Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Historisk arkiv

Studiehåndbokas program for 2016/2017:

(Bokmål)Tverrfaglig videreutdanning i omsorgsteknologi

Korte fakta:

Studieprogramkode: OMSORG
Avdeling: Avdeling for helsefag
Studieområde: Avdeling for helsefag
Undervisningssted: Haugesund
Studiepoeng: 30
Varighet: 2 Semestre
Pensum: www.hsh.no/pensum

Programmets innhold:

Studieprogrammet inneholder to emner, Omsorgsteknologi I og Omsorgsteknologi II.

Omsorgsteknologi I har fokus på kunnskap innen omsorgsteknologi, samt fagkritiske holdninger til utvikling og bruk av teknologiske løsninger i helsetjenesten.

Omsorgsteknologi II har fokus på implementering av omsorgsteknologi og konsekvenser for organisering av tjenester. Metoder og teknikker i innovasjonsprosesser, og etiske og juridiske rammer ved fag-, kvalitets- og endringsarbeid har stort fokus.

Målgruppe:

Helsepersonell og andre som har ansvar og oppgaver i forhold til bruk og tilpasning, planlegging, innkjøp, implementering, undervisning og fagutvikling av teknologiske løsninger innen pleie- og omsorgssektoren.

Læringsutbytte:

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte :

Kunnskap:

Kandidaten:

  • har inngående kunnskap om ulike teknologiske løsninger som kan brukes i omsorgsteknologi
  • har inngående kunnskap om implementering og om de organisatoriske konsekvenser innføring av omsorgsteknologiske løsninger har

Ferdigheter:

Kandidaten:

  • kan vurdere anvendelse av teknologiske hjelpemidler innen omsorg fra ulike perspektiv
  • kan anvende aktuelle metoder og teknikker i innovasjonsprosesser

Generell kompetanse:

Kandidaten:

  • arbeider systematisk i tverrprofesjonelt teamarbeid
  • analyserer etiske og juridiske rammer, sikkerhetsrisiko og problemstillinger ved bruk av omsorgsteknologi

Undervisningsopplegg:

Forelesninger på campus/streaming, praktiske oppgaver, selvstudier, gruppearbeid, og individuelle og gruppebaserte oppgaver. Deler av undervisningen skjer via aktuelle digitale studiestøttesystemer.

Praktisk informasjon om studiet: Delvis samlingsbasert. Gjennom hele studiet vil det være aktiviteter via aktuelle digitale studiestøttesystemer. Studentaktive læringsformer og interaktive forelesninger. Studentene pålegges obligatorisk arbeid til alle samlingene.

Vurderingsordninger:

Hjemmeeksamen.

Internasjonalisering:

-

Opptaksinformasjon:

På Søknadsweb ved HSH: www.hsh.no/sok

Opptakskrav:

Bachelorgrad, minimum 180 studiepoeng eller tilsvarende i helse-, og sosialfag, og andre relevante utdanninger.

Yrkesveier:

-

Videre studier:

-

Studieplan (studiemodell)

Emner for årskull 2016
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Tverrfaglig vidareutdanning i omsorgsteknologi I OMSTEK1101 1 15
2 Tverrfaglig videreutdanning i omsorgsteknologi II OMSTEK1102 1 15

Program sist oppdatert: 15.02.2017, kl.: 09.43

Sida ble sist oppdatert: 02.08.2017