Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Historisk arkiv

Studiehåndbokas program for 2016/2017:

(Bokmål)Tverrfaglig videreutdanning i rusproblematikk

Korte fakta:

Studieprogramkode: RUS60
Avdeling: Avdeling for helsefag
Studieområde: Helsefag - EVU finansiert HSH
Undervisningssted: Haugesund
Studiepoeng: 60
Pensum: www.hsh.no/pensum

Programmets innhold:

Innhold: 4 emner à 15 studiepoeng med avsluttende eksamen i hvert emne

Målgruppe: Personer i privat og offentlig sektor som arbeider med rusproblematikk

Studieplan:

RUS6101 Rusrelatert sosial- og helseproblematikk

RUS6102 Perspektiver på helsefremming, forebygging og behandling innen rusproblematikk

RUS6103 Samtidig rus- og psykisk lidelser (ROP)

RUS6104 Brukerstyring og samhandling mellom tjenestenivå

Læringsutbytte:

Kunnskap:

Kandidaten:

  • har avansert rusrelatert kunnskap om utfordringer inn mot forebygging og helsefremming
  • har inngående kunnskap om hvordan rusmiddelbruk- og avhengighet påvirker enkeltmennesker og deres familier
  • har inngående kunnskap om modeller for samhandling med brukere/pasienter, pårørende og samarbeidspartnere

 

Ferdigheter:

Kandidaten:

  • kan identifisere, vurdere og iverksette faglig forsvarlige tiltak for helsefremming, forebygging og behandling
  • kan vise forståelse og respekt for mennesker med rusproblematikk, deres livserfaring og livssituasjon
  • kan fremme bedring, livskvalitet og mestring hos rusmisbrukere med psykiske lidelser

Generell kompetanse:

Kandidaten:

  • kan ta initiativ til tverrfaglig/tverretatlig samarbeid for å drøfte faglige problemstillinger og konklusjoner
  • kan formidle egen kunnskap og tilkjennegi egne ferdigheter i ulike yrkessammenhenger
  • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger på individ- og samfunnsnivå
  • kan analysere og handle i samsvar med rammebetingelser med relevans til egen yrkeskontekst

FoU-basering: Høyt nivå på pensumlitteratur. Forelesere med førstekompetanse. Forelesere fra egen institusjon og fra kompetansemiljø nasjonalt og internasjonalt.

Undervisningsopplegg:

Arbeids- og undervisningsformer: Undervisning, veiledning, gruppearbeid. Studiet baseres dessuten på obligatorisk deltaking i veiledningsgrupper, kommunikasjon på nett og en betydelig egeninnsats mellom samlingene.

Praksis: Tverrfaglige veiledningsgrupper gjennom hele studiet

Vurderingsordninger:

Hjemmeeksamen

Internasjonalisering:

Internasjonal litteratur og forelesere.

Opptaksinformasjon:

Søknadsweb ved HSH: www.hsh.no/sok

Opptakskrav:

180 relevante studiepoeng fra høyskole eller universitet. Minimum 1 års relevant praksis i minimum 50%- stilling.

Yrkesveier:

Relevans: Offentlig eller privat sektor med behov for kompetanse innen rusproblematikk

Videre studier:

Kan inngå i masterprogram

Studieplan (studiemodell)

Emner for årskull 2016
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Rusrelatert sosial- og helseproblematikk RUS6101 1 15
2 Perspektiver på helsefremming, forebygging og behandling innen rusproblematikk RUS6102 1 15
3 Samtidige rus- og psykiske lidelser (ROP) RUS6103 1 15
4 Brukerstyring og samhandling mellom tjenestenivå RUS6104 1 15
Emner for årskull 2014
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Rusrelatert sosial- og helseproblematikk RUS6101 1 15
2 Perspektiver på helsefremming, forebygging og behandling innen rusproblematikk RUS6102 1 15
3 Samtidige rus- og psykiske lidelser (ROP) RUS6103 1 15
4 Brukerstyring og samhandling mellom tjenestenivå RUS6104 1 15
Emner for årskull 2012
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Rusrelatert sosial- og helseproblematikk RUS6001 1 15
2 Perspektiver på helsefremming, forebygging og behandling innen rusproblematikk RUS6002 1 15
3 Samtidige rus- og psykiske lidelser (ROP) RUS6003 1 15
4 Brukerstyring og samhandling mellom tjenestenivå RUS6004 1 15

Program sist oppdatert: 15.02.2017, kl.: 09.43

Sida ble sist oppdatert: 02.08.2017