Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Historisk arkiv

Studiehåndbokas emner for 2016/2017:

(Bokmål)Personalledelse

Korte fakta:

Emnekode: EVA-PERS120
Avdeling: Avdeling for tekniske/økonomiske/maritime fag
Karakterregel: A - F
Antall studiepoeng: 10
Undervisningssemester: Høst
Vurderingssemester: Høst
Trinn: -
Undervisningsspråk: Norsk
Undervisningssted: Haugesund/Stord
Kontaktperson(er): Torbjørn S Heyerdahl (emneansvarlig)
Pensum: Se bibliotekets pensum-websider

Emnets innhold:

Emnet er innrettet mot ansatte og ledere i både offentlig og privat virksomhet som har et ønske om å utvikle analytisk og praktisk kunnskap innenfor personalfeltet, både på et strategisk og operativt nivå. Personalfaget blir tilnærmet gjennom flere perspektiv, og med klar referanse til utviklingstrekk i norsk arbeidsliv og med blikk på velferdsstaten og sætrekk ved organisasjonsformer. Kurset er strukturert i to hovedmoduler knyttet til a) medarbeidere, organisasjon og samfunn og b) strategisk personalledelse.

Modul 1. Medarbeidere, organisasjon og samfunn

 • Introduksjon til samspill mellom menneske, ledelse og organisasjon.
 • Faglig gjennomgang av ulike organisasjonsperspektiv, og hvordan disse omgir og påvirker atferd i organisasjoner enten som ansatt eller som leder. Konkret blir det fokus på dette i relasjon til:
  • Struktur: hva er struktur, hvilken betydning har den og hvordan skaper handlingsrom eller handlingsavgrensing for lederatferd og personalfeltet?
  • Kultur: hva er kultur, hvilken betydning og rom har kultur- og opinionsledelse og hvordan påvirker organisasjonskultur og lederatferd personalfeltet?
  • Makt og dynamikk: hva er konflikt, hvorfor oppstår konflikter, hvordan skal organisasjoner lære å håndtere interessemotsetninger, og hvordan kan ulike roller, interesser og forståelse gi grunnlag for konstruktiv endring særlig innenfor personalfeltet?
  • Endring og oppskriftstenking: hvorfor endring i organisasjoner og hva kjennetegner endringsprosesser i offentlig sektor, hva er forskjellen på oppskriftsendringer og endringsprosesser som er egen initierte eller en del av vår forvaltningsdynamikk, og hvordan kan vi gi grunnlag for konstruktiv endring og eierskap i organisasjoner?
  • Markedsperspektivet: hvordan virker et økonomisk perspektiv på organisasjons- og ledelsesforståelse og hvordan forstår man de menneskelige ressursene i organisasjoner?
  • Ledelsesfaget i organisasjoner: hva er ledelse og hvordan kan ledelses utøves og forstås.
  • Kommunikasjon og omdømme - konsekvenser for intern og ekstern samvirke i organisasjoner.
  • Fra stat til velferdsstat: fra styring til deltakelse. Hovedprinsipp bak velferdsstat, sentrale utfordringer for velferdsstaten, hva er New Public Management, og mulige andre løsninger for velferdsstatens utfordringer og kritikken mot disse

Modul 2. Strategisk personalledelse

 • Prinsippene i arbeidslivsrelasjoner og lokale implikasjoner
 • Sentrale utviklingstrekk i personalfaget
 • Personalledelse - forholdet mellom ansatte og ledere i virksomheten
 • Kompetansekjede med vekt på:
  • Kompetanseplanlegging
  • Kompetanserekruttering eller eksterne ressurser
  • Kompetansebruk
  • Kompetanseutvikling og læringsprosesser
  • Kompetansemasse - taus eller eksplisitt
  • Kompetanse- og erfaringsoverføring
 • Medarbeiderrelasjoner - trekk ved personlighet og gruppesamhandling i organisasjoner
 • Organisasjoners kollektive ansvar - holdninger, jobbtilfredshet og stress sett både i et belastende og et verdibringende perspektiv.

Læringsutbytte:

Kunnskaper:

Studenten har:

 • kunnskap om sentrale begreper og referanserammer i organisasjons- og ledelsesfaget
 • kjennskap til strukturen og kulturens betydning for organisasjonsatferd
 • kjennskap til maktens betydning for dynamikk i organisasjonsatferd
 • kunnskap om oppskriftstenkningens betydning for organisasjonsmessig endring og ledelsesfagets viktige betydning for organisasjonsatferd
 • kunnskap om særtrekk ved offentlig sektor med vekt på velferdsstaten.
 • kjennskap til personalfagets betydning for organisatoriske prosesser, samt ledelsesmessige muligheter.

Ferdigheter:

Studenten kan:

 • gjøre selvstendige organisatoriske analyser
 • bruke personalfaget som et sentralt organisatorisk og ledelsesmessig virkemiddel og forbedringsverktøy
 • diagnostisere trekk og utfordringer knyttet til egen organisasjon samt identifisere sentrale endringsfaktorer
 • bruke og forstå personalfaget som et planleggingsverktøy og et sentralt strategisk område innen organisasjonslivet.

Generell kompetanse:

Studenten skal gjennom studiet utvikle analytisk innsikt til å forstå personalfeltet som et sentralt område for organisatorisk og ledelsesmessig fokus og forbedring. Videre vil det være fundamentalt at studenten lærer å diagnostisere ulike organisatoriske og ledelsesmessige utfordringer. I tillegg vil studenten etter studiet evne å se personalfeltet i et utvidet perspektiv som både en del av arbeidslivsrelasjoner i samfunnet og som et sentralt virkemiddel i forbedring av organisatoriske prosesser og mål i offentlig sektor.

Studenten har etter endt studie tilegnet seg både kunnskap og ferdigheter som gjør at de kan analysere og bruke personalfeltet som et sentralt organisatorisk- og ledelsesmessig verktøy. I dette ligger det også at studenten har tilegnet seg fagets overordnede begrepsapparat og kompleksitet samt har en kritisk innsikt i fagets metodologi. Studenten kan bruke sin kunnskap og ferdigheter på en selvstendig måte, men også vise evne til refleksjon og samarbeid gjennom felles oppgaveløsning og dialog.

Arbeidsform:

Emnet gjennomføres over seks kveldssamlinger og to lørdagssamling. Studiested: Haugesund. Samlingene vil avholdes i form av tradisjonelle forelesninger, men med vekt på dialog og samhandling rundt aktuelle tema. Det vil legges opp til en avsluttende skoleeksamen på 5 timer der kandidatene vil kunne foreta koblinger mellom kursets teoretisering og studentenes egen arbeidsmessige situasjon og organisatorisk forbedringspotensial

Praktisk informasjon om emnet:

-

Forkunnskaper:

-

Emnet bygger på:

-

Studiekrav:

Ingen

Beskrivelse av eksamen for kurset:

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer, ingen hjelpemiddel. Gradert karakter A-E/F (stryk).

Vurdering:
DelnavnVarighetVektHjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen5 timer100/100Ingen hjelpemidler tillatt
Studiepoengreduksjon:
Har du allerede tatt et eller flere av emnene nedenfor? Da vil uttellingen din for det emnet som beskrives her, EVA-PERS120, bli redusert med studiepoengene i poeng-kolonna. Det tas forbehold om eventuelle mangler/feil i oversikten.
Emne Emnekode Poeng
Organisasjonsteori ØKB1112 (1)
2,5
Organisasjonspsykologi og ledelse ØKB1113 (1)
5
Personalledelse EVA-PERS110 (1)
10
Organisasjon og personal ØKB1104 (1)
6,5
Organisasjon og personal ØKB1026 (1)
6,5
Organisasjon SA064 (1)
6,5
Organisasjon SA123 (1)
6,5
Organisasjon SA123 (5)
6,5
Organisasjon ØKB026 (1)
6,5
Organisasjon og personal ØKB026FOR-ØK (1)
6,5
Organisasjon og personal ØKB057 (1)
6,5
Organisasjon og personal ØKB1002FORØK (1)
6,5
Organisasjon og personal ØKB1004FORØK (1)
2,5
Organisasjonsteori - nautikk SA071 (1)
2,5
Personal og organisasjonskunnskap ØKB1007 (1)
5,5
Organisasjonspsykologi ØKB1008 (1)
4
Organisasjonsteori SA057 (1)
6,5

Emne sist oppdatert: 15.02.2017, kl.: 09.42

Sida ble sist oppdatert: 02.08.2017