Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Historisk arkiv

Studiehåndbokas program for 2016/2017:

(Bokmål)Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfaglærere

Korte fakta:

Studieprogramkode: PPU-A
Avdeling: Avdeling for lærerutdanning og kulturfag
Studieområde: Studieområde lærer
Undervisningssted: Rommetveit (Stord)
Studiepoeng: 60
Grad: Praktisk-pedagogisk utdanning
Varighet: 4 Semestre
Pensum: www.hsh.no/pensum

Programmets innhold:

Praktisk- pedagogisk utdanning har et omfang på 60 studiepoeng og består av pedagogikk 30 studiepoeng, fagdidaktikk 30 studiepoeng. Praksisopplæring er integrert i studieenhetene og tilsvarer 12-14 arbeidsuker (300 timer).

Utdanningen bygger på forsking om læring, lærerkompetanse og fagdidaktikk. Evne til kritisk refleksjon over egne erfaringer og faglige problemstillinger vektlegges gjennom hele studiet. Studentene skal i det første studieåret gjennomføre et utviklingsarbeid som bygger på FOU-baserte metoder for gjennomføring og kritisk refleksjon over slikt arbeid.

Læringsutbytte:

Kunnskaper:

 • har en grunnleggende forståelse av pedagogikk som fag
 • har kunnskap om sentrale teorier knyttet til sosialisering og identitetsutvikling hos barn og unge
 • har kunnskap om sentrale teorier knyttet til læring og motivasjon
 • har kunnskap om skolens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • har kunnskap om sentrale teorier knyttet skolen som organisasjon, skolekultur og skolevurdering
 • har kunnskap om grunnbegreper i etikk
 • har kunnskap om hovedbegrep innenfor entreprenørskap
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor de felt som har vært tema på studiet
 • har kunnskap om lærerens ulike oppgaver og roller
 • har kunnskap om de aktuelle styringsdokument og gjeldende læreplaner
 • har kunnskap om verktøy for planlegging og om ulike undervisningsformer
 • har kunnskap klasseledelse, relasjonsbygging og veiledning
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor de tema som er behandlet på studiet

  

Ferdigheter:

 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer
 • kan anvende verktøy for planlegging slik at kunnskapen om læreplaner og styringsdokument kommer til anvendelse i et undervisningsopplegg
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse i lys de krav styringsdokument stiller i forhold til inkludering og tilpassa opplæring
 • kan reflektere over egen faglige utøvelse og justere denne under veiledning

Generell kompetanse:

 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre innenfor fagområdet
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor de tema som er behandlet på studiet
 • har innsikt i yrkesetiske problemstillinger knyttet til klasseledelse, tilpassa opplæring og inkludering av enkeltelever
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger skriftlig og muntlig
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere et undervisningsopplegg som strekker seg over tid i tråd med etiske krav og retningslinjer alene, i samarbeid med veileder og andre aktuelle samarbeidsparter

Undervisningsopplegg:

Organisering og praktisk informasjon om studiet: 
Studiet går over fire semester og blir organisert med samlinger og arbeid i grupper. Mellom samlingene arbeider studentene individuelt og i grupper. Veiledning blir gitt individuelt, gruppevis på samlinger og digitalt.

Studiet bruker Fronter som læringsplattform.

Studentene skal ha veiledet praksis begge årene. Andre året skal de også ha observasjonspraksis på en annen skole og feltpraksis på et annet skoleslag enn der de har hovedpraksisen sin.

Praksis gjennomføres i godkjente praksisskoler som inngår et formalisert samarbeid med HSH. Praksis blir vurdert av praksislærere og faglærere fra HSH.

Studentene må ha tilgang til datamaskin med internettilkobling, og ha basiskunnskaper i bruk av IKT.

Vurderingsformer: Studiet har varierte vurderingsformer, tilpasset det forventede læringsutbytte og arbeidsformer i studiet.

Det er obligatorisk frammøte på alle samlingene.

Det er krav om 80 % oppmøte på den samlingsbaserte undervisningen. Studenten må ha levert obligatoriske arbeidskrav innen fastsatte tidsfrister og fått disse godkjent for å få gå opp til eksamen.

Politiattest

I Forskrift om opptak til universiteter og høyskoler, kap.6, §6-2 blir det slått fast at søkere til denne type utdanning må legge frem politiattest. Attesten skal brukes i forbindelse med praksisutplassering.

Attesten skal leveres senest ved fastsatt studiestart. Attesten skal ikke være eldre enn tre måneder.

Attesten gjelder i 3 år. Studenter på 4-årig utdanning eller studenter som har opphold i utdanningen (permisjon e.l.), og dermed bruker lengre tid enn 3 år, må levere ny attest.

Skikkethetsvurdering i lærerutdanningene

Lærerutdanningsinstitusjonen har ansvar for å vurdere om lærerstudentene er skikket for læreryrket. Dette er en helhetlig vurdering av studenten som omfatter både faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger.

Praksislærere og faglærere har sammen ansvar for så tidlig som råd i studiet å melde eventuell tvil om studenten er skikket. Studenter og andre ansatte kan også levere tvilsmeldinger. Slike tvilsmeldinger skal gå via institusjonsansvarlig ved HSH.

Studentene vil tidlig i studiet få nærmere informasjon om skikkethetsvurdering.

Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 30. juni 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 4-10 sjette ledd, http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859

Lenke til rammeplan:


Studiet er styrt av forskrift til rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-13-1454

Vurderingsordninger:

Studiet har varierte vurderingsformer, tilpasset det forventede læringsutbytte og arbeidsformer i studiet.

Internasjonalisering:

Dersom studentene tar en del av PPU -studiet i utlandet, må det være i samsvar med institusjonens vilkår for godkjenning av studiet.

Opptaksinformasjon:

Søknadsfrist 15. april

Studenter kan søke opptak på ulike fagdidaktisk profiler.

 • Realfag
 • Fremmedspråk
 • Norsk
 • Praktisk- estetiske fag
 • Samfunnsfag
 • RLE
 • Media og IKT fag
 • Økonomifag

Opptakskrav:

Praktisk-pedagogisk utdanning bygger på en av følgende typer utdanningsbakgrunn:

-Fullført allmennfaglig universitets- eller høgskoleutdanning med et omfang på minimum 180 studiepoeng eller tilsvarende.

- Minst to ulike faglige fordypninger med et omfang på minimum 60 studiepoeng eller tilsvarende. Fordypningene må være i relevante undervisningsfag som høgskolen tilbyr didaktikk i.

Studieplan (studiemodell)

Emner for årskull 2016
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Ledelse av læreprosesser 1 PPU-A1-16 1 15
1 Praksisopplæring 1. år PPUA-PR1-16 1 0
2 Skolen i samfunnet 1 PPU-A2-16 1 15
Emner for årskull 2015
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Ledelse av læreprosesser 1 PPU-A1 1 15
1 Praksisopplæring 1. år PPUA-PR1 1 0
2 Skolen i samfunnet 1 PPU-A2 1 15
3 Ledelse av læreprosesser 2 PPU-A3 1 15
3 Praksisopplæring 2. år PPUA-PR2-15 1 0
4 Skolen i samfunnet 2 PPU-A4 1 15
Emner for årskull 2014
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Ledelse av læreprosesser 1 PPU-A1 1 15
1 Praksisopplæring 1. år PPUA-PR1 1 0
2 Skolen i samfunnet 1 PPU-A2 1 15
3 Ledelse av læreprosesser 2 PPU-A3 1 15
3 Praksisopplæring 2. år PPUA-PR2 1 0
4 Skolen i samfunnet 2 PPU-A4 1 15
Emner for årskull 2013
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Pedagogikk 1A PPU-1A 1 15
1 Praksisopplæring 1. år PPUA-004 2 0
2 Pedagogikk 1B PPU-2A 1 15
3 Fagdidaktikk 1A PPU-3A 1 15
3 Praksisopplæring 2. år PPUA-005 2 0
4 Fagdidaktikk 1B PPU-4A 1 15

Program sist oppdatert: 15.02.2017, kl.: 09.43

Sida ble sist oppdatert: 02.08.2017