Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Ledelse og medvirkning

Organiseringen av HSH skal sikre god ledelse, medvirkning og involvering av studenter, ansatte og samarbeidspartnere, og skape engasjement for kvalitetsarbeid i alle ledd av organisasjonen.

  • Roller, arenaer og ansvar
  • Sentrale funksjoner
  • Råd og utvalg
  • Forum for daglig ledelse
  • Organisasjonskart

Roller, arenaer og ansvar

Studenter og ansatte

Alle ansatte ved HSH har både et ansvar for, og en mulighet til å påvirke og medvirke til kvalitetsutviklingen ved høgskolen, enten i kraft av sin funksjon eller som medlem av råd, utvalg og/eller fagorganisasjon.

Alle studenter ved HSH har både et ansvar for, og en mulighet til å påvirke og medvirke i kvalitetsutviklingen i studie- og læringsmiljøet, enten som enkeltperson, og/eller kollektivt, som tillitsvalgt i Studentdemokratiet, medlem i råd/utvalg eller studentforening.

Studentdemokratiet

Studentparlamentet er HSH sitt høyeste studentpolitiske organ. Det skal ivareta studentenes studentpolitiske og velferdsmessige interesser, og opptre som et uavhengig organ. Hvert studiested har i tillegg egne Studentråd, sammensatt av tillitsvalgte studenter fra de ulike studieprogrammene.

Samarbeidet mellom Studentparlamentet og HSH er regulert av en egen avtale, og Studentparlamentet har årlige møter med ledelsen på høgskolen. Studentparlamentet og HSH samarbeidet om opplæring og kurs for tillitsvalgte studenter.

Studentparlamenter oppnevner også studenter til de ulike råd og utvalgene. På HSH er studentene representert i samtlige råd og utvalg på både avdelings- og institusjonsnivå. De tillitsvalgte studentene har også møter med studielederne på de ulike studieprogrammene etter behov.

Studentparlamentet er involvert i planlegging og gjennomføring av den årlige Læringsmiljøkonferansen.

Læringsmiljøkonferansen

Læringsmiljøkonferansen er en sentral arena for kvalitetsutvikling ved HSH. Her møtes årlig studenter, ledelse og ansatte for å diskutere ulike tema med relevans for utviklingen av studiekvalitet og læringsmiljø. Konklusjonene fra konferansen skal resultere i fokusområder og tiltak i handlingsplanene til fagavdelingene, og det skal orienteres om status og resultat for arbeidet på neste års konferanse. Studiesjef og kvalitetskoordinator er ansvarlig for gjennomføring av konferansen, i samarbeid med Læringsmiljøutvalget, Studentsamskipnaden, Studentparlamentet og ledergruppa. Læringsmiljøutvalget nedsetter komiteen for planlegging og gjennomføring av læringsmiljøkonferansen.

Kvalitetsseminar

Kvalitetsseminarene er et viktig møtepunkt for oppfølging, evaluering og utvikling av de ulike kvalitetsområdene og aktivitetene i kvalitetssystemet. Seminarene blir koordinert og fulgt opp av studiesjef og kvalitetskoordinator. Tema for seminarene avgjør sammensetning av deltakere, men seminarene skal som hovedregel være åpne for alle interesserte. Representanter fra Studentparlamentet blir alltid innkalt til kvalitetsseminarene.

Arbeidsliv og praksisfelt

HSH har mål om å utdanne kandidater som er attraktive for arbeidslivet. Arbeidslivets tilbakemeldinger er en svært viktig del av kvalitetsforbedringen i utdanningene. HSH har råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) både på institusjon og avdelingsnivå. Hvert studieprogram som inneholder praksis har også representanter fra arbeidslivet i sitt Studieprogramråd. Lederne av rådene skal sikre at tilbakemeldingene fra arbeidsliv og praksisfelt blir tatt videre.

Meldingssystemet "Sei i frå"

"Sei i frå" er et meldingssystem for studenter, ansatte og eksterne. Her kan alle gi innspill til kvalitetsforbedring, enten navngitt eller anonymt. Meldingene blir sendt til relevant leder. Alle som oppgir navn får tilbakemelding. "Sei i frå" er et supplement til andre etablerte kanaler og skal ikke undergrave den dialogbaserte formen for kvalitetsutvikling, eksempelvis referansegrupper.

Sentrale funksjoner

Referansegrupper Referansegruppene har som mål å bedre kvaliteten på læring og undervisning på kort og lang sikt, og skape større grad av gjensidige forpliktelser til selve læringsprosessen og i forhold omkring undervisning/veiledning og læring generelt. Referansegruppene representerer alle studentene på et kull eller i et emne, og skal forholde seg til emneansvarlig eller kullkoordinator.
Tillitsvalgte studenter

Hvert studieprogram har tillitsvalgte studenter som har jevn dialog med de emneansvarlige og/eller kullkoordinatorer, og studieleder for hvert studieprogram. De tillitsvalgte studentene representerer sin klasse/sitt kull i studentråene. Studentrådene rapporterer til Studentparlamentet.

Studieledar har ansvaret for å sørge for at det blir gjennomført valg av tillitsvalgte studenter på alle vitnemålsgivande studieprogram. Dette skjer i tett samarbeid med Studentparlamentet.

I noen tilfeller kan referansegruppene eller tilsvarande fungere som tillitsvalgte, i tråd med studienes egenart

Emneansvarlig Hvert studieprogram har emneansvarlige med ansvar for studiekvalitet og læringsmiljø i et gitt emne. Emneansvarlig samarbeider med og følger opp andre faglærere som underviser i emnet. Emneansvarlig rapporterer til Studieleder.
Kullkoordinator

Noen studieprogram har kullkoordinatorer med ansvar for oppfølging av studentene på de ulike årskullene. Kullkoordinatorer samarbeider tett med de emneansvarlige og rapporterer til studieleder.

(Merk at det er noe ulik betegnelse for, og organisering av denne type funksjon på tvers av de ulike studieprogrammene)

Studieleder

Studieledar er ansvarlig for studiekvalitet og læringsmiljø på studieprogrammene. De har faglig og økonomisk ansvar for studieprogrammene etter delegasjon fra dekan. Studieledar er tilsatt på åremål i fire år.

FoU-programleder Hver fagavdeling har programledere med ansvar for avdelingens FoU-program etter delegasjon fra dekan.
Dekan Dekan har det faglige, administrative og økonomiske ansvaret for all aktivitet i fagavdelingen, og er ansatt på åremål i fire år

Avdelingsrådgiverteamet

Avdelingsrådgiverne samarbeider tett med kvalitetskoordinator og studiesjef, og har et særlig ansvar for bearbeiding og analyse på studie- og avdelingsnivå. Hver avdelingsrådgiver er videre en viktig støttefunksjon for dekan (faglig ledelse) sitt kvalitetsarbeid.
Kvalitetskoordinator Kvalitetskoordinator har ansvar for koordinering og oppfølging av de ulike aktivitetene i kvalitetssystemet og er støttefunksjon for direktør i helhetlig utvikling av kvalitetssystemet.
Studiesjef Studiesjef er ansvarleg for forvaltning av regelverket for studiekvaliteten.
Direktør Direktør er øverste lederen for den samla administrasjonen i HSH, innenfor rammer satt av styret, og ansvarlig for helhetlig utvikling av kvalitetssystemet. Direktør er sekretær for styret og skal, etter samråd med rektor, forbede og gi tilråding i saker som blir lagt frem for styret.
Rektor Rektor er Høgskolestyret sin leder, og har på styret sine vegne det overordna ansvaret for ledelse av institusjonens virksomhet og fører tilsyn med denne. Rektor er institusjonen sin rettslige representant og institusjonen sin tals person ovenfor offentlige styresmakter og allmenheten. Rektor blir valgt av alle ansatte og studenterr for en periode på fire år.
Studentparlamentet

Studentparlamentet er HSH sitt høyeste studentpolitiske organ. Det skal ivareta studentenes studentpolitiske og velferdsmessige interesser, og opptre som et uavhengig studentorgan. Studentparlamentet er høringsorgan for høgskulestyret og har årlige møter med ledelsen på HSH.

Høgskolestyret Høgskolestyret er HSH sitt øverste organ. Det har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og for at institusjonen blir drevet effektivt og i samsvar gjeldende lover, forskrifter og reglar, og innenfor rammer og mål gitt av overordna styresmakter.

Råd og utvalg

Råd og utvalstrukturen i HSH inneholder både utvalg/nemnder som har myndighet til og gjøre vedtak, og råd som gir innspill til ledelsen på ulike nivå. Råd og utvalg strukturen skal sikre medvirkning fra studenter, ansatte og arbeidsliv etter definerte mandat og innforbi ulike områder. Ved sammensetningen av råd og utvalg skal en, så langt det er praktisk mulig, tilstrebe kjønnsbalanse. I forbindelse med den årlige tilstandsrapporten for likestilling og inkludering, vurderes kjønnsbalansen i råd og utvalg.

HSH har følgende råd, utvalg og nemder:

Utfyllende informasjon om mandat, oppgaver, sammensetning, samt innkallinger, sakspapir og referat fra møtene finnes her.

Forum for daglig ledelse

Utfyllende informasjon om mandat, oppgaver, sammensetning, samt innkallinger, sakspapir og referat fra møtene finnes her.

Organisasjonskart

Organisasjonskartet til HSH viser ledelse og rapporteringslinjer i organisasjonen.

Sida ble sist oppdatert: 05.05.2015