Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Historisk arkiv

Studiehåndbokas emner for 2016/2017:

(Bokmål)Ledelse og endring i organisasjoner

Korte fakta:

Emnekode: EVØ-ØKB4013
Avdeling: Avdeling for tekniske/økonomiske/maritime fag
Karakterregel: A - F
Antall studiepoeng: 10
Undervisningssemester: Høst
Vurderingssemester: Høst
Trinn: Masternivå
Undervisningsspråk: Norsk
Undervisningssted: Haugesund
Kontaktperson(er): Åge Gjøsæter (emneansvarlig)
Pensum: Se bibliotekets pensum-websider

Emnets innhold:

Emnet tar opp sentrale tema knyttet til ledelse og endring i organisasjoner, med særlig vekt på ledelse av organisatoriske endrings- og iverksettingsprosesser. Fagemnet er inndelt i 4 moduler:

Modul 1 introduserer ledelse og endring i organisasjoner som fagemne.

Modul 2 omhandler samfunnsendringer og endringsutfordringer i organisasjoner, teorier og modeller for å forstå utfordringer og problemstillinger knyttet til endringer i organisasjoner, ledelse og ledelsesutfordringer, samt endringsutfordringer i organisasjoner sett i strategisk perspektiv.

Modul 3 omhandler håndtering av organisatoriske endrings- og iverksettingsprosesser, herunder organisatoriske endringsprosesser fra endringside til ny kollektiv praksis, å komme seg løs fra fortiden, å finne veien og drive fram "endringsmomentum", og aktører i organisatoriske endringsprosesser - med særlig fokus på rollen som mellomleder/førstelinjeleder.

I modul 4 blir ledelse og endring i organisasjoner satt i mer overordnet perspektiv, med særlig fokus på implementering av organisatoriske endringer.

Læringsutbytte:

Kunnskaper:

Studenten kan:

Etter endt emne kan studenten gjøre rede for:

  • Samfunnsendringer og endringsutfordringer i organisasjoner.
  • Ledelse som organisatorisk endringsutfordring.
  • Utfordringer relatert til å omsette teoretisk kunnskap til reflektert praksiskunnskap i organisatorisk endringssammenheng
  • Aktører i organisatoriske endirngsprosesser, og rollen som mellom-/førstelinjeleder.
  • Ledelse og endring i organisasjoner som implementeringsutfordring.

Ferdigheter:

Etter fullført emnet kan studenten anvende den teoretiske kunnskapen innenfor praktiske organisasjonskontekster, herunder:

  • Kan anvende tilegnet teoretisk kunnskap på praktiske problemstillinger og utfordringer knyttet til ledelse av endringer i organisasjoner.
  • Kan sette endringsstrategier og endringsprosesser i et helhetlig organisatorisk perspektiv.
  • Kan bidra til å gjennomføre endringsprosesser i praksis på reflekterte måter.
  • Kan forholde seg faglig og analytisk til utfordringer som en som leder eller rådgiver møter i praksis.

Generell kompetanse:

Etter endt utdanning kan studenten forholde seg analytisk til organisatoriske endringsutfordringer og iverksettingsprosesser på en faglig bevisst og reflektert måte, samtidig som han/hun kan utvise etisk adferd som leder eller rådgiver underveis i prosessene.

Arbeidsform:

Forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner og refleksjon i plenum.

Praktisk informasjon om emnet:

-

Forkunnskaper:

180 studiepoengs høyskolestudium og minst to års praksis fra arbeidslivet.

Emnet bygger på:

ØKB1112 Organisasjonsteori, ØKB1113 Organisasjonspsykologi og ledelse, ØKB2109 Føretaksstrategi eller tilsvarende. Relevant realkompetanse kan vurderes

Studiekrav:

Ja

Beskrivelse av eksamen for kurset:

Skriftlig eksamen, 5 timer. Karakterskala A-F

Vurdering:
DelnavnVarighetVektHjelpemiddel
Ledelse og endring i organisasjoner; Skriftlig eksamen5 timerIngen hjelpemidler tillatt
Studiepoengreduksjon:
Har du allerede tatt et eller flere av emnene nedenfor? Da vil uttellingen din for det emnet som beskrives her, EVØ-ØKB4013, bli redusert med studiepoengene i poeng-kolonna. Det tas forbehold om eventuelle mangler/feil i oversikten.
Emne Emnekode Poeng
Strategi og endringsledelse ØKB043 (1)
2
Strategi og endringsledelse ØKB043LOS (1)
2
Modul 4: Endringsledelse SKOLE-04 (1)
4
Endringsledelse ØKB3043LOS (1)
4
Ledelse og endring i organisasjoner ØKB3047LOS (1)
8
Ledelse og endring i organisasjoner ØKB3057LOS (1)
8
Ledelse i maritime organisasjoner EVN1002 (1)
1
Endringsledelse ØKB3043 (1)
7
Omstillingslære EVU4-OMSTILL (1)
1

Emne sist oppdatert: 15.02.2017, kl.: 09.42

Sida ble sist oppdatert: 02.08.2017