Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Kvalitet i studieprogram

Kvalitetskalender for studieprogram (se verktøykassa for utfyllende beskrivelser av aktivitetene)
Aktivitet Tidspunkt/Frekvens Ansvarlig

Planlegge og utføre

Etablere eller revidere studieprogrammet i tråd med Håndbok for etablering og revisjon av studieprogram og emner Egne frister Studieleder
Godkjenne nye eller reviderte studieprogram Egne frister Dekan
Vedta nye studieprogram (Høgskolestyret) Juni/november Direktør
Gjennomføre studieprogram i tråd med godkjent plan Kontinuerlig Studieleder
Valg av tillitsvalgte studenter Semesterstart Studieleder

Følge opp og forbedre

Kvalitetsrapportering (kullskjema) Hvert semester Studieleder

Studentundersøkelse (Studiebarometeret)

Årlig Kvalitetskoordinator
Programevaluering Hvert femte år Kvalitetskoordinator

Planlegge og utføre

Hvert studieprogram på HSH er underlagt en studieleder med ansvar for studiekvalitet og læringsmiljø. Studieprogrammene skal ha en godkjent studieprogrambeskrivelse med et definert læringsutbytte tilgjengelig i Studiehåndboka.

Innhold, undervisning- arbeidsform og vurderingsordninger skal ha en tydelig sammenheng med det forvente læringsutbytte i studieprogrammet.

Videre skal et studieprogram ha en kopling til FoU (se eget kvalitetsområde), en tydelig relevans for arbeidslivet og ordninger for internasjonalisering. Dette skal omtales i Studiehåndboka.

Studieleder er ansvarlig for at studieprogramet er i samsvar med disse føringene og andre nasjonale og lokale føringer. Studieleder skal også sørge for at innholdet i de ulike emnene samla sett bidrar til å oppfylle det overordna læringsutbytte, og at studieprogrammene blir gjennomført i tråd med studieprogrambeskrivelsen som fremgår av Studiehåndboka.

Når et studieprogram skal revideres skal studenter, ansatte og evt. representanter fra praksisfeltet høres og involveres. Dette skjer via studieprogramrådene eller i tilsvarende fora. Ved etablering av nye studieprogram eller ved større programrevisjoner, skal avdelingens råd for FoU-og FoU-basert utdanning og avdelingens råd for samarbeid med arbeidslivet være involvert.

I planleggingen av nye studieprogram skal følgende forhold være utreda:

  • Relevans for samfunn og arbeidsliv
  • Rekrutteringsgrunnlag
  • Samsvar med HSHs strategier
  • Kompetanse, fagmiljø og FoU-basering
  • Internasjonalisering
  • Finansiering
  • Intrastruktur og støttetjenester

Dekan er ansvarlig for godkjenning av det faglige innholdet i alle studieprogram. Høgskolestyret godkjenner nyetablering av studieprogram på 60 studiepoeng eller mer. Høgskolestyret vedtar årlig oppstart av alle planlagte studieprogram i studieporteføljesaken.

HSH sine kjennetegn for FoU-basert utdanning skal alltid legges til grunn for etablering og revisjon av studieprogram. Utfyllende kriterier for innhold, og prosess og frister for godkjenning av studieprogram, fremgår av dokumentet «Håndbok for etablering og revisjon av studieprogram og emner».

Studieleder er ansvarlig for at studieprogrammet blir gjennomført i tråd med godkjent plan. Denne går fram av studiehandboka. Se også egne omtaler for kvalitet i emner og praksis, samt fysisk og psykisk læringsmiljø.

For enkelte studie har studieledar ansvar for at det blir gjort ein kontinuerlig skikketheitsvurdering av alle studenter gjennom hele studiet.

Studieleder har også et overordnet ansvar for at det blir gjennomført valg av tillitsvalgte studenter på kullene. Dette skal gjøres i tett samarbeid med Studentparlament.

Følge opp og forbedre

I tillegg til emneevalueringer og møte i referansegruppene, blir studentane sin overordna tilfredshet med studiekvalitet og læringsmiljø årlig evaluert i undersøkelsen Studiebarometeret

Sammen med emne- eller kullansvarlig sitt sluttnotat, skal summen av disse tilbakemeldingane på emne- og studieprogramnivå følges opp og vurderest i studieleiars verktøy for kvalitetsrapportering (kullskjema) to ganger i året.

Resultata fra undersøkelsene og kvalitetsrapporteringen blir fulgt opp både institusjon- og avdeling/studienivå. Se egne prosessbeskrivelser i verktøykassa.

Minimum hver femte år skal alle gradsgivande studieprogram gjennomføre en grundig programevaluering. Programevalueringene har både et kvalitetssikrende og eit kvalitetsutviklende formål. De skal sikre at studieprogrammet følger interne og eksterne krav til utdanninga, men samtidig gi en vurdering av strategiske mål og resultat innenfor ulike kvalitetsområder. Kvalitetsrapporteringa og resultatene fra Studiebarometeret og kandidatundersøkingelsen er eksempel på viktige data som inngår i en programevaluering. Avhengig av studieprogrammets egenart kan det for eksempel være aktuelt å gjennomføre kvantitative kandidatundersøkelser og fokusgruppeintervju av studenter/kandidater, fagansatte og praksisfelt/arbeidsliv i forbindelse med programevalueringen.

Resultatene av programevalueringene skal gi grunnlag for iverksetting av kvalitetsutviklende tiltak i handlingsplanene til fagavdelingane på kort og lang sikt. Avdelingen sitt råd for FoU-U og samarbeid med arbeidslivet skal involveres i programevalueringen. Høgskolestyret får alle programevalueringane til orientering.


Sida ble sist oppdatert: 05.05.2015