Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Historisk arkiv

Studiehåndbokas program for 2016/2017:

(Bokmål)Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge

Korte fakta:

Studieprogramkode: PSYSBU
Avdeling: Avdeling for helsefag
Studieområde: Helsefag - EVU ekstern finansiert
Undervisningssted: Rommetveit (Stord)
Studiepoeng: 60
Varighet: 4 Semestre
Pensum: www.hsh.no/pensum

Programmets innhold:

Innhold: 4 emner à 15 studiepoeng med avsluttende eksamen i hvert emne

Målgruppe: Personer i privat og offentlig sektor som arbeider med barn og unge

 

Studieplan:

PSBU6101 Psykisk helse hos barn og unge, 15 sp

PSBU6102 Organisering og samordning av tjenestetilbudene til barn og ungdom, 15 sp

PSBU6103 Psykososialt arbeid -ulike praksiser, teorier og etiske dilemma, 15 sp

PSBU6104 Kompetanse og tjenesteutvikling, 15 sp

Læringsutbytte:

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte:

 

Kunnskap:

Kandidaten:

 • har avansert kunnskap om barn og unges, og unge voksnes psykososiale behov
 • har inngående kunnskap om risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer
 • har avansert kunnskap om psykososiale vansker og lidelser samt relevante tiltak
 • har avansert kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid
 • har inngående kunnskap om kommunikasjon og samhandling, tverrfaglig- og tverretatlig samarbeid

Ferdigheter:

 • Kandidaten: kan analysere og vurdere ulike faktorer som virker inn på barn og unges psykososiale behov
 • kan anvende helsefremmende strategier i arbeid med barn og unge og deres familier
 • kan gå inn i krevende situasjoner som krever tiltak, og samhandle med bruker/familier
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kan ta initiativ til å lede tverrfaglig og tverretatlig samarbeid

 

Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser på egen arbeidsplass
 • kan utarbeide prosjektplan til et utviklingsarbeid/masteroppgave under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske retningslinjer

 

 

FoU-basering: Høyt nivå på pensumlitteratur. Forelesere med førstekompetanse. Forelesere fra egen institusjon og fra kompetansemiljø nasjonalt og internasjonalt.

Undervisningsopplegg:

Undervisning, veiledning, gruppearbeid. Studiet baseres dessuten på obligatorisk deltaking i veiledningsgrupper, kommunikasjon på nett og en betydelig egeninnsats mellom samlingene.

 

Praksis: Tverrfaglige veiledningsgrupper gjennom hele studiet

Vurderingsordninger:

Hjemmeeksamen

Internasjonalisering:

Internasjonal litteratur og - forelesere.

Opptaksinformasjon:

Søknadsweb ved HSH: www.hsh.no/sok

Opptakskrav:

180 relevante sp fra høgskole eller universitet.

Minimum 1 års relevant praksis i minimum 50% stilling.

 

Yrkesveier:

Offentlig eller privat sektor med behov for kompetanse om barn og unges psykososiale behov

Videre studier:

Studiet kan etter søknad gå inn som valgfritt emne/gi avkorting av aktuelle masterstudier

Studieplan (studiemodell)

Emner for årskull 2016
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Psykisk helse hos barn og unge PSBU6101 1 15
2 Organisering og samordning av tjenestetilbudet til barn og ungdom PSBU6102 1 15
3 Psykososialt arbeid - ulike praksiser, teorier og etiske dilemmaer PSBU6103 1 15
4 Kompetanse og tjenesteutvikling PSBU6104 1 15
Emner for årskull 2015
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Psykisk helse hos barn og unge PSBU6101 1 15
2 Organisering og samordning av tjenestetilbudet til barn og ungdom PSBU6102 1 15
3 Psykososialt arbeid - ulike praksiser, teorier og etiske dilemmaer PSBU6103 1 15
4 Kompetanse og tjenesteutvikling PSBU6104 1 15
Emner for årskull 2014
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Psykisk helse hos barn og unge PSBU6101 1 15
2 Organisering og samordning av tjenestetilbudet til barn og ungdom PSBU6102 1 15
3 Psykososialt arbeid - ulike praksiser, teorier og etiske dilemmaer PSBU6103 1 15
4 Kompetanse og tjenesteutvikling PSBU6104 1 15
Emner for årskull 2013
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Psykisk helse hos barn og unge PSBU115 1 15
2 Organisering og samordning av tjenestetilbudet til barn og ungdom PSBU215 1 15
3 Psykososialt arbeid - ulike praksiser, teorier og etiske dilemmaer PSBU315 1 15
4 Kompetanse og tjenesteutvikling PSBU415 1 15
Emner for årskull 2012
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Psykisk helse hos barn og unge PSBU115 1 15
2 Organisering og samordning av tjenestetilbudet til barn og ungdom PSBU215 1 15
3 Psykososialt arbeid - ulike praksiser, teorier og etiske dilemmaer PSBU315 1 15
4 Kompetanse og tjenesteutvikling PSBU415 1 15

Program sist oppdatert: 15.02.2017, kl.: 09.43

Sida ble sist oppdatert: 02.08.2017