Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Historisk arkiv

Studiehåndbokas program for 2016/2017:

(Bokmål)Avansert klinisk sykepleie

Korte fakta:

Studieprogramkode: VAKS
Avdeling: Avdeling for helsefag
Studieområde: Avdeling for helsefag
Undervisningssted: Haugesund
Studiepoeng: 30
Varighet: 2 Semestre
Pensum: www.hsh.no/pensum

Programmets innhold:

Studieprogrammet inneholder to emner, ELDHELS1006 og ELDHELS2006, på 15 studiepoeng hver.

I hvert emne arbeider studentene med oppgaver knyttet til 3 pasientcase/pasienthistorier relatert til eldre med alvorlig svikt i vitale funksjoner.

ELDHELS1006 inneholder introduksjon til pasientgruppen eldre med svikt i vitale funksjoner og har et særlig fokus på utvikling av samhandlings-, og informasjonskompetanse.

ELDHELS2006 bygger på ELDHELS1006 og vektlegger utvikling av kompetanse i klinisk vurdering av pasienten, polyfarmasi og uheldig legemiddelbruk i tillegg til kunnskapsbasert praksis.

Målgruppe:

Sykepleiere som har ansvar for avansert klinisk sykepleie for eldre med alvorlig svikt i vitale funksjoner innen pleie- og omsorgssektoren.

Læringsutbytte:

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap:

Kandidaten:

  • har spesiell kunnskap om patofysiologiske prosesser ved svikt/sykdom/skade i hjerte-, lunge-, nyre- og sirkulasjonssystemet
  • har avansert kunnskap om klinisk vurdering av eldre med alvorlig svikt i vitale funksjoner

Ferdigheter:

Kandidaten:

  • arbeider kunnskapsbasert og bidrar til klinisk fagutvikling på arbeidsplassen
  • kan planlegge og gjennomfører avansert sykepleie og delegere medisinsk behandling til eldre med alvorlig svikt i vitale funksjoner på en forsvarlig og omsorgsfull måte

Generell kompetanse:

Kandidaten:

  • kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser i klinisk praksis
  • har en analytisk tilnærming til egen praksis og til videreutvikling av egen kompetanse til eldre med alvorlig svikt i vitale funksjoner
  • kan samarbeide hensiktsmessig med egen og andre helsefaglige profesjoner innenfor egen organisasjon og på tvers av tjenestenivåer

Undervisningsopplegg:

Praktisk informasjon om studiet:

Deltidsutdanning med samlinger på kampus Haugesund og Stord. Studiet baseres også på obligatorisk kommunikasjon på nett og en betydelig egeninnsats individuelt og i gruppe mellom samlingene.

Underveisvurdering gjennom skriftlig og muntlig tilbakemelding på arbeidskrav og simuleringsøvelser.

Arbeids- og undervisningsformer:

Veiledning, undervisning, simulering, selvstudium

Praksis:

Simulering av relevante case i hver samling

FoU-basering:

Inkluderer relevant forskning i og utenfor HSH.

Vurderingsordninger:

Mappe-eksamen

Internasjonalisering:

Deler av pensum er på engelsk.

Opptaksinformasjon:

På Søknadsweb ved HSH: www.hsh.no/sok

Opptakskrav:

Bachelorgrad, minimum 180 studiepoeng eller tilsvarende i sykepleie.

Yrkesveier:

Relevans:

Utviklingen i samfunnet og nasjonale føringer etterspør og vil etterspørre denne kompetansen nå og i fremtiden.

Videre studier:

-

Studieplan (studiemodell)

Emner for årskull 2016
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Eldre med alvorlig svikt i vitale funksjoner ELDHELS1006 1 15
2 Eldre med alvorlig svikt i vitale funksjoner II ELDHELS2006 1 15

Program sist oppdatert: 15.02.2017, kl.: 09.43

Sida ble sist oppdatert: 02.08.2017