Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Historisk arkiv

Studiehåndbokas program for 2016/2017:

(Bokmål)Videreutdanning innen anestesisykepleie

Korte fakta:

Studieprogramkode: ANESTESI
Avdeling: Avdeling for helsefag
Studieområde: Helsefag - EVU finansiert HSH
Undervisningssted: Haugesund
Studiepoeng: 90
Varighet: 3 Semestre
Pensum: www.hsh.no/pensum

Programmets innhold:

Studiene bygger på intensjonene i forskrifter for videreutdanning i anestesisykepleie (rammeplan) fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005. Kliniske studier er integrerte deler av studiene.

Videreutdanning i anestesisykepleie har som mål å utdanne reflekterte og velkvalifiserte anestesisykepleiere som ved hjelp av kunnskap og klinisk kompetanse kan ivareta pasientens behov for sykepleie og anestesi i et høyteknologisk miljø. Anestesisykepleie innebærer å utøve sykepleie og anestesiologisk virksomhet på en forsvarlig og målrettet måte for å tilrettelegge for kirurgi og annen behandling. Praktisk og teoretisk kunnskap betraktes som vesentlig for profesjonsutøvelsen - disse kunnskapsformene er gjensidig berikende og utfyller hverandre. . Studiet er basert på samfunnets og helsevesenets behov for spesialutdannet personell, og søker å imøtekomme krav som stilles til spesialsykepleiere knyttet til de utfordringer som medisinsk og teknisk utvikling samt nye behandlingsmetoder krever. Utøvelsen skal være i samsvar med helselovgivningens krav til yrkesutøvelse, fagets kunnskaper og verdier.

Læringsutbytte:

Det forventes at studenten etter fullført studieprogram


Kunnskap

 • har avansert kunnskap om aktuelle områder innenfor spesialsykepleie
 • har inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige teori og metoder
 • har avansert kunnskap om bruk og kontroll av medisinsk - teknisk utstyr og teknologiens muligheter og begrensninger
 • har avansert kunnskap i observasjon, overvåking og behandling for å forebygge svikt i vitale funksjoner
 • har avansert kunnskap om reaksjoner hos pasienter, pårørende og personale ved akutt og kritisk sykdom, undersøkelse, behandling og død

Ferdigheter

 • kan analysere ulike situasjoner ut fra teoretisk og klinisk kunnskap, og faglig innsikt
 • kan arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 • behersker forebyggende arbeid i forhold til pasient, miljø og medisinsk - teknisk utstyr
 • behersker aktuell spesialsykepleie ved ulike undersøkelser og behandling
 • kan ivareta pasientens menneskeverd, integritet og juridiske rettigheter
 • behersker akutte situasjoner selvstendig, prioritere, handle raskt og forsvarlig slik at vitale funksjoner opprettholdes eller gjenopprettes
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • gjennomfører et selvstendig forsknings- eller utviklingsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer, og formidle resultatet av dette innenfor fagområdets uttrykksformer

Generell kompetanse

 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • behersker planlagte, akutte og uforutsette situasjoner selvstendig
 • samarbeider med andre yrkesgrupper i et høyteknologisk miljø
 • kommuniserer faglige problemstillinger, analyse og dra konklusjoner innenfor spesialiseringen
 • bidrar til nytenkning og innovasjonsprosesser

 

Undervisningsopplegg:

Heltidsstudier, 3 semester

Vurderingsordninger:

Skoleeksamen, hjemmeeksamen, vurdering av praksis. I et emne kan og vurderingsformer bli kombinert, f.eks. skoleeksamen og vurdering av praksis.  Vurdering av veiledet praksis gjennomføres i trekantsamtaler mellom studenten, høgskolens fagtilsatte og den som har veilederansvar i praksis. Vurderingsresultatet dokumenteres i egne skjema for midtvurdering og sluttvurdering. Informasjon om vurderingsordningene framgår av emneplanene.

Internasjonalisering:

 Deler av kliniske studier kan etter søknad foregå i utlandet.

 

Opptaksinformasjon:

Søknadsweb ved HSH: www.hsh.no/sok

Opptakskrav:

Autorisasjon/offentlig godkjenning som sykepleier og to års klinisk erfaring med direkte utøvelse av sykepleie.

Yrkesveier:

Studiet kvalifiserer primært for arbeid som anestesisykepleier.

Studiet kvalifiserer også for stillinger på ulike organisatoriske nivå i helse- og omsorgssektoren, der det blir lagt vekt på å initiere og gjennomføre forskning, utviklings- og utredningsarbeid, undervisning og kvalitetssikring.

Videre studier:

Studiet kvalifiserer for innpass/valgfag i master studier.

Studieplan (studiemodell)

Emner for årskull 2015
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Vitenskapsteori og etikk AIOVIT002 1 10
1 Medisinske og naturvitenskaplige emner - generell del AIOMED001 1 15
3 Forskningsmetode AIOFORSK003 1 10
1 Anestesisykepleie - fag og yrkesutøvelse I ANESTESI012 2 20
1 Medisinske og naturvitenskapelige emner - anestesisykepleie ANESTESI011 2 15
3 Anestesisykepleie - fag og yrkesutøvelse II ANESTESI013 1 20
Emner for årskull 2014
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Vitenskapsteori og etikk AIOVIT002 1 10
1 Medisinske og naturvitenskaplige emner - generell del AIOMED001 1 15
3 Forskningsmetode AIOFORSK003 1 10
1 Anestesisykepleie - fag og yrkesutøvelse I ANESTESI012 2 20
1 Medisinske og naturvitenskapelige emner - anestesisykepleie ANESTESI011 2 15
3 Anestesisykepleie - fag og yrkesutøvelse II ANESTESI013 1 20

Program sist oppdatert: 15.02.2017, kl.: 09.43

Sida ble sist oppdatert: 02.08.2017