Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Historisk arkiv

Studiehåndbokas program for 2016/2017:

(Bokmål)Master i Klinisk helse- og omsorgsvitenskap

Korte fakta:

Studieprogramkode: MASTHELS
Avdeling: Avdeling for helsefag
Studieområde: Avdeling for helsefag
Undervisningssted: Rommetveit (Stord)
Studiepoeng: 120
Grad: Mastergrad i Klinisk helse- og omsorgsvitenskap
Varighet: 8 Semestre
Pensum: www.hsh.no/pensum

Programmets innhold:

Studiet er forankret i helse- og omsorgsvitenskapelig tradisjon og har spesielt fokus på kjerneområdene helse- og omsorgsetikk og samhandling mellom den profesjonelle og mennesker i vanskelige livssituasjoner. Klinisk helse- og omsorgsvitenskap er ikke yrkesspesifikk, men vitenskapelig disiplinbasert, og kunnskapsinteressen rettes inn mot den enkelte pasient/bruker og pårørende. Begrepet klinisk viser til den nære sammenhengen mellom helse- og omsorgsvitenskapens teorigrunnlag og klinisk tenkning/handling.

Målgruppe: Helse- og sosialarbeidere som møter brukere/pasienter og pårørende, uavhengig av profesjon. Personer som ønsker å drive klinisk forskning og utviklingsarbeid, ledelse av helse- og omsorgsarbeid i utvikling og pedagogisk arbeid. Personer som ønsker å ta en ph.d grad.

Studieplan:

Modul 1, obligatorisk (30 sp)

HELS-GRUNL (15 sp): Helse- og omsorgsvitenskap -grunnlagstenkning

HELS-ETIKK (7,5 sp): Helse- og omsorgsetikk

HELS-SAMH (7,5 sp): Samhandling i vanskelige livssituasjoner 

Modul 2, profil (30 sp)

Valgfrie emner på nivå II tilsvarende 30 sp. 

Modul 3, obligatorisk (60 sp)

HELS-VITSK (15 sp): Vitenskapsteori og forskningsmetode

HELS-OPPG (45 sp): Masteroppgave 

Læringsutbytte:

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte :

Kunnskap:

Kandidaten:

 • har avansert kunnskap om helse- og omsorgsvitenskap som grunnvitenskap og anvendt vitenskap
 • har dybdeinnsikt i et spesifikt fagområde innen helse- og omsorgsvitenskap
 • har inngående kunnskap om hermeneutisk kunnskapsgrunnlag i forskning og klinisk praksis
 • har inngående kunnskap om relevante forskningsmetoder  
 • har inngående kunnskap om forskningsetikk

Ferdigheter:

Kandidaten:

 • kan analysere faglige problemstillinger i lys av helse- og omsorgsvitenskap
 • kan anvende helse- og omsorgsvitenskaplig viten og kunnskap på nye områder innenfor sitt fagområde
 • kan analysere helse- og omsorgsvitenskaplige teorier, fortolkninger og metoder
 • kan anvende klinisk helse- og omsorgvitenskaplig tenkning i samhandling med pasienter/brukere og pårørende
 • kan argumentere eksplisitt for omsorg basert på etiske grunnprinsipp 
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske retningslinjer.
 • kan utøve omsorg i sin faglige virksomhet

 

Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • kan analysere helse- og omsorgsvitenskaplige problemstillinger
 • kan anvende helse- og omsorgsvitenskap i forsknings- og utviklingsarbeid
 • kan identifisere forskningsetiske problemstillinger
 • kan skape innovasjon og nytenkning i klinisk praksis
 • kan kommunisere helse- og omsorgsvitenskaplige problemstillinger, analyser og konklusjoner innen fagområdet og i møte med andre disipliner

FoU-basering: Høyt nivå på pensumlitteratur. Foreleserne og veilederne har førstekompetanse/spisskompetanse ved egen institusjon og fra kompetansemiljø nasjonalt og internasjonalt. Studentene blir oppfordret til å skrive masteroppgave tilknyttet forskningsprogrammet Klinisk Helse -og Omsorgsvitenskap.

Undervisningsopplegg:

Det gjennomføres samlinger på kampus og/eller digitalt med forelesninger, litteraturstudier, veiledning, dialogbaserte seminarer, gruppearbeid m/fremlegg og skriftlige arbeid.

Praksis: Ingen

Vurderingsordninger:

Hjemmeeksamen, skoleeksamen

Internasjonalisering:

Det vil bli lagt til rette for at studenter kan ta deler av studiet ved andre læresteder i Norden eller Europa. I Norden er det særlig aktuelt med studentutveksling til avdeling for vårdvetenskap, Åbo Akademi i Vasa, Finland og Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet i Stockholm, Sverige. I Europa samarbeider HSH med Canterbury Christ Church University.

Opptaksinformasjon:

Søknadsweb ved HSH: www.hsh.no/sok

Opptakskrav:

Bachelorgrad innenfor helse- og sosialfag eller tilsvarende utdanning.

Minimum karakter C eller 2.7, som vektet gjennomsnittskarakter for de eksamener som inngår i rangeringsgrunnlaget.

Minst ett år klinisk praksis i minst 50 % stilling.

Yrkesveier:

Relevans: Klinisk forskning og utviklingsarbeid, ledelse av helse- og omsorgsarbeid i utvikling og pedagogisk arbeid. Ph.d. studier ved nasjonale og internasjonale institusjoner.

Videre studier:

Ph.D.

Studieplan (studiemodell)

Emner for årskull 2016
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Helse- og omsorgsvitenskap - grunnlagstenkning HELS-GRUNL 1 15
2 Helse- og omsorgsetikk HELS-ETIKK 1 7,5
2 Samhandling i vanskelige livssituasjoner HELS-SAMH 1 7,5
1 Mennesket, psykiske lidelser og det sosiale miljø PSYK6101 1 15
1 Psykisk helse hos barn og unge PSBU6101 1 15
2 Organisering av tjenestene for mennesker med psykiske lidelser og faglig fundament PSYK6102 1 15
3 Utvikling og utøvelse av psykisk helsearbeid: Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning PSYK6103 1 15
2 Organisering og samordning av tjenestetilbudet til barn og ungdom PSBU6102 1 15
3 Psykososialt arbeid - ulike praksiser, teorier og etiske dilemmaer PSBU6103 1 15
1 Eldre og palliasjon ELDHELS1004 1 15
1 Rusrelatert sosial- og helseproblematikk RUS6101 1 15
2 Perspektiver på helsefremming, forebygging og behandling innen rusproblematikk RUS6102 1 15
3 Samtidige rus- og psykiske lidelser (ROP) RUS6103 1 15
3 Eldre og helse ELDHELS001 1 15
1 Eldre med alvorlig svikt i vitale funksjoner ELDHELS1006 1 15
Emner for årskull 2015
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Helse- og omsorgsvitenskap - grunnlagstenkning HELS-GRUNL 1 15
2 Helse- og omsorgsetikk HELS-ETIKK 1 7,5
2 Samhandling i vanskelige livssituasjoner HELS-SAMH 1 7,5
3 Mennesket, psykiske lidelser og det sosiale miljø PSYK6101 1 15
3 Psykisk helse hos barn og unge PSBU6101 1 15
4 Organisering av tjenestene for mennesker med psykiske lidelser og faglig fundament PSYK6102 1 15
1 Utvikling og utøvelse av psykisk helsearbeid: Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning PSYK6103 1 15
2 Organisering og samordning av tjenestetilbudet til barn og ungdom PSBU6102 1 15
1 Psykososialt arbeid - ulike praksiser, teorier og etiske dilemmaer PSBU6103 1 15
3 Eldre og palliasjon ELDHELS1004 1 15
3 Rusrelatert sosial- og helseproblematikk RUS6101 1 15
4 Perspektiver på helsefremming, forebygging og behandling innen rusproblematikk RUS6102 1 15
1 Samtidige rus- og psykiske lidelser (ROP) RUS6103 1 15
1 Eldre og helse ELDHELS001 1 15
3 Eldre med alvorlig svikt i vitale funksjoner ELDHELS1006 1 15
3 Vitenskapsteori og forskningsmetode HELS-VITSK 1 15
4 Masteroppgave i klinisk helse- og omsorgsvitenskap HELS-OPPG 3 45
Emner for årskull 2014
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Helse- og omsorgsvitenskap - grunnlagstenkning HELS-GRUNL 1 15
2 Helse- og omsorgsetikk HELS-ETIKK 1 7,5
2 Samhandling i vanskelige livssituasjoner HELS-SAMH 1 7,5
1 Mennesket, psykiske lidelser og det sosiale miljø PSYK6101 1 15
1 Psykisk helse hos barn og unge PSBU6101 1 15
2 Organisering av tjenestene for mennesker med psykiske lidelser og faglig fundament PSYK6102 1 15
3 Utvikling og utøvelse av psykisk helsearbeid: Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning PSYK6103 1 15
2 Organisering og samordning av tjenestetilbudet til barn og ungdom PSBU6102 1 15
3 Psykososialt arbeid - ulike praksiser, teorier og etiske dilemmaer PSBU6103 1 15
1 Eldre, demens og alderspsykiatri ELDHELS1003 1 15
1 Eldre og palliasjon ELDHELS1004 1 15
1 Rehabilitering EVH-REHAB115 1 15
1 Rusrelatert sosial- og helseproblematikk RUS6101 1 15
2 Perspektiver på helsefremming, forebygging og behandling innen rusproblematikk RUS6102 1 15
1 Tverrprofesjonell samhandling EVH-TPS115 1 15
3 Samtidige rus- og psykiske lidelser (ROP) RUS6103 1 15
3 Vitenskapsteori og forskningsmetode HELS-VITSK 1 15
4 Masteroppgave i klinisk helse- og omsorgsvitenskap HELS-OPPG 5 45
Emner for årskull 2012
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Helse- og omsorgsvitenskap - grunnlagstenkning HELS-GRUNL 1 15
2 Helse- og omsorgsetikk HELS-ETIKK 1 7,5
2 Samhandling i vanskelige livssituasjoner HELS-SAMH 1 7,5
1 Mennesket, psykiske lidelser og det sosiale miljø PSYK6001 1 15
1 Psykisk helse hos barn og unge PSBU115 1 15
2 Organisering av tjenestene for mennesker med psykiske lidelser og faglig fundament PSYK6002 1 15
3 Utvikling og utøvelse av psykisk helsearbeid: Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning PSYK6003 1 15
2 Organisering og samordning av tjenestetilbudet til barn og ungdom PSBU215 1 15
3 Psykososialt arbeid - ulike praksiser, teorier og etiske dilemmaer PSBU315 1 15
1 Demensomsorg for eldre ELDHELS003 1 7,5
1 Palliasjon i eldreomsorgen ELDHELS004 1 7,5
3 Eldre og helse ELDHELS001 1 15
1 Rusrelatert sosial- og helseproblematikk RUS6001 1 15
2 Perspektiver på helsefremming, forebygging og behandling innen rusproblematikk RUS6002 1 15
3 Samtidige rus- og psykiske lidelser (ROP) RUS6003 1 15
3 Vitenskapsteori og forskningsmetode HELS-VITSK 1 15
4 Masteroppgave i klinisk helse- og omsorgsvitenskap HELS-OPPG 1 45

Program sist oppdatert: 15.02.2017, kl.: 09.43

Sida ble sist oppdatert: 02.08.2017