Etter- og videreutdanning


 

Aktuelle tilbud:

Markedsføring — 7,5 studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Søknadsfrist: 1. desember
 • Varighet: 1 semester
 • Studiested: Haugesund
 • Studiepoeng: 7,5
 • Semesteravgift: 585 kr
 • Søk her: www.hsh.no/sok
 • Emnekode: EVA-ØKB1105

Innhold:
Studiet gir deg kunnskap om grunnprinsippene i faget markedsføringsledelse.

Etter å fullført studiet vil du blant annet kunne gjøre rede for grunnleggende begreper og teorier i segmentering, differensiering, posisjonering, forbrukeratferd.

Studiet gir deg ferdigheter til å analysere markedsføringscases ut fra kunnskap og teorier i markedsføring. Du vil kunne anvende relevante kunnskaper og teorier til å analysere konkrete eksempler eller praktiske markedsføringsproblemer i virkelighet.

Aktuelle tema vil være forbrukeratferd, konkurranse, segmentering, posisjonering og differensiering, produkt, tjeneste og merkevarestrategi, litt om prisfastsetting, markedskommunikasjon inkl. sosiale media, distribusjon, marknadsføringsanalyser.

Organisering og arbeidsmåte: Forelesninger på kveldstid

Studiekrav: Nei

Vurdering: Skritflig skoleeksamen

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:


Prosjektledelse og styring — 10 studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Oppstart: Våren 2017
 • Søknadsfrist: 1. desember 2016
 • Varighet: 1 semester
 • Studiested: Haugesund
 • Studiepoeng: 10
 • Kursavgift: Ingen
 • Semesteravgift: 585 kr
 • Søk her: www.hsh.no/sok
 • Emnekode: EVØ-ØKB3126

Innhold: Kurset tar opp sentrale temaområder i organisasjon og ledelse av prosjekter samt metoder og teknikker for analyse og styring. Den faglige kunnskapen forankres i å gi en grunnleggende forståelse av hva styring, organisering og ledelse av prosjekter innebærer.

Kurset gir en helhetlig innføring i prosjektarbeidets ABC og er inndelt i 3 hovedmoduler.

Modul 1 fokuserer på begrepsapparat, initiering og styring, samt organisering og ledelse av prosjekter. Modulen skal gi studenten en helhetsforståelse av hva prosjektarbeid er for å kunne lede og delta i prosjektledelse og styring av prosjekter på en rasjonell måte.

Modul 2 tar for seg tidligfasevurdering av prosjekter og går systematisk gjennom stegene fra idéfasen via konseptdefinisjon/konseptutvikling til endelig prosjektutforming.

Modul 3 fokuserer på metoder og teknikker knyttet til lønnsomhetsanalyser, risikostyring og nettverksplanlegging samt programvare for prosjekter.

Organisering og arbeidsmåte: Forelesninger på kveldstid, gruppearbeid, samt refleksjoner i plenum

Studiekrav: Nei

Vurdering: Skriftlig skoleeksamen

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:

 • Jan Sigurd Hersvik

Tverrfaglig videreutdanning i rehabilitering — 30 studiepoeng

Korte fakta:

 • Oppstart: Våren 2017
 • Søknadsfrist: 1. desember 2016
 • Varighet: 2 semester
 • Studiested: Haugesund
 • Studiepoeng: 30
 • Kursavgift: 1000 kr per semester
 • Semesteravgift: 585 kr per semester
 • Søk her: www.hsh.no/sok
 • Programkode: REHAB

Innhold: Studieprogrammet inneholder to emner, Rehabilitering 1 og Rehabilitering 2. Rehabilitering 1 har fokus på en innføring i rehabilitering i form av juridiske føringer, definisjoner, verdigrunnlag og grunnlagstenkning. Emnet gir ellers en innføring i kartleggingsverktøy, bruk av planer, tverrfaglig samarbeid og rehabilitering på ulike arener, med hovedvekt på hjemme-/hverdagsrehabilitering til eldre. Rehabilitering 2 bygger på Rehabilitering 1 eller tilsvarende, men skal i større grad bidra til dybdekunnskap og utvidet forståelse for rehabilitering. Dette inkluderer både å ta initiativ til, organisere og iverksette rehabilitering i samarbeid med brukere, pårørende og ulike yrkesgrupper. Emnet bygger på sentrale elementer og begreper i rehabilitering.

Organisering og arbeidsmåte: Undervisning baseres på 3 samlinger i semesteret med 2 dager på hver samling og det legges opp til bruk av elektroniske læringsverktøy. Studiet er derfor tilrettelagt for studenter utenom nærområdet. I tillegg legges det opp til studiekrav som eventuelt kan kombineres med praktiske øvelser i tilknytning til yrkesfeltet.

Målgruppe(r): Helsepersonell og eventuelt andre som har ansvar og oppgaver i forhold rehabilitering i tilknytning til brukere i eget hjem eller institusjoner.

Opptakskrav: 180 relevante studiepoeng fra høgskole eller universitet. Minimum 1 års relevant praksis i minimum 50 % -stilling.

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Psykologi — 10 studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Oppstart: Våren 2017
 • Søknadsfrist: 01.desember
 • Varighet: 1 semester
 • Studiested: Haugesund
 • Studiepoeng: 10
 • Semesteravgift: 585 kr
 • Søk her: www.hsh.no/sok
 • Emnekode: EVØ-ØKB2108

Mål for studiet: At studenten tilegner seg kunnskap om sentrale begreper og perspektiver innen moderne vitenskapelig psykologi, og kan anvende grunnleggende psykologiske perspektiver og teorier i drøfting av mellom-menneskelige problemsituasjoner.

Innhold: Dette studiet er en bred innføring i mange tema innen moderne psykologisk kunnskap bygget på forskning. Det vil bli lagt vekt på å vise praktiske konsekvenser av den teoretiske kunnskapen både i dagliglivet og arbeidslivet.

Sentrale tema i studiet:

- Forholdet mellom arv og miljø
- Menneskelig atferd og psykologiske egenskaper
- Motivasjon og prestasjon
- Påvirkning av rusmidler
- Søvn og søvnproblem
- Læring og ulike læringsprinsipper
- Sosialpsykologi og gruppepsykologi
- Stress og helsepsykologi
- Psykiske lidelser

Organisering og arbeidsmåte: Forelesningene i emnet gjennomføres over 10 kveldssamlinger, kan også bli aktuelt med en lørdagssamling i Haugesund. Samlingene vil avholdes i form av tradisjonelle forelesninger, men med vekt på dialog og samhandling rundt aktuelle tema.

Studiekrav: Ja, obligatorisk innlevering (spesifiseres i semesterplan ved semesterstart)

Forelesningsplan: Forelesninger vil foregå tirsdager kl.17.00 til 21.00. Datoer kommer snart.

Vurdering: Skriftlig eksamen

Målgruppe(r):
Dette studiet passer for deg som ønsker en innføring moderne psykologi.
Som menneske, foreldre, trener, venn, kollega, leder etc. samhandler og møter vi mennesker i ulike livssituasjoner. En bred innføring i psykologi gir deg en generell kompetanse som er anvendelig i mange type situasjoner både i arbeidslivet og dagliglivet.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Risk Management — 5 studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Engelsk
 • Varighet: 1 semester
 • Studiested: Haugesund
 • Studiepoeng: 5
 • Semesteravgift: 585 kr per semester
 • Søk her: www.hsh.no/sok
 • Emnekode: ØKB3048

Søknadsweb for dette emnet åpner 1. november!

Innhold: Emnet starter med en introduksjon til begreper og teorier om risiko og usikkerhet. Vi studerer risikohåndtering, forsikring og andre former for risikofinansiering, risikokostnader, risikovurdering, sikkehetsledelse, hvordan organisasjoner og ledelsessystemer påvirker risikostyringen. Emnet vil ende opp i problemstillinger knyttet til internasjonale perspektiver på risiko.

Organisering og arbeidsmåte: En uke med intensiv undervisning på dagtid basert på forelesninger og gruppearbeid.

Det vil bli gitt en introduksjon og praktisk informasjon første uke i Januar før undervisningen starter i uke 2.

Undervisning er planlagt å starte onsdag 11. januar og varer til og med onsdag 18. januar.

Videre så blir det lagt ut videoforelesninger på fronter som gir en introduksjon til faget.
Dette skal man ha sett på, samt studert noen oppgaver innen undervisningene starter den 11.1. 2017.

Foreleser er professor John Hood fra Glasgow Caledonian University. All undervisning og alle innleveringer, pluss eksamen er på engelsk. Faglærer kan ikke norsk. Eksamen består av et essay (hjemmeeksamen) som skal skrives og leveres inn, ikke så lenge etter undervisningen har startet. Deretter er det en ordinær skoleeksamen. Hjelpemidler er engelsk-engelsk ordbok.

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for å delta, bortsett fra at man må kunne beherske engelsk.

Les mer om professor John Hood her: gcu.ac.uk/…/drjohnhood

Vurdering: Hjemmeeksamen

Opptakskrav: Generell studiekompetanse

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Tverrfaglig videreutdanning i omsorgsteknologi II — 15 studiepoeng

Korte fakta:

 • Oppstart: Våren 2017
 • Søknadsfrist: 1. desember 2016
 • Varighet: 1 semester
 • Studiested: Stord og Haugesund
 • Studiepoeng: 15
 • Kursavgift: 1000 kr
 • Semesteravgift: 585 kr per semester
 • Søk her: www.hsh.no/sok
 • Emnekode: OMSTEK1102
Emnet utgjør andre halvdel av studieprogrammet Tverrfaglig utdanning i omsorgsteknologi.

Innhold: Emnet har fokus på implementering av omsorgsteknologi og konsekvenser for organisering av tjenester. Metoder og teknikker i innovasjonsprosesser, og etiske og juridiske rammer ved fag-, kvalitets- og endringsarbeid har stort fokus.

Organisering og arbeidsmåte: Delvis samlingsbasert. Gjennom heile semesteret vil det væra aktiviteter via aktuelle digitale studiestøttesystemer. Studentaktive læringsformer og interaktive forelesninger. Studentene pålegges obligatorisk arbeid til samlingene.

Opptakskrav: Bachelorgrad, minimum 180 studiepoeng eller tilsvarende i helse-, og sosialfag, og andre relevante utdanninger

Tverrfaglig videreutdanning i omsorgsteknologi, del 1 (OMSTEK1101) eller tilsvarende

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Ledelse i maritime organisasjoner — 10 studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Norsk og engelsk
 • Oppstart: Våren 2017
 • Søknadsfrist: 1. desember 2016
 • Varighet: 1 semester
 • Studiested: Haugesund
 • Studiepoeng: 10
 • Kursavgift: 1000 kr per semester
 • Semesteravgift: 585 NOK pr semester
 • Søk her: www.hsh.no/sok
 • Emnekode: EVN1002

Innhold: Sentrale emner i faget er endringsledelse, verdiledelse, strategi, organisasjonskultur, samarbeid og konflikt. Vekten vil bli lagt på problemer, utfordringer og dilemma i praksis som er viktige for ansatte på flere nivåer innen maritime og maritimt relaterte næringer.

Organisering og arbeidsmåte: Forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid. Mulighet for streaming/opptak av forelesning for de som ikke kan være tilstede.

Første samling: 12-13 Januar

Andre samling: 23-24 Februar

Tredje samling: 6-7 April

Fjerde samling: 11 og 12 Mai

Vurdering: Mappeeksamen

Målgruppe(r): Ansatte i maritime og maritimt relaterte virksomheter, både ombord og i land. Nøkkelpersonell i virksomheter som er betydelige underleverandører til maritime virksomheter vil også kunne ha stort utbytte av faget.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søkere med teknisk fagskole eller ettårig forkurs er kvalifiserte uten hensyn til generell studiekompetanse.

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:

 • Hugo C. Lütcherath

Eldre med alvorlig svikt i vitale funksjoner II — 15 studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Oppstart: Våren 2017
 • Søknadsfrist: 1. desember 2016
 • Varighet: 1 semester
 • Studiested: Haugesund/Stord
 • Studiepoeng: 15
 • Kursavgift: 1000 kr
 • Semesteravgift: 585 kr per semester
 • Søk her: www.hsh.no/sok
 • Emnekode: ELDHELS2006

Innhold: Emnet inneholder relevante og praksisnære pasienthistorier. Del II fokuserer spesielt på klinisk vurdering av pasienten, polyfarmasi og uheldig legemiddelbruk, samt kunnskapsbasert praksis.

Organisering og arbeidsmåte: Deltidsutdanning med samlinger på kampus Haugesund og Stord. Studiet baseres også på obligatorisk kommunikasjon på nett og en betydelig egeninnsats individuelt og i gruppe mellom samlingene. Undervisning på kveldstid kan bli aktuelt.

Tidspunkt for samlingene kommer snart.

Veiledning, undervisning, simulering, selvstudium.

Opptakskrav: Autorisert sykepleier og bestått emnet Eldre med alvorlig svikt i vitale funksjoner I eller tilsvarende emne.

Kontakter:


Spørsmål om opptak:


Prosjekt- og investeringsanalyse i kommunal sektor — 7,5 studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Oppstart: Våren 2017
 • Søknadsfrist: 01.desember
 • Varighet: 1 semester
 • Studiested: Oslo, Gardemoen
 • Studiepoeng: 7,5
 • Kursavgift: Kr. 9.700
 • Søknadsskjema: goo.gl/WfGvyo
 • Emnekode: EVØ-NKK75

Innhold: Hvordan analysere og utvikle gjennomarbeidede og troverdige prosjektkonsepter i prosjektets tidlige fase før beslutning om gjennomføring er tatt.

Kommunal sektor investerer for årlig over 50 mrd. kroner. Gode kommunale tjenester er avhengig av god økonomisk styring, både av den løpende driften og investeringene. Det betyr ikke minst at de riktige investeringsprosjektene velges for gjennomføring. De valgene som tas i prosjekters tidligfase før den endelige investeringsbeslutningen, kan være avgjørende for å nå de målene man har satt seg og for lønnsomheten i investeringsprosjekter.

Dette kurset vil:

Øke forståelsen for viktigheten av tidligfasen, økonomisk tenkning og betydningen av usikkerhetshåndtering i prosjekter.

Etablere et felles begrepsapparat som sikrer effektiv samhandling mellom ulike profesjoner i prosjektarbeid

Gi kunnskap om metoder og bruken av metoder for konsept- vurdering, usikkerhetsanalyse og økonomisk analyse av prosjekter

Organisering og arbeidsmåte:
Samlingsbasert på Gardermoen våren 2017.
Det er planlagt 3 samlinger.

Påmelding til studiet gjøres hos Norsk kemner- og kommuneøkonomersforbund. Dette er kun en foreløpig påmelding og er ikke å betrakte som en bekreftelse av studieplass. Høgskolen Stord/Haugesund vil etter påmeldingsfristen gjøre en vurdering av alle søkere.

Mer informasjon om dokumentasjon av opptakskrav vil komme etter 1.desember.

Informasjon om undervisningsdager, kursavgift og dagpakker finner du på nkkf.no/…/nkkskolen-prosjekt-og-investeringsanalyse-i-kommunal-sektor

Vurdering: Hjemmeksamen 10 dager. Eksamen avholdes i perioden 7. - 16. juni 2017.

Målgruppe(r):
Personer som arbeider, eller ønsker å arbeide med prosjekt, og som ikke har utdanning i økonomiske analyser eller analyse av usikkerhet i tidligfase av prosjekter, eller som ønsker å friske opp sin kompetanse innenfor prosjektanalyser i tidligfase av prosjekter.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Videreutdanning i frivillig arbeid — 15 studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Norsk og engelsk
 • Oppstart: Våren 2017
 • Søknadsfrist: 1. desember 2016
 • Varighet: 1 semester
 • Studiested: Haugesund og Stord
 • Studiepoeng: 15
 • Kursavgift: 1000 kr per semester
 • Semesteravgift: 585 kr
 • Søk her: www.hsh.no/sok
 • Emnekode: FRIV1001
Emnet retter seg mot personer som ønsker kompetanse til å lede frivillig arbeid med god kvalitet. Hovedfokus vil være ledelse, styrearbeid, koordinering, nettverksbygging, økonomi, relasjonsbygging, kommunikasjon, psykologi og etikk.  

Organisering og arbeidsmåte: Studiet går over ett semester, er delvis samlingsbasert, delvis nettbasert. Studentene pålegges obligatorisk arbeid til alle samlingene. Deler av undervisningen vil foregå ved campus Rommetveit, deler ved campus Haugesund.

Studiekrav: Ja. Blir spesifisert i semesterplan ved semesterstart.  

Opptakskrav: Bachelorgrad, minimum 180 studiepoeng eller tilsvarende.

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Organisering av tjenestene for mennesker med psykiske lidelser og faglig fundament - Enkeltemne i Psykisk helsearbeid — 15 studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Oppstart: Våren 2017
 • Søknadsfrist: 1.desember 2016
 • Varighet: 1 semester
 • Studiested: Stord. Enkelte undervisningsdager kan bli lagt til Haugesund.
 • Studiepoeng: 15
 • Kursavgift: 1000 kr.
 • Semesteravgift: 585 kr
 • Søk her: www.hsh.no/sok
 • Emnekode: PSYK6102

Organisering og arbeidsmåte: Forelesning, gruppearbeid, seminar og selvstudie.Samlingene er i uke: 3, 11 og 19.

Studiekrav: Ja.

Vurdering: Hjemmeeksamen

Målgruppe(r): Personer i privat og offentlig sektor som arbeider med psykisk helsearbeid

Opptakskrav: 180 relevant studiepoeng fra høyskole eller universitet. Minimum 1 års relevant praksis i minimum 50 % stilling

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Organisering og samordning av tjenestetilbudet til barn og ungdom - Enkeltemne innen Psykososialt arbeid med barn og unge — 15 studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Oppstart: Våren 2017
 • Søknadsfrist: 1.desember 2016
 • Varighet: 1 semester
 • Studiested: Stord. Enkelte undervisningsdager kan bli lagt til Haugesund.
 • Studiepoeng: 15
 • Kursavgift: Ingen
 • Semesteravgift: 585 kr
 • Søk her: www.hsh.no/sok
 • Emnekode: PSBU6102

Innhold: Emnet fokuserer på forskningsmetode, tverrfaglig og tverretatlig samarbeid og retter søkelys mot organisering av tjenestetilbudene til barn og ungdom, samt juss og etikk. Samarbeidsstrukturer i tjenestetilbudene, brukermedvirkning på ulike nivå og familiesamarbeid har spesielt fokus.

Organisering og arbeidsmåte: Forelesninger, veiledning og selvstudium er sentralt. Det kan også bli gruppearbeid og muntlig fremlegg. Samlingene er i uke: 3, 11 og 19.

Studiekrav: Ja

Vurdering: Hjemmeeksamen

Målgruppe(r): Personer i privat og offentlig sektor som arbeider med barn og unge

Opptakskrav: 180 relevant studiepoeng fra høgskole eller universitet. Minimum 1 års relevant praksis i minimum 50 % stilling.

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Perspektiver på helsefremming, forebygging og behandling innen rusproblematikk - Enkeltemne innen Rusproblematikk — 15 studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Oppstart: Våren 2017
 • Søknadsfrist: 1.desember 2016
 • Varighet: 1 semester
 • Studiested: Haugesund/ Stord.
 • Studiepoeng: 15
 • Kursavgift: 1000 kr.
 • Semesteravgift: 585 kr
 • Søk her: www.hsh.no/sok
 • Emnekode: RUS6102

Innhold: Emnet vektlegger utfordringer knyttet til kompleksiteten innenfor rusfeltet og gir kunnskap om modeller for helsefremming, omsorg, forebygging og behandling. Sentrale tema er relasjonsbygging og kommunikasjon. Videre rettes fokus mot samfunnsetikk og sentrale lover og regler på rusfeltet. Brukermedvirkning vil bli vektlagt, samt kunnskap og innsikt i pårørendes situasjon og nødvendigheten av tverrfaglig samarbeid.

Organisering og arbeidsmåte: Forelesninger fordelt på tre ukesamlinger samt veiledning, gruppearbeid og selvstudie. Samlingene er i uke: 3, 11 og 19.

Studiekrav: Ja

Vurdering: Hjemmeeksamen

Målgruppe(r): Personer i privat og offentlig sektor som arbeider med rusproblematikk.

Opptakskrav: 180 relevant studiepoeng fra høyskole eller universitet. Minimum 1 års relevant praksis i minimum 50 % stilling

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Spesialpedagogikk emne D, Veiledning, rådgivning, samarbeid og innovasjon. — 15 studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Oppstart: 4. januar 2017 på Stord
 • Søknadsfrist: 1. desember 2016. Svar på søknad 12. desember. Lenke til mer informasjon hsh.no/…/sokerinformasjon.htm. Ledige plasser - fortløpende opptak.
 • Varighet: 1 semester
 • Studiested: Stord/Haugesund. Samlingene blir vekselsvis Stord/Haugesund.
 • Studiepoeng: 15
 • Semesteravgift: kr. 585
 • Søk her: www.hsh.no/sok
 • Emnekode: EVL-SPES415
 • Programkode: EVU-LÆRER

Mål for studiet: Målet for studiet er at studenten gjennom faglig og forskningsmessig fordypning skal tilegne seg innsikt i teoretiske og praktiske problemstillinger. Veiledning som læringsaktivitet skal være gjennomgående i alle tema. Studiet skal gi studentene en profesjonell støtte, slik at de på sin arbeidsplass kan bidra med kunnskap om veiledning og innovasjon når det gjelder det spesialpedagogiske arbeidet. Barnehagelæreren og læreren som forsker og innovatør vil stå sentralt i studiet.

Innhold: I forbindelse med dette emnet vil studenten få innsikt i veiledning, rådgivning, samarbeid og innovasjon innenfor det spesialpedagogiske området. I studiet vil det bli tatt utgangspunkt i en systemisk tilnærming til emneområdet som også inkluderer individperspektivet. Temaet skal belyse profesjonsutøving, utvikling av profesjonsidentitet og deltakelse i profesjonelle læringsfellesskap i en lærende organisasjon. Emnet vil danne utgangspunkt for kritisk analyse og refleksjon i veiledning.

Organisering og arbeidsmåte: Forelesninger, individuelt arbeid, gruppearbeid og diskusjoner.

Studiekrav: 80 % obligatorisk frammøte.
Obligatoriske oppgaver, som blir presentert i semesterplanen.

Forelesningsplan: 4. januar 2017
17. og 18. januar 2017
7. og 8. februar 2017
14. og 15. mars 2017
4. og 5. april 2017
Tirsdag kl. 13.00 - 18.00 og onsdag kl. 09.00 - 14.00
Skriftlig eksamen FoU-oppgave torsdag 27. april 2017
Muntlig eksamen tirsdag 23. og onsdag 24. mai 2017
Alle datoer med forbehold om endring.

Vurdering: FoU-oppgave i gruppe, teller 40 %, alle hjelpemidler tillatt.
Muntlig eksamen 30 min, teller 60 %, ingen hjelpemidler tillatt.

Målgruppe(r): Førskolelærere og lærere.

Opptakskrav: Førskolelærer/lærer og 2 års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning. Studenten må ha gjennomført 2 av 3 følgende spesialpedagogiske emner A SPES115, B SPES215/EVL-SPED215/EVL-SPES215, C EVL-SPED315/EVL-SPES315 eller tilsvarende.

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Spesialpedagogikk emne B: Språk- og talevanskar, lese, skrive- og matematikkvanskar. — 15 studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Oppstart: 10. januar 2017
 • Søknadsfrist: 1. desember 2016. Svar på søknad 12. desember. Lenke til meir informasjon hsh.no/…/sokerinformasjon.htm
 • Varighet: 1 semester
 • Studiested: Stord/Haugesund. Samlingane vert vekselsvis Stord/Haugesund.
 • Studiepoeng: 15
 • Kursavgift: Ingen
 • Semesteravgift: kr. 585
 • Søk her: www.hsh.no/sok
 • Emnekode: EVL-SPES215
 • Programkode: EVU-LÆRER

Mål for studiet: Målet for studiet er at studenten gjennom fagleg fordjuping skal tileigne seg innsikt i teoretiske og praktiske problemstillingar i tilknyting til språk- og talevanskar, lese- og skrivevanskar og matematikkvanskar. Studiet skal gi studenten spesialpedagogisk kompetanse som er relevant i arbeid med tilpassa opplæring og tidleg innsats i ein inkluderande barnehage og skule.

Innhold: I dette emnet vil studenten få innsikt i språk- og talevanskar, lese- og skrive - og matematikkvanskar. Emnet skal ivareta følgjande perspektiv: symptom, årsak, kartlegging, førebygging og spesialpedagogiske tiltak. Studenten vil få innsikt i korleis barnehage og skule kan arbeide for å førebygge og avhjelpe vanskar på individ- og systemnivå.

Organisering og arbeidsmåte: Forelesningar, gruppearbeid, drøftingar/refleksjonsøkter.

Studiekrav: 80 % obligatorisk frammøte og obligatoriske studieoppgåver som vert presisert i semesterplanen.

Forelesningsplan:
10. og 11. januar 2017
31. januar og 1. februar 2017
7. og 8. mars 2017
28. og 29. mars 2017
19. april 2017
Tirsdag kl. 13.00 - 18.00 og onsdag kl. 09.00 - 14.00
Eksamen: munnleg eksamen onsdag 10. mai og torsdag 11. mai 2017
Alle datoar med atterhald om endring.

Vurdering: Munnleg eksamen

Målgruppe(r): Førskulelærarar/lærarar

Opptakskrav: Førskulelærar- eller lærarutdanning og 2 års relevant yrkespraksis etter utdanning.

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Disse har ansvaret for oppdatering av kursoversikten.

Sida ble sist oppdatert: 06.10.2016