Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Historisk arkiv

Studiehåndbokas program for 2016/2017:

(Bokmål)Bachelor i økonomi og administrasjon

Korte fakta:

Studieprogramkode: ØKB
Avdeling: Avdeling for tekniske/økonomiske/maritime fag
Studieområde: Studieområde økonomi og administrasjon
Undervisningssted: Haugesund
Studiepoeng: 180
Grad: Bachelor i økonomi og administrasjon
Varighet: 6 Semestre
Pensum: www.hsh.no/pensum

Programmets innhold:

Studiet bygger på anbefalt nasjonal plan fra Nasjonalt Råd for Økonomisk Administrativ utdanning (NRØA) som samordner bachelorstudiene i økonomi og administrasjon i Norge. Hensikten med en felles plan er å sikre et høyt faglig nivå og en felles kunnskapsbase for bachelorstudentene. Studieplanen er bygd opp med obligatoriske emner i bedriftsøkonomi og regnskap, metodefag, samfunnsøkonomi og administrasjonsfag i de to første årene av studiet. Siste år av studiet gir studenter muligheten til fordypning ved valg av tre forskjellige profiler (regnskap, finans og økonomistyring eller ledelse organisasjon og strategi). I tillegg kan studentene ta deler av studiet i utlandet. Studiet er et tverrfaglig og yrkesrettet studium og kvalifiserer studenter til opptak ved økonomisk / administrative mastergradsstudier inn- og utland.

Den treårige studiemodellen er delt opp i seks semester, hvert på 30 studiepoeng og på til sammen 180 studiepoeng. Etter tre år (180 studiepoeng) får kandidaten graden Bachelor i økonomi og administrasjon. Studiet skal gi kandidatene en bred kompetanseplattform for å arbeide som fagpersoner eller rådgivere innenfor det økonomiske og administrative fagfeltet i privat næringsliv, offentlig sektor og andre organisasjoner.

Studieplanen har følgende hovedinndeling for de to første årene:

 1. Bedriftsøkonomisk analyse med følgende emner: grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse og grunnleggende regnskap, finansregnskap, investering og finansiering og driftsregnskap med budsjettering, i alt 30 studiepoeng.
 2. Administrasjonsfag med følgende emner: markedsføring, grunnleggende organisasjonsfag (organisasjonsteori samt organisasjonspsykologi og ledelse), foretaksstrategi og videregående organisasjonsfag.
 3. Samfunnsøkonomi med følgende emner: makroøkonomi, mikroøkonomi samt by- og regionaløkonomi.
 4. Metode med følgende emner: grunnleggende matematikk, grunnleggende statistikk og samfunnsvitenskapelig metode.

Profilering: Det tredje året får studentene muligheter for spesialisering innen:

 • Finans- og økonomistyring
 • Ledelse, organisasjon og strategi (LOS)
 • Regnskap *

(*Profilen kvalifiserer for utdanningskravet til autorisert regnskapsfører. I tillegg kreves 2 års relevant arbeidserfaring for å kunne søke om autorisasjon.)

Studentene må velge alle emnene (60 sp) som inngår i spesialiseringen for å få profileringen angitt på vitnemålet.

Studiet er organisert slik at det får en naturlig progresjon gjennom alle de tre årene.

Læringsutbytte:

En student med fullført bachelorutdanning i økonomi og administrasjon oppnår følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 •  
  • Har bred kunnskap i bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, metodefag og administrasjonsfag
  • Kan redegjøre for ulike prinsipper for kostnadsestimering, kostnadsfordeling og produktkalkulasjoner.
  • Kjenner til budsjettet som styringsverktøy samt kan redegjøre for hvordan budsjettprosesser organiseres og gjennomføres.
  • Kan redegjøre for hvordan virksomheter finansieres, nye investeringer vurderes samt hvordan årsregnskapet utarbeides og analyseres (bedriftsøkonomiske fag).
  • Kan redegjøre for hvordan strategier utvikles og iverksettes, virksomheter fungeres, organiseres, forbedres og ledes, samt hvordan produkter og tjenester utvikles, markedsføres og posisjoneres (administrative fag).
  • Kan redegjøre for hvordan et lands økonomi kan påvirkes av for eksempel endringer i etterspørselen, myndighetenes politikk, internasjonale forhold eller teknologisk utvikling. Kandidatene skal videre ha kunnskap om og kunne analysere ulike konkurransesituasjoner ut fra en bedrifts ståsted (samfunnsøkonomi).
 • Har kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor disse fagområdene, slik at kandidaten har oppdatert kunnskap om relevante teorier og metoder for disse.

Ferdigheter

Kandidaten:

 • Kan anvende kunnskaper fra de ulike fagområdene på praktiske problemstillinger i arbeidslivet samt innhente og analysere relevant informasjon basert på metodefag (matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelige metoder) til å løse et bredt spekter av økonomisk-administrative problemstillinger.
 • Er i stand til å oppdatere sin egen kunnskap gjennom hele sitt yrkesaktive liv.
 • Kan planlegge samt gjennomføre egne prosjekter.

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Har grunnleggende faglig innsikt, analytisk trening og problemforståelse innen økonomisk administrative fagområder som bedriftsøkonomi, administrasjon og samfunnsøkonomi.
 • Har opparbeidet særskilt kompetanse innenfor valgt fordypningsprofil og gjennom bacheloroppgave, slik at kandidaten kan ivareta økonomiske og administrative oppgaver i privat og offentlig sektor, samt være i stand til å identifisere, analysere og vurdere rammer for og konsekvenser av beslutninger.
 • Kan planlegge samt utføre egne analyser av praktiske problemstillinger og treffe beslutninger basert på disse.
 • Har kvalifiserte seg til studier på masternivå i inn- og utland.
 • Har utviklet evne til innovativ tenkning samt ha gode forståelse for etiske og andre samfunnsmessige hensyn i beslutningssammenheng.
 • Har utviklet gode kommunikasjon og samarbeidsevner.
 • Kan formidle fagstoff skriftlig og muntlig og utveksle synspunkter og erfaringer, og slik sett bidra til utvikling av god praksis.

Undervisningsopplegg:

I studieprogrammet blir det brukt varierte arbeidsformer som forelesninger, seminarer og regneverksted.

Vurderingsordninger:

Vurderingsformene som blir brukt er skriftlig skoleeksamen, hjemmeeksamen eller mappevurdering. Det kan også forekomme en kombinasjon av flere vurderingsformer som hjemmeeksamen og skoleeksamen.

I mange av emnene er det obligatorisk studiekrav som må være godkjent for at studenten skal kunne ta eksamen i emnet. Karakterskalaene består av bokstavkarakterene A-F eller bestått/ikke bestått.

Se emneomtalen for det enkelte emnet for å få nøyaktig angivelse av type vurdering som er valgt.

Internasjonalisering:

Det gis muligheter for et utenlandsopphold i løpet av studiet. Det er lagt til rette for at studenter som ønsker det kan studere i utlandet på høsten i det 3. studieåret. Etablerte program og samarbeidsavtaler gjør at opphold på tre til seks måneder blir godkjent som del av ditt studium ved HSH, og du taper ikke tid. Studenter som planlegger et opphold i utlandet bør kontakte internasjonalt kontor i løpet av det 2. studieåret. Du kan lese mer om HSH sitt utvekslingstilbud her http://www.hsh.no/internasjonalisering.htm

Opptaksinformasjon:

Søknadsfristen er 15. april for alle ordinære søkere. For de som ønsker spesiell vurdering / utenlandsk utdanningsbakgrunn / Rudolf Steinerskole / IB eller søker på grunnlag av realkompetanse er fristen 1. mars.

Sjekk gjeldende Søkerhåndboka fra Samordna Opptak for verifisering av datoer. Se http://www.samordnaopptak.no for mer informasjon om opptaksprosedyrer.

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Yrkesveier:

Studiet gir grunnlag for stillinger innenfor det økonomisk-administrative fagområdet i privat og offentlig sektor, som bank, forsikring og konsulentselskaper, forretningsvirksomhet, offentlig forvaltning innen statlige, fylkeskommunale og kommunale virksomheter (helse, utdanning osv. ).

Videre studier:

Fullført bachelorutdanning gir rett til å søke opptak på videre studier til siviløkonom og andre masterstudier innen økonomi og administrasjon, både nasjonalt og internasjonalt. Studenter som har planer om å ta et masterstudium bør ta kontakt med studieveileder tidlig i studieløpet for å få råd om hvilke fag en bør ta ved HSH for å tilfredsstille opptakskravene.

Studieplan (studiemodell)

Emner for årskull 2016
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
Bachelor i økonomi og administrasjon:
1. år økonomi og administrasjon:
1 Bedriftsøkonomi med regnskap ØKB1110 1 7,5
1 Markedsføring ØKB1105 1 7,5
1 Organisasjonsteori ØKB1112 1 7,5
1 Grunnleggende matematikk ØKB1020 1 7,5
2 Finansregnskap ØKB1111 1 7,5
2 Makroøkonomi ØKB2102 1 7,5
2 Organisasjonspsykologi og ledelse ØKB1113 1 7,5
2 Grunnleggende statistikk ØKB1114 1 7,5
Emner for årskull 2015
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
Bachelor i økonomi og administrasjon:
1. år økonomi og administrasjon:
1 Bedriftsøkonomi med regnskap ØKB1110 1 7,5
1 Markedsføring ØKB1105 1 7,5
1 Organisasjonsteori ØKB1112 1 7,5
1 Grunnleggende matematikk ØKB1020 1 7,5
2 Finansregnskap ØKB1111 1 7,5
2 Makroøkonomi ØKB2102 1 7,5
2 Organisasjonspsykologi og ledelse ØKB1113 1 7,5
2 Grunnleggende statistikk ØKB1114 1 7,5
2.år økonomi og administrasjon:
3 Investering og finansiering ØKB2104 1 7,5
3 Mikroøkonomi ØKB1106 1 7,5
3 Foretaksstrategi ØKB2123 1 7,5
3 International marketing ØKB2121 1 10
3 Entreprenørskap ØKB2117 1 10
3 Psykologi ØKB2108 1 10
4 Driftregnskap og budsjettering ØKB2101 1 7,5
4 By- og regionaløkonomi ØKB2113 1 7,5
4 Samfunnsvitenskapelig metode ØKB2124 1 7,5
4 Etikk ØKB2120 1 7,5
Emner for årskull 2014
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
Bachelor i økonomi og administrasjon:
1. år økonomi og administrasjon:
1 Bedriftsøkonomi med regnskap ØKB1110 1 7,5
1 Markedsføring ØKB1105 1 7,5
1 Organisasjonsteori ØKB1112 1 7,5
1 Grunnleggende matematikk ØKB1020 1 7,5
2 Finansregnskap ØKB1111 1 7,5
2 Makroøkonomi ØKB2102 1 7,5
2 Organisasjonspsykologi og ledelse ØKB1113 1 7,5
2 Grunnleggende statistikk ØKB1114 1 7,5
2.år økonomi og administrasjon:
3 Investering og finansiering ØKB2104 1 7,5
3 Mikroøkonomi ØKB1106 1 7,5
3 Foretaksstrategi ØKB2123 1 7,5
3 International marketing ØKB2121 1 10
3 Entreprenørskap ØKB2117 1 10
3 Psykologi ØKB2108 1 10
4 Driftregnskap og budsjettering ØKB2101 1 7,5
4 By- og regionaløkonomi ØKB2113 1 7,5
4 Samfunnsvitenskapelig metode ØKB2124 1 7,5
4 Etikk ØKB2120 1 7,5
3.år i økonomi og administrasjon:
Finans- og økonomistyring:
5 Styring av finansiell risiko ØKB3101 1 10
5 Bacheloroppgave Finans ØKB3112 1 15
5 Strategisk økonomistyring og kontroll ØKB3122 1 10
5 Prosjektledelse og styring ØKB3126 1 10
6 Risk Management ØKB3048 1 5
6 Finansielle instrumenter ØKB3103 1 10
Ledelse, organisasjon og strategi:
5 HR, individ og system ØKB3123 1 7,5
5 Prosjektledelse og styring ØKB3126 1 10
5 Mellommenneskelig kommunikasjon i arbeidslivet ØKB2115 1 10
5 Bacheloroppgave, LOS ØKB3110 1 15
6 Endringsledelse ØKB3043 1 10
6 Organisasjon og samfunn ØKB3124 1 7,5
Regnskap:
5 Skatterett for personlige skatteytere ØKB2006 1 7,5
5 Videregående Finansregnskap ØKB3117 1 7,5
5 Regnskapsteori ØKB3118 1 7,5
5 Bacheloroppgave (regnskap) ØKB3111 1 15
6 Skatterett for næringsdrivende ØKB2008 1 7,5
6 Regnskapsførerregelverket og regnskapsorganisering ØKB3119 1 7,5
6 Rettslære ØKB3120 1 7,5
Valg på tvers av profileringene:
5 Skatterett for personlige skatteytere ØKB2006 1 7,5
5 Videregående Finansregnskap ØKB3117 1 7,5
5 Regnskapsteori ØKB3118 1 7,5
5 Bacheloroppgave (tverrfaglig) ØKB3113 1 15
5 Styring av finansiell risiko ØKB3101 1 10
5 Strategisk økonomistyring og kontroll ØKB3122 1 10
5 Mellommenneskelig kommunikasjon i arbeidslivet ØKB2115 1 10
5 HR, individ og system ØKB3123 1 7,5
5 Prosjektledelse og styring ØKB3126 1 10
5 Bacheloroppgave, LOS ØKB3110 1 15
5 Bacheloroppgave (regnskap) ØKB3111 1 15
5 Bacheloroppgave Finans ØKB3112 1 15
6 Skatterett for næringsdrivende ØKB2008 1 7,5
6 Endringsledelse ØKB3043 1 10
6 Risk Management ØKB3048 1 5
6 Finansielle instrumenter ØKB3103 1 10
6 Regnskapsførerregelverket og regnskapsorganisering ØKB3119 1 7,5
6 Rettslære ØKB3120 1 7,5
6 Organisasjon og samfunn ØKB3124 1 7,5

Program sist oppdatert: 15.02.2017, kl.: 09.43

Sida ble sist oppdatert: 02.08.2017