Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Fellestenestene

Organisasjonskart Fellesadm.

Biblioteket

Leiar for bibliotektenester er ansvarleg for denne seksjonen. Det er dessutan ein avdelingsbibliotekar på Stord og ein i Haugesund. Hovudarbeidsområda for seksjonen er: Bibliotektenester, Skrivesenteret, IKT-hjelp og Dokumentsenteret.

Dokumentsenteret

Arkivleiar i Dokumentsenteret har det overordna arkivfaglege ansvar i organisasjonen.

Direktørens stab

Direktør er øvste leiar for fellestenester. I direktørens stab er det ressurar til følgjande ansvarsområder: FoU-administrasjon, internasjonal FoU, kvalitetsutviklingssystemet, høgskolestyret, råd og utval og tryggleik og beredskap.

Drift og IT

For tilsette:

Seksjon Drift og IT med IT-leiar har ansvar for hovudarbeidsområda: Drift og utvikling av infrastruktur for bygg, eigedom, inventar, undervisingsutstyr, IKT-system og IKT/AV-system. Dessutan gir seksjonen IKT-brukarstøtte til tilsette.

Drift og IT har si eiga nettside med aktuell IT-informasjon for tilsette.

Personaltenester

Personaltenester er leia av personalsjef. Hovudarbeidsområder i seksjonen er: Rekruttering, kompetanseutvikling, rapportering, løn og forhandlingar, forsikring, IA og sjukefråver, HMS og arbeidsmiljø; AMU, AKAN, bedrifthelseteneste og velferdstiltak.

Tilsetting

Rapportering

Personalpolitikk

For medarbeidarar

For leiarar

Utdanningssenteret

Utdanningssenteret er leia av studiesjef som har ansvar for følgjande hovudarbeidsområde: studieadministrasjon med studentrettleiing ved studiekonsulentar, opptakskontor, eksamenskontor, klagehandtering, og timeplan. Dessutan internasjonalt kontor, EVU-kontor, studentrådgjevarteneste, ekspedisjon og sentralbord.

Økonomi- og verksemdsstyring

Seksjonen er leia av økonomisjef. Hovudarbeidsområda er lønn, rekneskap, budsjett, innkjøp, rapportering og planar til departementet, organisasjonsutvikling og administrativ støtte til dekanane (avdelingsrådgjevarar).

Reiser

Lønn

Økonomi- og verksemdstyring

Prosjekt

Innkjøp

Studiekonsulentar

Studiekonsulentane står til rådighet for studentar med spørsmål om opptak, studium, utdanningsplanar, eksamen og annan ikkje-fagleg rettleiing i løpet av studietida, og med innpassing av utdanning frå andre utdanningsinstitusjonar, gradsoppnåing og vitnemål.

Haugesund:

Stord:

Kommunikasjon og samfunnskontakt

Seksjonen er leia av informasjonssjef. Hovudarbeidsområde er: Drift og utvikling av HSH sine offisielle kommunikasjonskanalar (web-sider m.m.), grafiske profil, merkevarebygging, omdømme og intern/ekstern kommunikasjon. Redaktøransvar for nyhende og pressemeldingar. Mediekontakt. Intern rådgjeving, kursing og kulturbygging.

Prinsipp for god kommunikasjon: Åpenhet, medvirkning, nå alle, aktiv og helhet. Kommunikasjonsansvaret følgjer saksansvaret. (Statens kommunikasjonspolitikk)

Sida ble sist oppdatert: 22.03.2017