Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Historisk arkiv

Studiehåndbokas program for 2016/2017:

(Bokmål)Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13

Korte fakta:

Studieprogramkode: PPU-Y
Avdeling: Avdeling for lærerutdanning og kulturfag
Studieområde: Studieområde lærer
Undervisningssted: Rommetveit (Stord)
Studiepoeng: 60
Grad: Praktisk-pedagogisk utdanning
Varighet: 4 Semestre
Pensum: www.hsh.no/pensum

Programmets innhold:

Utdanningen bygger på forskrift om rammeplan for praktisk ¿pedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger for trinn 8.- 13.

Praktisk- pedagogisk utdanning er et deltidsstudium over to år med et omfang på 60 studiepoeng. Det består av pedagogikk 30 studiepoeng og yrkesdidaktikk 30 studiepoeng.
Utdanningen består av to emnegrupper, ledelse av læreprosesser (hovedfokus i emne 1 og 3) og skolen i samfunnet (emne 2 og 4).

Begge emnegruppene er knyttet til pedagogikk og fag-/yrkesdidaktikk, praksis og kompetanseområdene. Praksisopplæringen vil integrere de ulike innholdskomponentene i studiet slik at praksiserfaringer, pedagogisk og didaktisk kompetanse fremstår i et vekselspill i kvalifiseringen til læreryrket.

Praksisopplæringen går totalt over 300 timer.

Det er krav om 80% oppmøte på den samlingsbaserte undervisningen. Studenten må ha levert obligatoriske studiekrav innen fastsatte tidsfrister og fått disse godkjent for å få gå opp til eksamen.

Karakterskalaene består av bokstavkarakterene A-F eller bestått/ikke bestått. Karakteren A-E viser at studenten har bestått kurset, mens karakteren F angir stryk. Karakteren C reflekterer et godt og solid faglig resultat.

Informasjon om vurderingsordning framgår av emnebeskrivelsen og gjennomgås ved semesterstart. Se ellers Høgskolen Stord/Haugesunds eksamensforskrift.

Læringsutbytte:

Kunnskap
Kandidaten

- har kunnskap om gjeldende lovverk og styringsdokumenter som er relevante for profesjons- og yrkesutøvelsen

- har bred kunnskap om yrkesfag, pedagogikk og yrkesdidaktikk, arbeidsmetoder/verktøy og prosesser som er relevante for profesjons- og yrkesutøvelsen, og kan vurdere behov for HMS-tiltak

- kan se yrkesopplæringen og yrkesutøvelsen i et historisk og kulturelt perspektiv

- har kunnskap om skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og det helhetlige opplæringsløpet fra ungdomstrinnet til endt fag- eller yrkesopplæring (8 -13 trinn)

- har bred kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og flerkulturelle kontekster

- har kunnskap om ungdom i vanskelige situasjoner og om deres rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv

- kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for lærerprofesjonen innenfor det yrkespedagogiske og det yrkesfaglige området, og kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet

Ferdigheter

Kandidaten

- kan anvende sine yrkesfaglige, pedagogiske, yrkesdidaktiske og teknologiske kunnskaper

- kan planlegge, begrunne, gjennomføre, lede, vurdere og dokumentere relevant fag- og yrkesopplæring tilpasset elevenes/lærlingenes behov

- kan identifisere og arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter, herunder yrkesdidaktisk bruk av digitale verktøy

- kan vurdere og dokumentere elevers læring og utvikling, gi læringsfokuserte tilbakemeldinger og bidra til at elevene/lærlingene kan reflektere over egen læring

- kan orientere seg i faglitteraturen og forholde seg kritisk til informasjonskilder og eksisterende teorier knyttet til ungdomstrinnet og fag- og yrkesopplæring (8-13.trinn)

- behersker relevante arbeidsprosesser, verktøy, teknikker og uttrykksformer, og kan reflektere over egen yrkesutøvelse og justere denne under veiledning

- kan bruke og henvise til relevante forskningsresultater for å treffe begrunnede valg og gjennomføre systematisk yrkesfaglig og pedagogisk utviklingsarbeid

Generell kompetanse

Kandidaten

- har innsikt i relevante faglige og yrkesetiske problemstillinger og kan formidle sentralt fagstoff på norsk både skriftlig, muntlig og gjennom andre dokumentasjonsformer

- kan via faglig innsikt, engasjement og formidlingsevne motivere for elevenes/lærlingenes læring, yrkesstolthet og yrkesidentitet

- kan analysere egne behov for kompetanseheving og ha endrings- og utviklingskompetanse for å møte framtidens behov i skole, arbeids- og samfunnsliv

- kan legge til rette for entreprenørskap, nytenkning og innovasjon, og at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen

- kan bygge gode relasjoner til elever/lærlinger og skape konstruktive og inkluderende læringsmiljø

- kan bygge gode relasjoner til og samarbeide med foresatte og andre aktuelle samarbeidspartnere

Undervisningsopplegg:

Organisering

Studiet går over fire semester og blir organisert med samlinger og arbeid i grupper. Mellom samlingene arbeider studentene individuelt og i grupper. Veiledning blir gitt individuelt, gruppevis på samlinger og digitalt.

Studiet bruker Fronter som læringsplattform.

Studentene skal ha veiledet praksis begge årene. Andre året skal de også ha observasjonspraksis på en annen skole og feltpraksis i ungdomsskolen.

Praksis skal fordeles på Vg1 og Vg2, og/eller Vg3 i det fagområdet som studenten er tatt opp på, og den skal knyttes til ulike deler av skolens virksomhet.

Praksis gjennomføres i godkjente praksisskoler som inngår i et formalisert samarbeid med HSH. Praksis blir vurdert av praksislærere og faglærere fra HSH.

Det er obligatorisk frammøte på alle samlingene.

Det er krav om 80 % oppmøte på den samlingsbaserte undervisningen. Studenten må ha levert obligatoriske arbeidskrav innen fastsatte tidsfrister og fått disse godkjent for å få gå opp til eksamen.

 

 

Politiattest

I Forskrift om opptak til universiteter og høyskoler, kap.6, §6-2 blir det slått fast at søkere til denne type utdanning må legge frem politiattest. Attesten skal brukes i forbindelse med praksisutplassering.

Attesten skal leveres senest ved fastsatt studiestart. Attesten skal ikke være eldre enn tre måneder.

Attesten gjelder i 3 år. Studenter på 4-årig utdanning eller studenter som har opphold i utdanningen (permisjon e.l.), og dermed bruker lengre tid enn 3 år, må levere ny attest.

Skikkethetsvurdering i lærerutdanningene

Lærerutdanningsinstitusjonen har ansvar for å vurdere om lærerstudentene er skikket for læreryrket. Dette er en helhetlig vurdering av studenten som omfatter både faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger.

Praksislærere og faglærere har sammen ansvar for så tidlig som råd i studiet å melde eventuell tvil om studenten er skikket. Studenter og andre ansatte kan også levere tvilsmeldinger. Slike tvilsmeldinger skal gå via institusjonsansvarlig ved HSH.

Studentene vil tidlig i studiet få nærmere informasjon om skikkethetsvurdering.

Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 30. juni 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 4-10 sjette ledd, http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859

Vurderingsordninger:

Studiet er lagt opp med varierte vurderingsformer tilpasset det forventede læringsutbytte og arbeidsformer i studiet.

Internasjonalisering:

Dersom studentene tar en del av PPU -studiet i utlandet, må det være i samsvar med institusjonens vilkår for godkjenning av studiet.

Opptaksinformasjon:

Studenter kan søke på ulike yrkesdidaktisk profiler.

  • Bygg- og anleggsteknikk (f.eks. byggingeniør, fagutdannet tømrer eller murer).
  • Teknikk og industriell produksjon (f.eks. maskiningeniør, nautiker, fagutdannet mekaniker).
  • Elektrofag (f.eks. elektroingeniør, fagutdannet elektriker eller automatiker)
  • Design og håndverk (f.eks. fagutdannet frisør, dekoratør eller designer).
  • Helse- og sosialfag (f.eks. sjukepleier, vernepleier, sosionom).
  • Restaurant- og matfag (f.eks. fagutdannet kokk, baker eller konditor).
  • Service og samferdsel (f.eks. fagutdanning i reiseliv, kontorfag eller IKT)
  • Media og kommunikasjon (f.eks. journalist, fagutdannet fotograf eller grafiker).
  • Naturbruk (f.eks. fagutdanning i akvakultur eller anleggsgartner).

Oppstart av de ulike didaktiske profilene forutsetter tilstrekkelig antall søkere.

Søkere må også regne med å bli plassert i fagdidaktiske grupper sammen med andre nærliggende fagområder dersom søkertallet tilsier dette.

Opptakskrav:

Søknadsfrist 15. april

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag bygger på en av følgende typer utdanningsbakgrunn:

-fullført treårig relevant profesjonsrettet bachelorgrad og minimum to års relevant yrkespraksis

- fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående nivå, generell studiekompetanse, to års relevant yrkesteoretisk utdanning utover videregående opplærings nivå og fire års yrkespraksis.

Utdanningsinstitusjonene vurderer opptak på grunnlag av realkompetanse.

Yrkesveier:

Undervisningsstillinger i videregående skole, yrkesfag. 8.-13. trinn

Studieplan (studiemodell)

Emner for årskull 2016
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Ledelse av læreprosesser 1 PPU-Y1-16 1 15
1 Praksisopplæring 1. år PPUY-PR1-16 1 0
2 Skolen i samfunnet 1 PPU-Y2-16 1 15
Emner for årskull 2015
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Ledelse av læreprosesser 1 PPU-Y1 1 15
1 Praksisopplæring 1. år PPUY-PR1 1 0
2 Skolen i samfunnet 1 PPU-Y2 1 15
3 Ledelse av læreprosesser 2 PPU-Y3 1 15
3 Praksisopplæring 2. år PPUY-PR2-15 1 0
4 Skolen i samfunnet 2 PPU-Y4 1 15
Emner for årskull 2014
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Ledelse av læreprosesser 1 PPU-Y1 1 15
1 Praksisopplæring 1. år PPUY-PR1 2 0
2 Skolen i samfunnet 1 PPU-Y2 1 15
3 Ledelse av læreprosesser 2 PPU-Y3 1 15
3 Praksisopplæring 2. år PPUY-PR2 1 0
4 Skolen i samfunnet 2 PPU-Y4 1 15
Emner for årskull 2013
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Pedagogikk 1A PPU-1Y 1 15
1 Praksisopplæring 1. år PPUY-004 2 0
2 Pedagogikk 1B PPU-2Y 1 15
3 Yrkesdidaktikk 1A PPU-3Y 1 15
3 Praksisopplæring 2. år PPUY-005 2 0
4 Yrkesdidaktikk 1B PPU-4Y 1 15
Emner for årskull 2012
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Pedagogikk 1A PPU-1Y 1 15
2 Praksisopplæring 1. år PPUY-004 1 0
2 Pedagogikk 1B PPU-2Y 1 15
3 Yrkesdidaktikk 1A PPU-3Y 1 15
4 Yrkesdidaktikk 1B PPU-4Y 1 15
4 Praksisopplæring 2. år PPUY-005 1 0
Emner for årskull 2011
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Pedagogikk 1A PPU-1 (2) 1 15
2 Pedagogikk 1B PPU-2 (2) 1 15
1 Praksisopplæring 1. år PPUY-004 1 0
3 Yrkesdidaktikk 1A PPU-3Y 1 15
4 Yrkesdidaktikk 1B PPU-4Y 1 15
3 Praksisopplæring 2. år PPUY-005 1 0

Program sist oppdatert: 15.02.2017, kl.: 09.43

Sida ble sist oppdatert: 02.08.2017