Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Historisk arkiv

Studiehåndbokas program for 2016/2017:

(Bokmål)Bachelor i ingeniørfag, maskin

Korte fakta:

Studieprogramkode: ING-MAB
Avdeling: Avdeling for tekniske/økonomiske/maritime fag
Studieområde: Studieområde ingeniør
Undervisningssted: Haugesund
Studiepoeng: 180
Grad: Bachelor i ingeniørfag, Maskin
Varighet: 6 Semestre
Pensum: www.hsh.no/pensum

Programmets innhold:

Studiet er 3-årig og kvalifiserer til en Bachelorgrad. Vi tilbyr to profileringsretninger på maskinlinjen: Prosess- og energiteknikk, og Marin konstruksjonsteknikk.

Studiet er tilpasset morgendagens behov og utfordringer. Vi tar konsekvensen av at Norge vil gå fra å være en oljenasjon til å bli en gassnasjon, og at utbygging av olje- og gassfelt i fremtiden i stor grad vil skje under vann. Med en basis i maskinfag blir spesialiseringene lagt inn mot den maritime-/offshore-næringen gjennom emner som f. eks. petroleumsproduksjon, undervannsteknologi og maskinkonstruksjon. Varmelære, strømningslære og prosessteknikk retter seg inn mot prosessindustrien. Fornybar energi retter seg inn mot bærekraftige og fremtidige energisystemer.

Det tas forbehold om oppstart av valgemner ut fra antall påmeldte og avdelingens bemanningssituasjon til enhver tid.

Profilering:

Prosess- og energiteknikk og Marin konstruksjonsteknikk.

Læringsutbytte:

Kunnskaper:

 • Kandidaten har grunnleggende kunnskaper om konstruksjon og/eller produksjon, materialer og kunnskap innen helhetlig system- og produktutvikling. Kandidaten har kunnskap som bidrar til relevant spesialisering, bredde eller dybde.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskaper i matematikk, naturvitenskap, relevante samfunns- og økonomifag og om hvordan disse kan integreres i problemløsning innen det maskintekniske området.
 • Kandidaten har kunnskap om fagets historie, utvikling og ingeniørens rolle i samfunnet. Kandidaten har kunnskap om konsekvenser av utvikling og bruk av teknologi.
 • Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid, relevant metodikk og arbeidsmåte innen eget fagfelt.
 • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis.

 

Ferdigheter:

 • Kandidaten kan anvende kunnskap i matematikk, fysikk, kjemi og teknologiske emner for å formulere, spesifisere, planlegge og løse tekniske problemer på en velbegrunnet og systematisk måte.
 • Kandidaten behersker utviklingsmetodikk, og kan anvende programmer for modellering/simulering og kan realisere løsninger og systemer.
 • Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter, eksperimenter og simuleringer, samt analysere, tolke og bruke framkomne data, både selvstendig og i team.
 • Kandidaten kan finne, vurdere og utnytte teknisk viten på en kritisk måte innen sitt område, og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling, både skriftlig og muntlig.
 • Kandidaten kan bidra til nytenkning, innovasjon, kvalitetsstyring og entreprenørskap ved utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og/eller løsninger.

 

Generell kompetanse:

 • Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.
 • Kandidaten kan formidle kunnskap innen det maskintekniske området til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk og kan bidra til å synliggjøre teknologiens betydning og konsekvenser.
 • Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon.
 • Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

 

Undervisningsopplegg:

Arbeids- og undervisningsformer: Arbeidsformene for å formidle faget skal invitere studentene til aktivitet og selvstendig tenkning, og er varierte. Forelesninger, oppgaveløsning i grupper og problembasert læring er de mest vanlige. Gruppearbeid er den dominerende arbeidsformen til studentene i tillegg til individuell lesning. Det legges betydelig arbeid ned i forberedelser fra fagpersonellets side og det forventes derfor at studentene møter forberedt til undervisningen.

Praksis: Studiet inneholder ikke obligatorisk praksis.

FoU-basering: En forskningsbasert og analytisk tilnærming til emnene dominerer undervisninga i emnene som inngår i studiet. Det innebærer at undervisningen skal avspeile en forskningsmessig måte å nærme seg problemstillinger og faglige temaer på. Fagtilsatte som driver forskning skal formidle sin kunnskap til studentene. Det gjelder både forskningstema, bruk av teori og forskningsmetode. De skal også veilede studenter som arbeider med bacheloroppgaver. Studentene skal selv lære å søke relevant forskningslitteratur og bruke forskningsbasert kunnskap i sine arbeider.

Praktisk informasjon om studiet: Faglig innhold følger rammeplanen gitt av Utdannings- og Forskningsdepartementet. Den treårige studiemodellen er delt opp i seks semestre hvert på 30 studiepoeng og på til sammen 180 studiepoeng. Studiet preges av faglig mangfold med emner som spenner fra 10 til 20 studiepoeng. Etter tre år (180 studiepoeng) får kandidaten graden Bachelor i ingeniørfag. I 5. semester gis det mulighet til å velge blokker av valgemner/profileringsemner. Det tas forbehold om oppstart av valgemner ut fra antall påmeldte og avdelingens bemanningssituasjon til enhver tid. På en del av emnene vil det være forkunnskapskrav da utdanningen er lagt opp slik at emnene bygger på hverandre utover i studiet.

Tresemesterordninga (TRESS) har et særskilt opplegg det første studieåret. Det starter med sommerkurs før første studieår, det er ekstra undervisning i første semester, og også en del av sommeren mellom 1. og 2. studieår blir brukt. Innen starten av 2. studieår skal studentene på dette opplegget ha dokumentert samme læringsutbytte som øvrige studenter.

Studiet ledes av en studieleder og hvert emne har sine respektive emneansvarlige. I enkelte emner vil det være allokert studentassistenter. I hvert årskull velger studentene to tillitsvalgte som kommuniserer direkte med studieleder. I tillegg velges to referansepersoner pr. emne som kommuniserer med emneansvarlige.

Arbeidsmengden i et emne blir regnet i studiepoeng. Et års studium er normalt 60 studiepoeng ved full progresjon. De fleste emnene utgjør 10 studiepoeng. Emnene går over ett eller to semester. Studenten må regne med å bruke minimum 40 timer effektiv arbeidstid pr uke i snitt på studiene. Noen studenter vil ha behov for å bruke mer tid.

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi er integrert i undervisninga med Fronter og databaserte støttesystemer som viktige verktøy i det faglige og pedagogiske arbeidet.

Undervisninga foregår primært mellom kl 08:15 og 16:00, men undervisning på ettermiddagen kan forekomme.

Vurderingsordninger:

Ved utdanninga er det lagt opp til varierte vurderingsformer i de ulike emna. Vurderingsordninga i et emne kan f.eks. være i form av skriftlig skoleeksamen, mappevurdering, muntlig eksamen, prosjekt eller hjemmeeksamen. Et emne kan også ha ei vurderingsordning der flere vurderingsformer blir kombinert, f.eks. skriftlig eksamen og mappevurdering. I mange av emnene er det studiekrav, som er oppgaver som ikke teller på karakteren, men som må være godkjent for at studenten skal kunne ta eksamen i emnet.

Informasjon om vurderingsordninga framgår av emnebeskrivelsen til hvert enkelt emne og gjennomgås av fagansvarlig ved semesterstart. Se ellers Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen Stord/Haugesund for nærmere detaljer.

Internasjonalisering:

HSH tilrettelegger for at alle studenter skal kunne ta 1-2 semester av utdanningen utenfor Norges grenser. Det er flere avtaler innen EU-programmene Sokrates/Erasmus og Leonardo da Vinci. Du kan lese mer om HSHs utvekslingstilbud.

Opptaksinformasjon:

Søknadsfristen er normalt 1. mars for de som ønsker tidlig opptak / ønsker spesiell vurdering / har utenlandsk utdanningsbakgrunn / har Rudolf Steinerskole / har IB / søker på grunnlag av realkompetanse.

Søknadsfristen er normalt 15. april for alle ordinære søkere.

Sjekk gjeldende Søkerhandbok fra Samordna Opptak for verifisering av datoer. Se Samordna Opptak for mer informasjon om opptaksprosedyrer.

Opptakskrav:

Du må ha ett av følgende:

 • generell studiekompetanse + Matematikk R1 + R2 og Fysikk 1 eller tilsvarende
 • realkompetanse + Matematikk R1 + R2 og Fysikk 1 eller tilsvarende
 • toårig teknisk fagskole (e. lov om fagskoleutdanning av 2003) må dokumentere kunnskaper tilsvarende R1+R2 og Fysikk1
 • ettårig forkurs for ingeniør- og maritim utdanning

For opptak til tresemesterordning (TRESS) med matematikk sommerkurs:

Du må ha ett av følgende:

 • generell studiekompetanse
 • realkompetanse
For mer informasjon om realkompetanse, se her

Yrkesveier:

Som maskiningeniør har du en spisskompetanse som gjør deg interessant for både den maritime næringen, offshorebedrifter, innen undervannsteknologi, i konsulentfirma og i energi- og miljørelaterte bedrifter.

De energitekniske emnene som varmelære og prosessteknikk, kvalifiserer deg til å utføre prosjekterings- og overvåkingsoppgaver på energitekniske anlegg. Emnene fasthetslære, tegning/DAK og maskinkonstruksjon kvalifiserer deg til å utføre design- og dimensjoneringsoppgaver. Fornybar energi gir deg mulighet til å jobbe med miljørelaterte problemstillinger og fremtidens energisystemer.

Videre studier:

Du kan studere videre til Mastergrad (tidligere sivilingeniør) og deretter Ph.D. (doktorgrad) ved flere høgskoler og universitet i inn- og utland.

For å kvalifisere deg til Master i Brannsikkerhet, må du ta de to brannemna som er spesifisert i opptakskravet. 

Rammeplan:

Gjeldene rammeplan fra og med kull 2012:

Rammeplan for ingeniørutdanning, fastsatt 3. februar 2011 av Kunnskapsdepartementet.

Gjeldene rammeplan til og med kull 2011:

Rammeplan for ingeniørutdanning, fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet.

Overgangsperioden for rammeplan av 2005 går ut 31.12.2017.

Studieplan (studiemodell)

Emner for årskull 2016
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
Maskiningeniør, kull 2016:
1. år maskin (ordinært løp):
1 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder ING1023 1 10
1 Kjemi og miljø ING1009 1 10
1 Analyse og lineær algebra ING1020 1 10
2 Fysikk ING1008 1 10
2 Rekker og funksjoner av flere variable ING1021 1 10
2 Materialer og tilvirkning ING2015 1 10
1. år maskin (TRESS):
1 Grunnleggende matematikk 1 ING0002 1 0
1 Grunnleggende matematikk 2 ING0003 1 0
1 Grunnleggende fysikk ING0005 (5) 1 0
1 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder ING1023 1 10
1 Analyse og lineær algebra ING1020 1 10
2 Fysikk ING1008 1 10
2 Rekker og funksjoner av flere variable ING1021 1 10
2 Materialer og tilvirkning ING2015 1 10
2 Kjemi og miljø ING1009 1 10
Emner for årskull 2015
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
Maskiningeniør, kull 2015:
1. år maskin (ordinært løp):
1 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder ING1023 1 10
1 Kjemi og miljø ING1009 1 10
1 Analyse og lineær algebra ING1020 1 10
2 Fysikk ING1008 1 10
2 Rekker og funksjoner av flere variable ING1021 1 10
2 Materialer og tilvirkning ING2015 1 10
1. år maskin (TRESS):
1 Grunnleggende matematikk 1 ING0002 1 0
1 Grunnleggende matematikk 2 ING0003 1 0
1 Grunnleggende fysikk ING0005 1 0
1 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder ING1023 1 10
1 Analyse og lineær algebra ING1020 1 10
2 Fysikk ING1008 1 10
2 Rekker og funksjoner av flere variable ING1021 1 10
2 Materialer og tilvirkning ING2015 1 10
2 Kjemi og miljø ING1009 1 10
2. år maskin:
3 Statikk og fasthetslære ING2054 1 10
3 Varme- og strømningslære ING2044 1 10
3 Statistikk og økonomi ING2053 1 10
4 Maskinkonstruksjon I ING2029 1 10
4 Prosessteknikk I ING2041 1 10
4 Undervannsteknologi og hydrauliske systemer ING2049 1 10
Emner for årskull 2014
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
Maskiningeniør, kull 2014:
1. år maskin (ordinært løp):
1 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder ING1023 1 10
1 Kjemi og miljø ING1009 1 10
1 Analyse og lineær algebra ING1020 1 10
2 Fysikk ING1008 1 10
2 Rekker og funksjoner av flere variable ING1021 1 10
2 Materialer og tilvirkning ING2015 1 10
1. år maskin (TRESS):
1 Grunnleggende matematikk 1 ING0002 1 0
1 Grunnleggende matematikk 2 ING0003 1 0
1 Grunnleggende fysikk ING0004 1 0
1 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder ING1023 1 10
1 Analyse og lineær algebra ING1020 1 10
2 Fysikk ING1008 1 10
2 Rekker og funksjoner av flere variable ING1021 1 10
2 Materialer og tilvirkning ING2015 1 10
2 Kjemi og miljø ING1009 1 10
2. år maskin:
3 Statikk og fasthetslære ING2054 1 10
3 Varme- og strømningslære ING2044 1 10
3 Statistikk og økonomi ING2053 1 10
4 Maskinkonstruksjon I ING2029 1 10
4 Prosessteknikk I ING2041 1 10
4 Undervannsteknologi og hydrauliske systemer ING2049 1 10
3. år profil Marin konstruksjonsteknikk:
Obligatoriske emner:
5 Maskinkonstruksjon II ING3041 1 10
5 Rørkonstruksjon ING3042 1 10
5 Bacheloroppgave Maskin ING3039 1 20
6 Prosjektarbeid i tverrfaglige team ING3054 1 10
Fritt valgemne:
5 Prosessteknikk II ING3059 1 10
5 Fornybar energi og petroleumsproduksjon ING3036 1 10
5 Flervariabel analyse ING3019 1 10
5 Praksis i ingeniørstudiet ING3044 1 10
5 Kulturforståelse NAB3021 1 10
5 Entreprenørskap ØKB2117 1 10
5 Prosjektledelse og styring ØKB3126 1 10
5 International marketing ØKB2121 1 10
3. år profil Prosess- og energiteknikk:
Obligatoriske emner 3. år; profil Prosess- og energiteknikk:
5 Prosessteknikk II ING3059 1 10
5 Fornybar energi og petroleumsproduksjon ING3036 1 10
5 Bacheloroppgave Maskin ING3039 1 20
6 Prosjektarbeid i tverrfaglige team ING3054 1 10
Fritt valgemne:
5 Maskinkonstruksjon II ING3041 1 10
5 Rørkonstruksjon ING3042 1 10
5 Flervariabel analyse ING3019 1 10
5 Praksis i ingeniørstudiet ING3044 1 10
5 Kulturforståelse NAB3021 1 10
5 Entreprenørskap ØKB2117 1 10
5 Prosjektledelse og styring ØKB3126 1 10
5 International marketing ØKB2121 1 10

Program sist oppdatert: 15.02.2017, kl.: 09.43

Sida ble sist oppdatert: 02.08.2017