Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Historisk arkiv

Studiehåndbokas program for 2016/2017:

(Bokmål)Bachelor i ingeniørfag, Brannsikkerhet Y-vei

Korte fakta:

Studieprogramkode: ING-BRA-Y
Avdeling: Avdeling for tekniske/økonomiske/maritime fag
Studieområde: Studieområde ingeniør
Undervisningssted: Haugesund
Studiepoeng: 180
Varighet: 6 Semestre
Pensum: www.hsh.no/pensum

Programmets innhold:

Studiet er 3-årig og kvalifiserer til en Bachelorgrad. Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) er det eneste studiested i Norge som tilbyr en Bachelor-utdanning i brannsikkerhet. Med bakgrunn i dette har Ingeniørfag profilert seg sterkt i retning av studier knyttet til sikkerhetsfag.

Brannvern og sikkerhet er blitt mer og mer aktuelt i samfunnet vårt. Lange tunneler, høyere bygg, kompliserte skip og offshore-installasjoner gir store og spennende utfordringer for branningeniører. Studiet tar for seg prosessene som styrer en brann, estimering av størrelsen til en eventuell brann, samt konsekvenser av brannen. Studiet er tverrfaglig, og sentrale tema er brannfysikk, risikoanalyse, internkontroll, brannvern og bygningsteknologi. Vi fokuserer og på planlegging av ulike beredskapssituasjoner generelt.

Målgruppe: 

Brannkonstabler i brannvesenet og feiere.

Læringsutbytte:

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte:

 

Kunnskap:

Kandidaten:

 • Kandidaten har bred kunnskap som gir et helhetlig systemperspektiv på ingeniørfaget generelt, med fordypning i fagfeltet brannsikkerhet.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskaper i matematikk, naturvitenskap, relevante samfunns- og økonomifag og om hvordan disse kan integreres i problemløsning innen brannsikkerhet.
 • Kandidaten skal med hovedvekt på brannsikkerhet ha kunnskap om teknologiens historie, teknologiutvikling, ingeniørens rolle i samfunnet samt konsekvenser av utvikling og bruk av teknologi.
 • Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet brannsikkerhet, samt relevante metoder og arbeidsmåter innenfor ingeniørfaget.
 • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis.

Ferdigheter:

Kandidaten:

 • Kandidaten kan anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor brannsikkerhet og begrunne sine valg.
 • Kandidaten har ingeniørfaglig digital kompetanse, kan arbeide i relevante laboratorier/felt og behersker metoder og verktøy som grunnlag for målrettet og innovativt arbeid.
 • Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter, arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter både selvstendig og i team.
 • Kandidaten kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • Kandidaten kan bidra til nytenkning, innovasjon og entreprenørskap gjennom deltakelse i utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og/eller løsninger.

 

 

Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor brannsikkerhet og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.
 • Kandidaten kan formidle kunnskap innen brannsikkerhet til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk og kan bidra til å synliggjøre teknologiens betydning og konsekvenser.
 • Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon.
 • Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Undervisningsopplegg:

Arbeids- og undervisningsformer: Arbeidsformene for å formidle faget skal invitere studentene til aktivitet og selvstendig tenkning, og er varierte. Forelesninger, oppgaveløsning i grupper og problembasert læring er de mest vanlige. Gruppearbeid er den dominerende arbeidsformen til studentene i tillegg til individuell lesning. Det legges betydelig arbeid ned i forberedelser fra fagpersonellets side og det forventes derfor at studentene møter forberedt til undervisningen.

Praksis: Studiet inneholder ikke praksis.

FoU-basering: En forskningsbasert og analytisk tilnærming til emnene dominerer undervisningen i emnene som inngår i studiet. Det innebærer at undervisningen skal avspeile en forskningsmessig måte å nærme seg problemstillinger og faglige temaer på. Fagtilsatte som driver forskning skal formidle sin kunnskap til studentene. Det gjelder både forskningstema, bruk av teori og forskningsmetode. De skal også veilede studenter som arbeider med bacheloroppgaver. Studentene skal selv lære å søke relevant forskningslitteratur og bruke forskningsbasert kunnskap i sine arbeider.

Praktisk informasjon om studiet: Faglig innhold følger rammeplanen gitt av Utdannings- og Forskningsdepartementet. Y-veien er et faglig og pedagogisk tilpasset opplegg som bygger på studentenes bakgrunn. Undervisningen er nært knyttet opp mot hva studentene trenger som branningeniører. Det vil bli kompensert for manglende bakgrunn i matematikk og fysikk samt språk i to tekniske realfagsemner i første studieår. Kommunikasjon vil inngå i Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder.

Den treårige studiemodellen er delt opp i seks semestre hvert på 30 studiepoeng og på til sammen 180 studiepoeng. Studiet preges av faglig mangfold med emner som spenner fra 10 til 20 studiepoeng. Etter tre år (180 studiepoeng) får kandidaten graden Bachelor i ingeniørfag. I 5. semester gis det mulighet til å velge blokker av valgemner/profileringsemner. Det tas forbehold om oppstart av valgemner ut fra antall påmeldte og avdelingens bemanningssituasjon til enhver tid. På en del av emnene vil det være forkunnskapskrav da utdanningen er lagt opp slik at emnene bygger på hverandre utover i studiet.

Studiet ledes av en studieleder og hvert emne har sine respektive emneansvarlige. I enkelte emner vil det være allokert studentassistenter. I hvert årskull velger studentene to tillitsvalgte som kommuniserer direkte med studieleder. I tillegg velges to referansepersoner pr. emne som kommuniserer med emneansvarlige.

Arbeidsmengden i et emne blir regnet i studiepoeng. Et års studium er normalt 60 studiepoeng ved full progresjon. De fleste emnene utgjør 10 studiepoeng. Emnene går over ett eller to semester. Studenten må regne med å bruke minimum 40 timer effektiv arbeidstid pr uke i snitt på studiene. Noen studenter vil ha behov for å bruke mer tid.

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi er integrert i undervisningen med Fronter og databaserte støttesystemer som viktige verktøy i det faglige og pedagogiske arbeidet.

Undervisningen foregår primært mellom kl 08:15 og 16:00, men undervisning på ettermiddagen kan forekomme.

Vurderingsordninger:

Ved utdanninga er det lagt opp til varierte vurderingsformer i de ulike emna. Vurderingsordninga i et emne kan f.eks. være i form av skriftlig skoleeksamen, mappevurdering, muntlig eksamen, prosjekt eller hjemmeeksamen. Et emne kan også ha ei vurderingsordning der flere vurderingsformer blir kombinert, f.eks. skriftlig eksamen og mappevurdering. I mange av emnene er det studiekrav, som er oppgaver som ikke teller på karakteren, men som må være godkjent for at studenten skal kunne ta eksamen i emnet.

Informasjon om vurderingsordninga framgår av emnebeskrivelsen til hvert enkelt emne og gjennomgås av emneansvarlig ved semesterstart. Se ellers Forskrift om eksamen ved Høgskolen Stord/Haugesund for nærmere detaljer.

Internasjonalisering:

HSH tilrettelegger for at alle studenter skal kunne ta 1-2 semester av utdanningen utenfor Norges grenser. Det er flere avtaler innen EU-programmene Sokrates/Erasmus og Leonardo da Vinci. Mer om HSHs utvekslingstilbud finnes her.

De fleste emnene blir undervist på norsk, mens mye av litteraturen er på engelsk. Spesielt i 5. semester kan det forekomme at emner blir undervist på engelsk for at studenter fra andre land skal ha mulighet til innveksling, samtidig som dette er et ledd i internasjonaliseringen for studentene våre som ikke velger utveksling.

Opptaksinformasjon:

Søknad via lokalt opptak, direkte til HSH. Det gjøres ikke nye opptak til dette studiet.

Opptakskrav:

Du må ha ett av følgende:

 • Bestått grunnkurs for brannkonstabler og relevant videregående yrkesfaglig utdanning med fagbrev*, eller
 • Fullført videregående yrkesfaglig utdanning innen feierfaget med svennebrev**.

* Fagbrev kan oppnås ved:

 • 2 år teori + 2 år lære og fagbrev.
 • 3 år teori med fagprøve + 1 år praksis og fagbrev.

** Svennebrev i feierfaget oppnås etter 1. år teori (VG1 Bygg- og anleggsteknikk) + 3 år læretid i bedrift innen feierfaget og svenneprøve.

Yrkesveier:

Flere tidligere studenter arbeider nå som brannsjefer. Noen arbeider i forebyggende avdeling i brannvesenet, andre er tilsatt som konsulenter i private branntekniske konsulentfirma, byggtekniske firma, forsikringsselskap og innen offshorebransjen.

Videre studier:

Du kan studere videre til Mastergrad (tidligere sivilingeniør) og deretter Ph.D. (doktorgrad) ved flere høgskoler og universitet i inn- og utland.

Høgskolen Stord/Haugesund har Mastergrad i brannsikkerhet.

Rammeplan:

Studieplan (studiemodell)

Emner for årskull 2014
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
Branningeniør Y-vei kull 2014:
1. år brannsikkerhet Y-vei:
1 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder ING1023 1 10
1 Teknisk realfag 1 ING1024 1 10
1 Kjemi og miljø ING1009 1 10
2 Teknisk realfag 2 ING1025 1 10
2 Aktive og passive brannsikringssystemer ING2045 1 10
2 Brannteknisk design av bygg ING2046 1 10
2. år brannsikkerhet Y-vei:
3 Analyse og lineær algebra ING1020 1 10
3 Varme- og strømningslære ING2044 1 10
3 Statikk og fasthetslære ING2054 1 10
4 Fysikk ING1008 1 10
4 Rekker og funksjoner av flere variable ING1021 1 10
4 Branndynamikk ING2043 1 10
3. år brannsikkerhet Y-vei:
Obligatoriske emner 3. år brann Y-vei:
5 Brannteknisk funksjonsbasert design ING3043 1 10
5 Statistikk og økonomi ING2053 1 10
5 Bacheloroppgave Brannteknikk ING3037 1 20
6 Prosjektarbeid i tverrfaglige team ING3054 1 10
Fritt valgemne 3. år brann Y-vei:
5 Brannteknisk simulering ING3049 1 10
5 Beredskapsledelse og brannforebyggende arbeid ING3057 1 10
5 Flervariabel analyse ING3019 1 10
5 Praksis i ingeniørstudiet ING3044 1 10
5 Systematisk HMS-arbeid ING2036 1 10
5 Kulturforståelse NAB3021 1 10
5 Entreprenørskap ØKB2117 1 10
5 Prosjektledelse og styring ØKB3126 1 10
5 International marketing ØKB2121 1 10

Program sist oppdatert: 15.02.2017, kl.: 09.43

Sida ble sist oppdatert: 02.08.2017