Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Historisk arkiv

Studiehåndbokas program for 2016/2017:

(Bokmål)Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid

Korte fakta:

Studieprogramkode: PSYK60
Avdeling: Avdeling for helsefag
Studieområde: Helsefag - EVU finansiert HSH
Undervisningssted: Rommetveit (Stord)
Studiepoeng: 60
Pensum: www.hsh.no/pensum

Programmets innhold:

 Innhold: 4 emner à 15 studiepoeng med avsluttende eksamen i hvert emne

Målgruppe: Personer i privat og offentlig sektor som arbeider med psykisk helsearbeid

 Studieplan:

PSYK6101 Mennesket, psykiske lidelser og det sosiale miljø

PSYK6102 Organisering av tjenestene for mennesker med psykiske lidelser og faglig fundament

PSYK6103 Utvikling og utøvelse av psykisk helsearbeid: Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning

PSYK6104 : Psykisk helsearbeid og relasjonskompetanse i et brukerperspektiv

Læringsutbytte:

Kunnskap:

Kandidaten:

 • har inngående kunnskap om psykiske lidelser, og kan identifisere miljømessige og biologiske faktorers betydning for utvikling av psykiske lidelser
 • har inngående kunnskap om psykologiske og sosiale teorier som forklarer utviklingen av psykiske lidelser
 • har avansert kunnskap om hvilke forhold som fremmer bedringsprosesser hos psykisk lidende, herunder kunnskap om terapeutisk kommunikasjon og samhandling med fokus på mestring og myndiggjøring
 • har inngående kunnskap om sentrale føringer og lovverk som regulerer arbeidet med mennesker med psykiske lidelser, og om oppbygging og organisering av psykiske helsetjenester
 • har inngående kunnskap om vitenskapsteori og om forskningsmetoder som anvendes innen helse- og sosialfagene.

 Ferdigheter:

Kandidaten:

 • kan identifisere nødvendige tiltak for fremming av psykisk helse på individ- og gruppenivå
 • kan vurdere hvilke forhold som kan fremme mestring og myndiggjøring, og anvende modeller for myndiggjøring og mestring i praktiske øvelser og refleksjon
 • kan analysere og kritisk vurdere modeller for helsefremming, omsorg og samhandling
 • kan anvende aktuelt lovverk i kliniske situasjoner, og forholde seg kritisk reflektert i forhold til fagområdets rammebetingelser og etiske og moralske utfordringer
 • kan utføre systematiske litteratursøk, analysere forskningsrapporter og utøve kildekritikk

 Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • kan relatere ulike helse- og omsorgsteorier og sosiale og psykologiske teorier til arbeid med mennesker med psykiske lidelser
 • kan formidle, drøfte og analysere faglige problemstillinger i et samarbeid med brukeren og andre faggrupper
 • kan analysere og kritisk vurdere grunnlaget for forskning og kunnskapsutvikling i psykisk helsearbeid
 • kan utarbeide prosjektplan til en masteroppgave/fagutviklingsplan under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske retningslinjer

 

FoU-basering: Høyt nivå på pensumlitteratur. Forelesere med førstekompetanse. Forelesere fra egen institusjon og fra kompetansemiljø nasjonalt og internasjonalt.

Undervisningsopplegg:

Undervisning, veiledning, gruppearbeid. Studiet baseres dessuten på obligatorisk deltaking i veiledningsgrupper, kommunikasjon på nett og en betydelig egeninnsats mellom samlingene.

Praksis: Tverrfaglige veiledningsgrupper gjennom hele studiet

Vurderingsordninger:

Hjemmeeksamen

Internasjonalisering:

Internasjonal litteratur og - forelesere.

Opptaksinformasjon:

www.hsh.no/sok

Opptakskrav:

180 relevante studiepoeng fra høyskole eller universitet. Minimum 1 års relevant praksis i minimum 50%- stilling.

 

Yrkesveier:

Offentlig eller privat sektor med behov for kompetanse innen psykisk helsearbeid

Videre studier:

Studiet kan etter søknad gå inn som valgfritt emne/gi avkorting av aktuelle masterstudier.

Studieplan (studiemodell)

Emner for årskull 2016
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Mennesket, psykiske lidelser og det sosiale miljø PSYK6101 1 15
2 Organisering av tjenestene for mennesker med psykiske lidelser og faglig fundament PSYK6102 1 15
3 Utvikling og utøvelse av psykisk helsearbeid: Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning PSYK6103 1 15
4 Psykisk helsearbeid og relasjonskompetanse i et brukerperspektiv PSYK6104 1 15

Program sist oppdatert: 15.02.2017, kl.: 09.43

Sida ble sist oppdatert: 02.08.2017