Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Organisering

Organisasjonskartet viser korleis HSH er organisert.

Høgskolestyret

Det er HSH sitt øvste organ. Rektor er styreleiar, medan direktør er saksførebuar til styret.

Leiing

HSH har delt leiing. Det inneber at rektor er øvste faglege leiar og direktør er øvste administrative leiar. Alle andre leiarar er tilsett.

Fagavdelingar

Den faglege aktiviteten og undervisnings- og forskingspersonalet er organisert i tre avdelingar:

Avdelingane vert leia av ein tilsett dekan som har det faglege, administrative og økonomiske ansvaret for all aktivitet innan avdelinga sitt arbeidsområde.

Grunnutdanningane vert leia av ein tilsett studieleiar med fagleg og økonomisk ansvar etter delegasjon frå dekan.

Forskingsprogramma til kvar avdeling vert leia av ein programleiar.

Fellestenester

Det omfattar alle tekniske og administrative ressursar, og sorterer under høgskoledirektøren.

Råd og utval

HSH har fleire råd og utval som sikrar medverknad frå tilsette, studentar og samfunns- og arbeidsliv.

Sida ble sist oppdatert: 10.02.2014