Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Historisk arkiv

Studiehåndbokas program for 2016/2017:

(Bokmål)Masterstudium Kreative fag og læreprosesser

Korte fakta:

Studieprogramkode: MASPEL
Avdeling: Avdeling for lærerutdanning og kulturfag
Studieområde: Studieområde lærer
Undervisningssted: Rommetveit (Stord)
Studiepoeng: 120
Grad: Mastergrad i Praktisk-estetiske fag og læreprosesser
Varighet: 6 Semestre
Pensum: www.hsh.no/pensum

Programmets innhold:

Mastergradprogrammet i kreative fag- og læreprosessar er eit profesjonsbasert, høgare grads og Fou- basert studium innanfor fagfeltet kreative og estetiske fag med basis i lærarutdanning og kulturfag. Arbeidet i studiet omfattar leiing, utvikling og analyse av pedagogisk verksemd og skapande prosessar innanfor kreative og estetiske fagområde i utdanning og opplæring på ulike nivå. Studiet skal både gje breiddekunnskap gjennom arbeid med fagfeltet sin eigenart og felles teorigrunnlag, og være djupneorientert gjennom studentens val av profilområde. Saman med eit obligatorisk sjølvstendig arbeid på 45 sp utgjer spesialiseringa i fag studenten sitt val av fagprofil. Dette masterstudiet er derfor skildra som ¿profilbasert¿. Estetisk produksjon, for eksempel i form av utøvande konsertar eller utstillingar, er ein viktig del av innhaldet i studiet og masterarbeidet kan også gjennomførast med fokus på dette. Studiet kan utgjere fjerde året i lærarutdanninga pluss eit (femte) påbyggingsår av eit samla studium fram til mastergrad i Kreative fag og læreprosessar,

Læringsutbytte:

Læringsutbytte :

Studenten skal ha (kunnskaper):

 • avansert kunnskap innenfor kreative og estetiske fag og læreprosesser og spesialisert innsikt og kunnskap i et avgrenset område (profilfag) innen denne faggruppen
 • inngående kunnskap om faggruppens vitenskapelige og estetiske/kunstfaglige praksis, teori og metoder
 • analysere faglige og fagdidaktiske problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets estetiske praksis, historie, tradisjoner, egenart, vurderingspraksis og i profilområdets plass i barnehage, skole og utdanning
 • planlegge, gjennomføre og vurdere utviklings- og forskningsoppgaver knyttet til kreative og estetiske læreprosesser generelt og profilområdet spesielt, i praksisfeltet og i andre pedagogiske og kunstneriske kontekster

 

Etter fullført studium skal studenten kunne (ferdigheter):

 • analysere og tolke eksisterende praksiser, teorier, og metoder innenfor profilområdet og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske løsninger på didaktiske og kunstneriske utfordringer
 • bruke relevante metoder for forskning og faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid på en selvstendig måte
 • analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere, formidle og formulere faglige resonnementer
 • gjennomføre og lede estetiske produksjoner, for eksempel i form av utøvende konserter, utstillinger, perfomances, litteraturpresentasjoner og fortellerkafeer
 • gjennomføre og dokumentere et selvstendig, avgrenset FoU-prosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

 

Fullført studium vil kvalifisere til at studenten kan (generell kompetanse):

 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
 • formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer og vurderingspraksis
 • kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten
 • bidra til nytenking, formidle og lede pedagogisk, kunstnerisk og fagdidaktisk utviklingsarbeid generelt og innenfor fagfeltet.

Undervisningsopplegg:

Studiet er organisert med forelesninger, obligatoriske samlinger samt nettbaserte ressurser. Studiet kan tas på heltid og deltid.

Vurderingsordninger:

Viser til vurderingsformer for ulike emner.

Internasjonalisering:

Ikke oppgitt

Opptaksinformasjon:

Lokalt opptak. Søknad på HSH sin søknadsweb (www.hsh.no). Søknadsfrist er 15.04 kvart år.

Opptakskrav:

Det generelle grunnlaget for opptak er fullført:

 • tre- eller fireårig lærerutdanning
 • lærerutdanning med cand. mag.-grad fra universitet eller høgskole
 • bachelorgrad innen lærerutdanning eller tilsvarende utdanning

 

Minstekrav for opptak er karakteren C eller tilsvarende som samlet karakter for bachelordelen.

For opptak 2013 er det krav om 60 studiepoengs fordypning i profilemnet på bachelornivå.

Yrkesveier:

Studiet er et faglig/tverrfaglig studium på høyere nivå for pedagoger/lærere/kulturarbeidere. Studiet gir lektorkompetanse. Studiet gir også et vitenskapelig grunnlag for forskning på og utvikling av praktisk-estetiske fag og læreprosesser.

Videre studier:

Masterstudiet kvalifiserer til Ph.D. studier (doktorgradsstudier) ved nasjonale og internasjonale læresteder.

Studieplan (studiemodell)

Emner for årskull 2016
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Den estetiske barnehagen 1 MACREL-EB01 1 15
1 Kunst og håndverk 1 MACREL-KH01 1 15
2 Den estetiske barnehagen 2 MACREL-EB02 1 15
2 Kunst og håndverk 2 MACREL-KH02 1 15
1 Kreative fag og læreprosesser 1 MACREL-L01 1 15
2 Kreative fag og læreprosesser 2 MACREL-L02 1 15
1 Musikk 1 MACREL-MU01 1 15
2 Musikk 2 MACREL-MU02 1 15
1 Praksis 1. år - 1-7 Master MASPEL-PRA01 1 0
1 Praksis 1. år - 5-10 Master MASPEL-PRA02 1 0
1 Norskprofil - emne I MACREL-NO01 1 15
2 Norskprofil - emne II MACREL-NO02 1 15
3 Masteroppgave MACREL-OPG 1 45
3 Vitenskapsteori og forskningsmetoder MACREL-VIT 1 15
Emner for årskull 2015
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Den estetiske barnehagen 1 MACREL-EB01 1 15
1 Kunst og håndverk 1 MACREL-KH01 1 15
2 Den estetiske barnehagen 2 MACREL-EB02 1 15
2 Kunst og håndverk 2 MACREL-KH02 1 15
1 Kreative fag og læreprosesser 1 MACREL-L01 1 15
2 Kreative fag og læreprosesser 2 MACREL-L02 1 15
1 Musikk 1 MACREL-MU01 1 15
2 Musikk 2 MACREL-MU02 1 15
1 Praksis 1. år - 1-7 Master MASPEL-PRA01 1 0
1 Praksis 1. år - 5-10 Master MASPEL-PRA02 1 0
3 Masteroppgave MACREL-OPG 1 45
3 Vitenskapsteori og forskningsmetoder MACREL-VIT 1 15
Emner for årskull 2014
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Kunst og håndverk 1 MACREL-KH01 1 15
2 Kunst og håndverk 2 MACREL-KH02 1 15
1 Kreative fag og læreprosesser 1 MACREL-L01 1 15
2 Kreative fag og læreprosesser 2 MACREL-L02 1 15
1 Musikk 1 MACREL-MU01 1 15
2 Musikk 2 MACREL-MU02 1 15
1 Praksis 1. år - 1-7 Master MASPEL-PRA01 1 0
1 Praksis 1. år - 5-10 Master MASPEL-PRA02 1 0
1 Norskprofil - emne I MACREL-NO01 1 15
2 Norskprofil - emne II MACREL-NO02 1 15
3 Masteroppgave MACREL-OPG 1 45
3 Vitenskapsteori og forskningsmetoder MACREL-VIT 1 15
Emner for årskull 2013
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Kunst og håndverk 1 MASPEL-KH01 1 15
2 Kunst og håndverk 2 MASPEL-KH02 1 15
1 Praktisk-estetiske læreprosesser I MASPEL-L01 1 15
2 Praktisk-estetiske læreprosesser II MASPEL-L02 1 15
1 Musikk 1 MASPEL-MU01 1 15
2 Musikk 2 MASPEL-MU02 1 15
1 Praksis 1. år - 1-7 Master MASPEL-PRA01 1 0
1 Praksis 1. år - 5-10 Master MASPEL-PRA02 1 0
3 Masteroppgave MACREL-OPG 1 45
3 Vitenskapsteori og forskningsmetoder MACREL-VIT 1 15

Program sist oppdatert: 15.02.2017, kl.: 09.43

Sida ble sist oppdatert: 02.08.2017