Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Historisk arkiv

Studiehåndbokas program for 2016/2017:

(Bokmål)Videreutdanning i eldre, helse og samfunn

Korte fakta:

Studieprogramkode: ELDHELS
Avdeling: Avdeling for helsefag
Studieområde: Helsefag - EVU finansiert HSH
Undervisningssted: Haugesund
Studiepoeng: 60
Varighet: 4 Semestre
Pensum: www.hsh.no/pensum

Programmets innhold:

Studiet inkluderer 5 emner:

Semester 1: Eldre og helse, 15 sp

Semester 2: Syke eldre og samhandling, 15 sp

Semester 3: Eldre, demens og alderspsykiatri, 15 sp (Valgfag)

Semester 3: Eldre og palliasjon, 15 sp (Valgfag)

Semester 4: Fordypning i eldre, helse og samfunn, 15 sp

Praktisk informasjon om studiet:

Videreutdanningen i eldre, helse og samfunn har som mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard som kan ta initiativ til, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med de eldre, deres pårørende, frivillige medarbeidere og de andre yrkesgruppene innenfor eldreomsorgen. Studiet har spesielt fokus på helsefremmende arbeid, demensomsorg, palliasjon og samhandling mellom tjenestenivå. 

Vurderingsformer: Hjemmeeksamen; individuell og i gruppe, mappevurdering, Skoleeksamen; skriftlig og muntlig.

Profilering: Helsefremmende arbeid, pasientforløp og samhandling, palliasjon og/eller demensomsorg.

Videre studium: Deler av studiet kan etter søknad godkjennes inn mot masterstudier i helse- og sosialfag. 

Læringsutbytte:

Læringsutbytte :

Det forventes at kandidaten etter fullført studieprogram


Kunnskap

 • har avansert kunnskap i gerontologi, geriatri, etikk og rammebetingelsene for eldreomsorg
 • har inngående kunnskap om
  • helsefremmende strategi
  • pasientforløp og samhandling
  • palliasjon eller demensomsorg
  • innovasjonsprosesser

Ferdigheter

 • viser evne til å analysere faglige problemstillinger
 • bruker avansert kunnskap i gerontologi og geriatri i behandling, diagnostisering, omsorg og veiledning av eldre og deres pårørende
 • analyserer og vurdere ulike individuelle og strukturelle faktorer som virker inn på eldres livssituasjon
 • anvende helsefremmende strategier i arbeid med eldre for å fremme sosial, fysisk og mental helse hos den eldre
 • planlegger et avgrenset utviklingsarbeid innen området eldre, helse og samfunn, under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse

 • analyserer relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger på individ og samfunnsnivå som fremmer eldres helse
 • analyserer og handle i samsvar med de rammebetingelser som til en hver tid styrer helse- og sosialpersonells yrkesutøvelse
 • tar initiativ til samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten slik at den eldre pasienten opplever et sammenhengende og helhetlig tjenestetilbud
 • iverksetter tiltak i samarbeid med andre yrkesgrupper, brukere/pårørende og frivillige organisasjoner både på individ-, gruppe- og samfunnsplan for å bedre eldres helse og velferd
 • bidrar til nytenkning og innovasjonsprosesser på egen arbeidsplass

Undervisningsopplegg:

Undervisningen er organisert som ukessamlinger, to - tre samlinger pr semester.

Det er hospitering 1-2 dager i Emne 2

Opptakskrav:

Bachelorgrad eller tilsvarende minimum 180 studiepoeng innen helse- og sosialfag

Yrkesveier:

Offentlig og privat sektor med behov for kompetanse om eldre, helse og samfunn.

Studieplan (studiemodell)

Emner for årskull 2015
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Eldre og helse ELDHELS001 1 15
2 Syke eldre og samhandling ELDHELS002 1 15
3 Eldre, demens og alderspsykiatri ELDHELS1003 1 15
3 Eldre og palliasjon ELDHELS1004 1 15
3 Eldre med alvorlig svikt i vitale funksjoner ELDHELS1006 1 15
4 Fordypning i eldre, helse og samfunn ELDHELS005 1 15
Emner for årskull 2013
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Eldre og helse ELDHELS001 1 15
2 Syke eldre og samhandling ELDHELS002 1 15
3 Eldre, demens og alderspsykiatri ELDHELS1003 1 15
3 Eldre og palliasjon ELDHELS1004 1 15
4 Fordypning i eldre, helse og samfunn ELDHELS005 1 15
Emner for årskull 2011
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Eldre og helse ELDHELS001 1 15
2 Syke eldre og samhandling ELDHELS002 1 15
3 Eldre, demens og alderspsykiatri ELDHELS1003 1 15
3 Eldre og palliasjon ELDHELS1004 1 15
4 Fordypning i eldre, helse og samfunn ELDHELS005 1 15

Program sist oppdatert: 15.02.2017, kl.: 09.43

Sida ble sist oppdatert: 02.08.2017