Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Råd


Råd for FoU og FoU-basert utdanning (FoU-U-rådet)

Formål med rådet og organisasjonsmessig tilknytning:

 • Hver fagavdeling har et råd for FoU og FoU-basert utdanning.
 • Rådets formål er å sikre samordning og kvalitetsutvikling i FoU og utdanning.
 • Rådet er rådgivende ovenfor dekan

Mandat/oppgaver:

Råd for FoU- og FoU-basert utdanning er rådgivende ovenfor dekan ved å gi innspill til:

 • Strategier og handlingsplan
 • Langtidsbudsjett og studieportefølje
 • Koordinering av felles prosjekt og tiltak på avdelingsnivå
 • Prinsipper for FoU-tildeling
 • Planlegging og evaluering av avdelingens aktiviteter
 • Større programrevisjoner, evalueringer og vurdering av nye studietilbud

Sammensetning:

Dekan (leder), studieledere, programledere, tillitsvalgte studenter og ansatte, avdelingsrådgiver (sekretær). Dekan kan kalle inn andre enheter etter behov (eksempelvis økonomitjenester, FoU-administrasjon).

Årshjul:

 • Faste saker (ultimo januar)
  • Status handlingsplan og evaluering av avdelingens aktiviteter
  • Prinsipper for FoU-tildeling
  • Kvalitetsnotat og eventuelle programevalueringer
 • Faste saker (primo mai)
  • Innspill til langtidsbudsjett og foreløpig studieportefølje
  • Innspill til avdelingens handlingsplan for neste studieår
  • Orientering og oppfølging av Studiebarometeret
 • Faste saker (primo november):
  • Status FoU-basert utdanning
  • Status FoU-organisering/program

Sjå også:


Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA)

Formål med rådet og organisasjonsmessig tilknytning:

 • Oppretting av rådet er vedtatt av høgskolestyret, og er pålagt av Kunnskapsdepartementet.

Mandat/oppgåver:

 • RSA har som hensikt å bidra til å ivareta HSH si regionale rolle og samarbeid med sentrale samfunnsaktørar i regionen.

Samansetjing:

Ordførarane i vertskommunane Stord og Haugesund, Fylkesordførarane i Rogaland og Hordaland, Samarbeidsrådet for Sunnhordland, Politidistrikt Vest, Haugaland Vekst, Helse Fonna, Maritimt forum for Haugalandet og Sunnhordland, Atheno, Haugesundregionens Næringsforening, Stord Næringsråd, Studentparlamentet, rektor HSH, direktør HSH.

Leiar for utvalet: Rektor.

Sekretærfunksjon: Informasjonssjef.

Sjå også:


Samarbeidsråd avdeling

Formål med rådet og organisasjonsmessig tilknytning:

 • Hver fagavdeling har et råd for samarbeid med arbeidslivet
 • Rådets formål er å sikre relevans i utdanning og FoU.
 • Rådet er rådgivende ovenfor dekan

Mandat/oppgaver:

Avdelingens råd for samarbeid med arbeidslivet er rådgivende ovenfor dekan ved å gi innspill til:

 • Samhandling for økt kvalitet og innovasjon i utdanning, FoU og arbeidsliv
 • Studieportefølje og kompetansebehov
 • Kvalitetsutvikling i utdanning og praksisstudier

Sammensetning:

Dekan (leder), og studieledere, representanter fra praksisfelt og arbeidsliv*, avdelingsrådgiver (sekretær). Dekan kan innkalle andre etter behov (eksempelvis programledere eller EVU-kontor).

*Dekan er ansvarlig for å sikre sammensetning av eksterne medlemmer relevant for sin avdeling. Sammensetningen bør være representativ for avdelingens utdannings- og praksisområder med representanter fra både Haugaland og Sunnhordlandsregionen.

Årshjul:

Ett til to møter per år, hvorav ett skal gi innspill til studieportefølje og kompetansebehov.

Sjå også:


Studieprogramråd

Formål med rådet og organisasjonsmessig tilknytning:

 • Studieprogramråd blir oppretta på alle studier på over 60 studiepoeng (studier på 60 studiepoeng eller under 60 studiepoeng oppretter studieprogramråd ved behov eller tar i bruk andre kanaler for medvirkning).
 • Rådets formål er å utvikle studiekvaliteten i det enkelte studieprogram
 • Studieprogramråd er rådgivende overfor hver enkelt studieleder

Mandat/oppgaver:

Studieprogramråd er rådgivende overfor studieleder innen:

 • helhet og progresjon i studieprogrammet
 • forslag til revisjoner og kvalitetsutviklende tiltak basert på oppfølging av studentevalueringer på emne- og studieprogramnivå
 • videreutvikle rutiner for kvalitetssikring

Sammensetning:

Studieleder (leder), fagansatte, studenter, ekstern(e) (studier med praksis) og studiekonsulent (sekretær). Studieleder avgjør antall medlemmer. Minst ett medlem skal ha førstekompetanse eller være i stipendiat/førstlektorløp.

Årshjul:

Minst ett til to møter per år, hvorav ett møte bør legges i perioden desember-februar i forbindelse med evaluering og revisjon av emner og studieprogram.


Referansegrupper

Ei pr. emne eller ei pr. kull

Formål med rådet og organisasjonsmessig tilknytning:

 • Referansegruppene har som mål å betra kvaliteten på læring og undervisning på kort og lang sikt, og å skapa større grad av gjensidige forpliktingar i forhold til sjølve læringsprosessen og i forholda kring undervisning/rettleiing og læring generelt.
 • Referansegruppene representerer alle studentane i det aktuelle årskull/emne, og skal forholda seg til kullkoordinator/emneansvarleg.

Mandat/oppgåver:

Referansegruppene skal:

 • gjennom dialog med kullkoordinator/emneansvarleg bidra til å sikre kvaliteten på studentane sin studiesituasjon.
 • få fram både dei positive sidene og sider med forbetringspotensiale for undervisning og læring.
 • bruke forventningsavklaring i arbeidet med å avklare gjensidige forventningar til studentar og lærarar i det enkelt fag/emne.
 • få innspel frå medstudentar om forhold som bør takast opp
 • det blir laga referat frå møtene, og sluttrapport frå referansegruppeevalueringa. Sluttrapport leverast studieleiar. Rapporten blir lagt på Fronter, jfr. eigen prosedyre.

Samansetjing:

To eller fleire studentar som er valde av studentane i det aktuelle faget/emnet, kullkoordinator/emneansvarleg.

Leiar for utvalet: Kullkoordinator/emneansvarleg.

Sekretærfunksjon: Ein av studentane i gruppa.


Likestillings- og inkluderingsråd

Formål med rådet og organisasjonsmessig tilknytning:

 • Rådet er oppnemnt av høgskolestyret, men er ikkje lovpålagt.
 • Likestillings- og inkluderingsrådet er rådgivande overfor toppleiargruppa, rektor/direktør.
 • Rådet rapporterer til direktøren.

Mandat/oppgåver:

 • Likestillings- og inkluderingsrådet skal gi råd om likestillingsarbeidet i HSH i samsvar med gjeldande lov- og regelverk : UH-lova §6-2, Likestillingslova, Hovedavtalen i staten §21 , AML kap.13 Vern mot diskriminering, Diskrimineringslova.
 • Rådet lagar sjølv ein handlingsplan, og mottek evt. saker/prioritering frå rektor/direktør

Samansetjing:

3 medlemmer frå arbeidsgjevar, 4 medlemmer frå arbeidstakarane og 2 studentrepresentantar.

Leiar for utvalet: ein av medlemmene for arbeidsgjevar/arbeidstakar.

Sekretærfunksjon: Personaltenester.

Sjå også:


Sida ble sist oppdatert: 25.05.2016