfredsstillende avtaler som regulerer vesentlige forhold av betydning for studentene (Studietilsynsforskriften § 7-1).

For studier med praksis skal fagmiljøet og eksterne praksisveiledere ha hensiktsmessig erfaring fra praksisfeltet (Studietilsynsforskriften §7-3)

Kvalitetskalender for praksis (se verktøykassa for utfyllende beskrivelser av aktivitetene)
Aktivitet Tidspunkt/Frekvens Ansvarlig

Planlegge og utføre

Inngå/fornye avtaler med praksisinstitusjoner Vurdere behov årlig Studieleder
Kvalitetssikre og eventuelt revidere studievise planer for praksis Årlig Studieleder
Oppdatere praksisnett Årlig Praksiskoordinator/Studieleder

Følge opp og forbedre

Godkjenne/ikke godkjenne studentene sin praksis Kontinuerlig Studieleder

Følge opp ulike typer studentevalueringer fra praksis

Kontinuerlig Praksiskoordinator/Studieleder
Vurdere behov for revisjon Etter gjennomføring Studieleder

Planlegge og utføre

I tråd med tilsynsforskriften skal det foreligge tilfredstillende avtaler med praksisfeltet som regulerer vesentlige forhold av betydning for studentene. Dette innebærer intensjonsavtaler med for eksempel kommune eller helseforetak og konkrete avtaler knyttet til hver enkelt praksisperiode. Hvilken avtale en har på de ulike studieprogrammene, er beskrevet i studiespesfikke prosessbeskrivelser.

Kriterier for innhold, og prosess og frister for godkjenning av emner/studieprogram med praksis, fremgår av den tidligere omtalte «Håndbok for etablering og revisjon av studieprogram og emner».

De ulike studieprogrammene har også egne praksisplaner/lærerplaner for praksis med utfyllende informasjon om innhold og læringsutbytte, vurdering, omfang, organisering og ansvarsfordeling i praksisopplæringen.

Studieleder vurderer årlig om det er hensiktsmessig å revidere plan for praksis, i tråd med eventuelle endringer i krav til utdanningen og tilbakemeldinger fra praksisfelt, studenter og faglærere.

Ettersom praksisfeltet ikke har tilgang til intranett og i en avgrenset grad har tilgang til Fronter, blir relevant informasjon for praksisfeltet lagt ut på egne nettsider (praksisnett). Disse kvalitetssikres/oppdateres årlig.

Følge opp og forbedre

Selv om det er studieleder som formelt godkjenner/ikke godkjenner studentene sin praksis, er praksisfeltet sentralt for å vurdere studenten sin praksis. For de studiene som har obligatorisk praksis er prosedyren for hva som skal gjøres dersom det er tvil om studenten skal bestå sentral.

Det er store studievise forskjeller i hva som er hensiktsmessig evalueringsform etter praksis. Der praksis er organisert som egne emner, skal anonyme emneundersøkelser som hovedregel gjennomføres minimum hvert tredje år. I tillegg kan samtaler med praksisfelt og studenter ved avslutning av semesteret, være en aktuell evalueringsform. Hvilken evalueringsform en tar i bruk, skal fremgå av studieleders kvalitetsrapportering (kullskjema). Studenter og praksisfelt skla få tilbakemelding om tendenser og eventuelle tiltak eksempelvis gjennom samarbeidsrådet med arbeidslivet på avdelingsnivå og/eller i studieprogramrådene.

Sida ble sist oppdatert: 12.08.2015