Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Eksamen og vitnemål

Hugs at det er ditt ansvar som student å melda deg opp til dei eksamenar du skal ta innan fristen og me oppfordrar alle studentar til å sette seg godt inn i regelverk knytt til eksamen!

Du er no på nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Informasjonen under vil fortløpande bli overført til Høgskulen på Vestlandet sine offisielle studentnettsider, For studentane.

Informasjon om dei eksamenane DU er meldt opp til finn du på StudentWeb (som t.d. eksamensdato, eksamenstype, innleveringsmåte, emnekode, emnenamn, kandidatnummer, romplassering og ev. tilrettelegging m.m.).

Elektroniske eksamenar leverer du på Fronter i EKSAMENSROM (blir synleg i tidspunktet du kan levere inn eksamen). På Fronter vil i tillegg faglærar legge ut faginformasjon om eksamen.

Framside til eksamens/vurderingsinnlevering

Eksamensperiode

Oppdatert informasjon finn du på HVL sine sider For studentar


Karaktersystemet

Oppdatert informasjon finn du på HVL sine sider For studentar


Oppmelding til ordinær eksamen

Oppdatert informasjon finn du på HVL sine sider For studentar


Oppmelding til (ny) kontinuasjonseksamen

Oppdatert informasjon finn du på HVL sine sider For studentar

Ekstraordinær kontinuasjonseksamen for sjukepleiestudentar
Ta kontakt med din studiekonsulent.


Søknad om tilrettelegging under eksamen

Oppdatert informasjon finn du på HVL sine sider For studentar


Eksamensoversikt

Oppdatert informasjon finn du på HVL sine sider For studentar


Trekk frå eksamen

Oppdatert informasjon finn du på HVL sine sider For studentar


Fråver med legeattest under eksamen

Oppdatert informasjon finn du på HVL sine sider For studentar

NB! For praksisperiodar i sjukepleiarutdanningaskjema og gyldig dokumentasjon leverast studieadministrasjonen seinast 48 timar utover lovleg fråver i praksis (10%).


Sensur - karakter/vurdering

Oppdatert informasjon finn du på HVL sine sider For studentar

Får eg melding når sensuren er klar?
Ja, du vil få ein e-post så fort sensuren blir gjort offentleg på StudentWeb.


Krav om grunngjeving for karakter/vurdering

Oppdatert informasjon finn du på HVL sine sider For studentar


Klage på formelle feil under eksamen

Oppdatert informasjon finn du på HVL sine sider For studentar


Klage på karakter/vurdering

Oppdatert informasjon finn du på HVL sine sider For studentar


Klage på karakter/vurdering - gruppeeksamen

Oppdatert informasjon finn du på HVL sine sider For studentar


Vitnemål, autorisasjon og karakterutskrift

Karakterutskrift

Oppdatert informasjon finn du på HVL sine sider For studentar

Dersom du ikkje lengre har tilgang til Studentweb, logger du på med MinID eller tek kontakt med Servicetorget.


Vitnemål

Oppdatert informasjon finn du på HVL sine sider For studentar

Alle som har fullført og bestått si utdanning på ordinær tid skal få tilsendt vitnemål innan 1. juli. Hugs å oppdatere heimstadadressa di i StudentWeb.

Studentar som har brukt lengre tid enn normert, studentar som har ein kombinasjon av eksterne og interne emne, og studentar som har hatt utvekslingsopphald, må sjekke utdanningsplanen sin på StudentWeb i god tid for å sikra at den er fullstendig.

Er noko uklårt, ta kontakt med studiekonsulenten. For å kvalitetssikra utskrivinga av vitnemål, bør desse studentane tinga vitnemål på skjemaet nedanfor.

Spørsmål om vitnemål kan rettast til:

Vitnemålstillegg (diploma supplement)

Alle nyutdanna frå Høgskolen Stord/Haugesund får, automatisk og utan kostnad, vitnemål, engelsk karakterutskrift og vitnemålstillegg (diploma supplement). Vitnemålstillegget er på engelsk og er berre gyldig saman med sjølve vitnemålet.

Vitnemålstillegget gir informasjon om studiet og graden, til bruk i internasjonal kontekst.

For meir informasjon om historia, målet og innføring av vitnemålstillegget i Noreg, sjå www.nokut.no

Sjå eit døme på Diploma Supplement og engelsk karakterutskrift.


Autorisasjon Sjukepleie

Oppdatert informasjon finn du på HVL sine sider For studentar

Høgskolen sender lister til SAFH for forenkla søknadsprosedyre for alle studentar som meldt opp til eksamen og som ein reknar med vil få tilsendt vitnemål etter ordinært studieforløp.

Dei studentane som tar eksamen resten av året må søkja om autorisasjon individuelt, og senda inn søknadsskjema med attesterte kopiar av vitnemål og personbevis.

Ver merksam på at sakshandsaminga kan ta tid.

Søknad vedlagt nødvendig dokumentasjon skal sendast: Statens autorisasjonskontor for helsepersonell, Postboks 8053 Dep, 0031 OSLO

Søknadskjema og meir informasjon finn du her Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

VITNEMÅL BLIR KUN UTSKRIVE EIN GONG;
HUGS Å TA GODT VARE PÅ ORIGINALVITNEMÅLET DITT


Studiested:
I hvilket studium:
Fødselsnummer (11 siffer):
Fullt navn:
E-postadressa di :
Målform:
Hvilken grad har du oppnådd:

Lover, forskrifter og reglar


Eksamenskontoret ved Stord-Haugesund

Førespurnader til eksamenskontoret skal sendast til følgjande adresser: eksamen.stord@hvl.no eller eksamen.haugesund@hvl.no

Oversikt over dei tilsette ved eksamenskontoret:

Stord:
Kine Johnsen (eksamensansvarleg), Wenche I. Dahle , Marit Karin Ludvigsen og Norma Agdestein

Haugesund:
Lene Hettervik (eksamensansvarleg), Gro-Mette Rønning Eikemo og Eli Erland Haugen.

Eksamenskontora finn du i Studenttenesta (Utdanningssenteret).


Sida ble sist oppdatert: 31.03.2017