Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Etter- og videreutdanningAktuelle tilbud:

Pedagogisk veiledning av helsefagstudenter i praktiske studier — 15 studiepoeng

Korte fakta:

 • Oppstart: September 2016
 • Søknadsfrist: Kontakt opptak@hsh.no
 • Varighet: 2 semester
 • Studiested: Haugesund
 • Studiepoeng: 15
 • Kursavgift: Ingen
 • Semesteravgift: 585,- pr semester
 • Søknadsskjema: Kontakt opptak@hsh.no
 • Emnekode: SYK1003

Mål for studiet: Studiet skal bidra til å sikre kvalitet og kompetanse for praksisveiledere som har ansvar for å veilede helsefagstudenter i praktiske studier.

Innhold: Modul 1: Veiledning, veiledningsprosessen, styringsdokumenter for veiledning, kunnskap og læring, veiledningmetoder, veilederrollen og studentrollen.

Modul 2: Veiledning og etikk, tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS), gruppeveiledning og veiledning av kollegaer, konflikthåndtering, veiledning og refleksjon, vurdering av studentens læring i praksis.

Organisering og arbeidsmåte: Studiet går på deltid over to semestre, og er organisert i to moduler. Det blir en hel dag undervisning per måned, til sammen 10 dager. Undervisningsdagene består av seminarer, forelesninger og gruppearbeid.

Studiekrav: Ja

Vurdering: Mappeeksamen

Målgruppe(r): Kontaktsykepleiere, vernepleiere og andre med ansvar for veiledning av helsefagstudenter i praktiske studier

Opptakskrav: Autoriserte/offentlig godkjent sykepleiere, vernepleiere eller andre med bachelorgrad innen helsefag

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Eldre, helse og samfunn — 60 studiepoeng

Korte fakta:

 • Oppstart: August 2015
 • Søknadsfrist: Utgått
 • Varighet: 4 semester
 • Studiested: Haugesund
 • Studiepoeng: 60
 • Kursavgift: 1000 kr per semester
 • Semesteravgift: 585 kr per semester
 • Søknadsskjema: fsweb.no/…/login.seam
 • Programkode: ELDHELS

Mål for studiet: Videreutdanningen i eldre, helse og samfunn har som mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard som kan ta initiativ til, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med eldre personer, pårørende, andre yrkesgruppene og frivillige. Studiet har spesielt fokus på helsefremmende arbeid, demensomsorg, palliasjon og samhandling mellom tjenestenivå.

Studiekrav: Ulike studiekrav knyttet til hvert emne. Krav til 80 % frammøte til undervisning for alle emner.

Forelesningsplan: 3 ukesamlinger fra mandag til fredag i hvert semester. Samlingene høsten 2015 er i uke 36, 42 og 48 (med forbehold om endringer)

Opptakskrav: Bachelorgrad eller tilsvarende minimum 180 studiepoeng innen helse- og sosialfag.

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


HMS Verneingeniørskolen 60 stp — 60 studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Oppstart: Fastsettes av Teknologisk Institutt
 • Varighet: Deltidsstudium
 • Studiested: Haugesund/Oslo
 • Studiepoeng: 60
 • Kursavgift: se Teknologisk Institutts hjemmeside
 • Semesteravgift: NOK 585. Det er og en kostnad til Teknologisk Institutt på kr. 14490 pr. modul. Høgskolens Stord/Haugesund har ikke anledning til å fakturere arbeidsgiver.
 • Søknadsskjema: Ikke lenger mulig å søke.
 • Programkode: VERNHMS

Mål for studiet: HMS Verneingeniørskolen skal heve HMS-kompetansen i virksomhetene gjennom handlingsrettet opplæring.

Innhold: HMS-Verneingeniørskolen, er ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen Stord/ Haugesund og Teknologisk Institutt. HMS-Verneingeniørskolen er Norges mest komplette etterutdanningstilbud innen HMS. Her får du en god innføring i de viktigste grunnlagsfagene, samt en unik dybdespesialisering inn mot konkrete arbeidsmiljøproblemer. Fagene det undervises i er: Systematisk HMS-arbeid, 6 studiepoeng Ytre miljø, 6 studiepoeng Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø, 6 studiepoeng Kjemisk helsefare og kjemikaliehåndtering, 6 studiepoeng Inneklima, 6 studiepoeng Ergonomi og belysning, 6 studiepoeng Støy, 6 studiepoeng Sikkerhet og beredskap, 6 studiepoeng Styringssystemer for arbeidsmiljø og ytre miljø, 6 studiepoeng Systematisk overvåking, HMS revisjon, 6 studiepoeng Prosjektoppgave 12 studiepoeng

Organisering og arbeidsmåte: Samlingsbasert

Forelesningsplan: teknologisk.no/…/Hjem

Vurdering: Hjemmeeksamen og prosjektoppgave

Målgruppe(r): HMS Verneingeniørskolen passer for deg som jobber med HMS i egen virksomhet som koordinator, rådgiver eller leder. Er du linjeleder med personalansvar og opptatt av ivaretakelse og utvikling av arbeidsmiljø og HMS kan skolen være noe for deg. HMS Verneingeniørskolen er også en skole for deg som jobber i bedriftshelsetjenesten eller andre virksomheter som leverer HMS-tjenester til offentlige og private virksomheter.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Realkompetansen må forhåndsgodkjennes av Teknologisk Institutt.

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:

 • Gro Holter, Teknologisk Institutt. gro.holter@teknologisk.no

Regning som grunnleggende ferdighet trinn 1 - 7, nivå 1, nettbasert. Studieåret 2017/2018. — 30 (15 + 15) studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Oppstart: Høst 2017
 • Søknadsfrist: 1. mars 2017
 • Varighet: 2 semester
 • Studiested: Nettbasert.
 • Studiepoeng: 30 (15 + 15)
 • Semesteravgift: Ingen
 • Søknadsskjema: udir.no/…/
 • Programkode: RGLF

Innhold: Regning som grunnleggende ferdighet er et nettbasert vidareutdanningstilbud innen Utdanningsdirektoratet sitt satsingsområde Kompetanse for kvalitet (udir.no/…/Etter-og-videreutdanning). Regning som grunnleggende ferdighet handler om å tolke og forstå informasjon om blant annet tall og størrelser, tid og mengder i ulike skolefag og i dagliglivet. Spennvidden er stor fra naturfag til musikk eller samfunnsfag til kroppsøving. Regning som grunnleggende ferdighet er ikke videreutdanning i matematikk, men skal bidra til elevenes forståelse og utvikling i fagene, samtidig som de ulike fagene bidrar til å styrke elevenes regneferdigheter. Regning som grunnleggende ferdighet vil i mange sammenhenger henge sammen med bruk av IKT. Tilbudet er delt i to emner. De fleste fagseksjonene ved HSH bidrar i kurset. Studiet vil være praksisnært og knyttes opp mot skolehverdagen. Emne 1: Fokus er grunnleggende regneferdigheter vi trenger i skole og hverdag. Flere tema blir berørt, blant annet praktisk og variert undervisning i regning, tallbegrep, de fire regneartene og veiledning Emne 2: Fokus i emne 2 vil også være grunnleggende regneferdigheter vi trenger i skole og hverdag. Tema som blir berørt er blant annet: Nasjonale prøver og analyseverktøyet som hører til, utviklingsarbeid og læring i praksisfellesskap, utvikling, gjennomføring og evaluering av undervisningsopplegg og regning knyttet til funksjoner, geometri, måling, statistikk og sannsynlighet.
Lærere som søker opptak til videreutdanningen etter Utdanningsdirektoratet sin søknadsfrist 1.mars vil ikke få benytte seg av vikarordningen eller stipendordningen.

Organisering og arbeidsmåte: Arbeidsformer vil være forelesninger, diskusjoner, refleksjon og oppgaveløsning. Studentene må påregne stor grad av selvstudium og egenaktivitet. Vi vil hovedsakelig bruke Adobe Connect og læringsplattformen Fronter. Ved oppstart vil det blir tilrettelagt for opplæring i bruken av disse verktøyene for dem som har behov for det. Bruk av IKT er sentralt, og alle studenter må disponere datamaskin med kamera, mikrofon og nett tilgang.

Lærerer som søker opptak til videreutdanning etter Udir sin søknadsfrist vil ikke få nytte seg av verken vikarordning eller stipendordning.

Studiekrav: Mellom nettmøtene vil det være arbeid med studiekrav som må godkjennes.

Forelesningsplan: Undervisning i nettmøter i partalsuker. I oddetalsuker blir det presentert nytt stoff i fronter og det blir lagt opp til arbeid, individuelt og i grupper. Datoer ikke klar.

Vurdering: Emne 1, EVL-RGLF115, har skriftlig hjemmeeksamen som teller 100 %, gradert karakter A - F. Emne 2, EVL-RGLF215, har prosessmappeeksamen som teller 100 %, gradert karakter A - F.

Målgruppe(r): Lærere både med og uten matematikk i sin utdanning. Lærere søker om deltakelse gjennom Utdanningsdirektoratet sitt eget søkesystem.

Opptakskrav: Fullført lærerutdanning.

Må ha minimum 30 % stilling i skole.

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Norsk 2 - trinn 5-10, nivå 2. Studieår 2017/2018. — 30 (15 + 15) studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Oppstart: Haust 2017
 • Søknadsfrist: 1. mars 2017
 • Varighet: 2 semester
 • Studiested: Stord
 • Studiepoeng: 30 (15 + 15)
 • Semesteravgift: Ingen
 • Søknadsskjema: udir.no/…/
 • Programkode: NORSK

Innhold: Lærarar som søkjer opptak til vidareutdanninga etter Udir si søknadsfrist 1. mars vil ikkje få nytte seg av verken vikarordninga eller stipendordninga. Studiet er eit ledd i regjeringa si satsing på varig vidareutdanning.

Etter lov Forskrift til opplæringslova § 14-2 (2006) må ein lærar ha 60 studiepoeng norsk for å undervise i faget på ungdomssteget. Krava til lese- og skrivekompetanse har auka sterkt dei siste tiåra, og det er eit uttalt ønske at norsklærarane aukar kompetansen sin på området lesing og skriving. Norsk 2 set studentane i stand til å møte desse krava og fører studentane fram mot ein tilstrekkeleg kompetanse for å undervise på ungdomssteget.

Norsk 2 5-10 er eit samlingsbasert vidareutdanningstilbod innan Utdanningsdirektoratet sitt satsingsområde Kompetanse for kvalitet.
Norsk 2 byggjer på Norsk 1 for grunnskulelærar 5-10, og er delt i to emne på 15 studiepoeng kvar. Emne A går hausten 2017, og emne B går våren 2018.
Studiet har fokus på emne som høver for dei som skal undervisa på 5.-10. trinn.

Studiet har 3 samlingar pr semester i inntil 3 dagar. Det vert lagt til rette for fagleg samarbeid og sosiale tiltak på samlingane. Kommunikasjon og aktivitet vil skje digitalt utanom samlingane. Studentane arbeider med faglege og didaktiske oppgåver knytt til fagstoffet mellom samlingane. Ein sentral del av arbeidet vil vera knytt til eigen undervisningspraksis/eigne praksiserfaringar. Vurderinga i studia vil bli gitt som obligatoriske munnlege og skriftlege studiekrav undervegs, og avsluttande vurdering i form av prosjektinnlevering, munnleg vurdering og heimeeksamen. Nynorsk og bokmål er sidestilte målformer i studiet.

Emne Norsk 2A dreier seg om tale og skrift, utviklinga frå ein munnleg til ein skriftleg tekstkultur, og skule- og faghistorie. Sentralt i studiet er samanhengen mellom språk og tekst i fortid og samtid. Studentane skal få utvida, forskingsbasert innsikt i korleis språket har utvikla seg og framleis utviklar seg. Det blir lagt vekt på litteraturteori, teksthistorie og barnelitteraturhistorie. To didaktiske hovudområde er munnleg kommunikasjon og den vidare leseopplæringa. Kulturomgrepet står sentralt, og arbeidet med tekstar har som siktemål å oppøva analytisk og kritisk lesing. Det blir lagt vekt på praktisk arbeid med og utprøving av metodar i leseopplæring. Studentane får også arbeida med eit sjølvvalt språkleg eller litterært særpensum knytt til faglege og didaktiske problemstillingar.

Emne Norsk 2B dreier seg om eit utvida tekstomgrep og om språkleg kommunikasjon i ulike medium og i ulike former. Dialektar, sosiolingvistikk og norsk som andrespråk er sentrale språklege emne. Det blir lagt vekt på teori om sakprosa, fagbøker og digitale multimodale tekstar og om moderne skjønnlitteratur. Studentane skal også få utvida forskingsbasert innsikt i fagdidaktiske spørsmål, særleg innan den vidare skriveopplæringa med vekt på argumenterande tekstar, og dei norskfaglege grunnleggjande ferdigheitene. Det blir lagt vekt på praktisk arbeid med og utprøving av metodar i skriveopplæring

Organisering og arbeidsmåte: Førelesningar, individuelt arbeid, bruk av øvingsrom, gruppearbeid og drøftingar.

Lærarar som søkjer opptak til vidareutdanninga etter Udir sin søknadsfrist vil ikkje få nytte seg av verken vikarordninga eller stipendordninga.

Studiekrav: Obligatoriske munnlege og skriftlege studiekrav. Ein del av oppgåvene vil medføra utprøving og/eller refleksjon over eigen praksis og at studenten bidrar i skulen sitt utviklingsarbeid.

Forelesningsplan: 3 obligatoriske samlingar over 3 dagar pr. emne. Dato for samlingar er ikkje klar. Dag 1 i kvar samling tek me omsyn til reisetid for studentane og byrjar litt ut på dagen. Gjer merksam på at det går direktefly frå Oslo til Stord. Pensum: hsh.no/…/videreutdanning.htm

Vurdering: Emne 1 Prosjektoppgåve 50 % og heimeeksamen 3 dagar 50 %. Emne 2 Heimeeksamen på nynorsk 50 % og munnleg 50 %.

Målgruppe(r): Lærarar som underviser 5.-10. trinn.

Opptakskrav: Fullført lærarutdanning. Bestått Norsk 1, 5-10 eller tilsvarande.

Må ha minimum 30 % stilling i skule.

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Matematikk trinn 5-10, nivå 2. Studieår 2017/2018. — 30 (15 + 15) studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Norsk og engelsk
 • Oppstart: Høst 2017
 • Søknadsfrist: 1. mars 2017
 • Varighet: 2 semester
 • Studiested: Stord
 • Studiepoeng: 30 (15 + 15)
 • Semesteravgift: Ingen
 • Søknadsskjema: udir.no/…/
 • Programkode: EVU-MAT2

Innhold: Lærere som søker opptak til videreutdanningene etter Utdanningsdirektoratet sin søknadsfrist 1. mars vil ikke kunne benytte seg av ordningene med vikarordning eller stipendordningen. Matematikk 2, trinn 5-10 er forankret i nasjonale retningslinjer for matematikkfaget i grunnskolelærerutdanningen, læreplanverket for grunnskoleopplæringen og harmoniseringsdokumentet utarbeidet av ressursgruppen for matematikkfagene i Kompetanse for kvalitet. Studiets mål er å utvide matematikklærernes faglige og didaktiske repertoar for utøving av god matematikkundervisning gjennom utforskende og utøvende studier av egen praksis og relevant forskning.

Studiekrav: Emne 1: 1. Utprøving av pedagogisk bruk av IKT i modellering/funksjonslære på egen skole. Dette studiekravet skal føre til kunnskapsdeling i eget kollegium. Utprøvingen skal videofilmes. 2. Utvikling av undervisningskunnskap. 3. Vurdering av matematikkoppgaver opp mot kompetansemål. Emne 2: 1. Utprøving av ny faglig og fagdidaktisk kunnskap i matematisk argumentasjon/bevis på egen skole. Dette studiekravet skal føre til kunnskapsdeling i eget kollegium. Utprøvingen skal videofilmes. 2. Utvikling av undervisningskunnskap. 3. Vurdering av elevers argumentasjon i geometri.

Forelesningsplan: 3 obligatoriske samlinger over 2 dager på Stord og noen obligatorisk nettmøter. Datoer er ikke klar. Tre obligatoriske studiekrav og obligatorisk deltakelse på nettmøter. Pensum: hsh.no/…/videreutdanning.htm

Vurdering: Emne 1: Skriftlig skoleeksamen. Emne 2: Muntlig eksamen.

Målgruppe(r): Lærere tilsatt i grunnskolen.

Opptakskrav: Fullført lærerutdanning og fullført Matematikk 1 5-10 eller tilsvarende.

Må ha minimum 30 % stilling i skole.

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Matematikk trinn 5-10, nivå 1. Studieår 2017/2018. — 30 (15 + 15) studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Norsk og engelsk
 • Oppstart: Høst 2017
 • Søknadsfrist: 1. mars 2017
 • Varighet: 2 semester
 • Studiested: Stord
 • Studiepoeng: 30 (15 + 15)
 • Semesteravgift: Ingen
 • Søknadsskjema: udir.no/…/
 • Programkode: EVU-MAT1

Innhold: Lærere som søker opptak til videreutdanningene etter Utdanningsdirektoratet sin søknadsfrist 1. mars vil ikke kunne benytte seg av ordningene med vikarordning eller stipendordningen. Matematikk 1, trinn 5-10, er forankret i nasjonale retningslinjer for matematikkfaget i grunnskolelærerutdanningen, læreplanverket for grunnskoleopplæringen og harmoniseringsdokumentet utarbeidet av ressursgruppen for matematikkfagene i Kompetanse for kvalitet. Studiets mål er å utvide matematikklærerernes faglige og didaktiske repertoar for utøving av god matematikkundervisning gjennom utforskende og utøvende studier av egen praksis og relevant forskning.

Studiekrav: Emne 1: 1. Utprøving av ny faglig og fagdidaktisk kunnskap i algebra/prealgebra på egen skole. Dette studiekravet skal føre til kunnskapsdeling i eget kollegium. Utprøvingen skal videofilmes. 2. Utvikling av undervisningskunnskap. 3. Vurdering av læreverk.

Emne 2: 1. Utprøving av ny faglig og fagdidaktisk kunnskap i geometri på egen skole. Dette studiekravet skal føre til kunnskapsdeling i eget kollegium. Utprøvingen skal videofilmes. 2. Utvikling av undervisningskunnskap. 3. Vurdering av verktøy.

Forelesningsplan: 3 oligatoriske samlinger over 2 dager på Stord kl. 10 - 17 første dag og andre dag kl. 8 - 15, noen nettmøter i tillegg. Datoer er ikke klar.
Tre obligatoriske studiekrav og obligatorisk deltakelse på nettmøter. Pensum:hsh.no/…/videreutdanning.htm

Vurdering: Emne 1: Skriftlig eksamen. Emne 2: Muntlig eksamen, 45 minutter

Målgruppe(r): Lærere tilsatt i grunnskolen.

Opptakskrav: Fullført lærerutdanning.

Må ha minimum 30 % stilling i skole.

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Andrespråkspedagogikk - undervisning av fleirspråklege elevar, trinn 1-10, nivå 1. Studieår 2017/2018. — 30 (15 + 15) studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Oppstart: Haust 2017
 • Søknadsfrist: 1. mars 2017
 • Varighet: 2 semester
 • Studiested: Stord
 • Studiepoeng: 30 (15 + 15)
 • Semesteravgift: Ingen
 • Søknadsskjema: udir.no/…/
 • Programkode: EVU-ASP

Innhold: Studiet er eit ledd i regjeringa si satsing på vidareutdanning, Kompetanse for kvalitet. Det er eit mål å betre skuleprestasjonane til elevar med minoritetsbakgrunn i norsk skule, og det er ønskeleg at lærarar styrker sin pedagogiske, faglege og fagdidaktiske kompetanse på dette feltet. Det er også ønskeleg at skular vert stimulerte til å drive utviklingsarbeid innanfor feltet. Studiet legg derfor opp til å relatere teori og lærestoff til eigen praksis. Lærarar som søkjer opptak til vidareutdanninga etter Utdanningsdirektoratet si søknadsfrist 1. mars vil ikkje få nytte seg av verken vikarordninga eller stipendordninga.

Studiekrav: Blir spesifisert i semesterplan.

Forelesningsplan: I kvart semester er det tre samlingar á to dagar. Første dag er det undervisning frå 11.15- 17.00, andre dag 08.30- 16.00. Mellom samlingane skal studentane arbeide med studiekrav som skal leverast på læringsplattforma Fronter. Datoar ikkje klar pr. d.d. Pensum: hsh.no/…/videreutdanning.htm

Vurdering: Emne 1: 6 timar skriftleg eksamen (100%). Emne 2: prosjektoppgåve(60%) og munnleg eksamen (40%).

Målgruppe(r): Lærarar i grunnskulen.

Opptakskrav: Fullført lærarutdanning med minst 30 sp norsk eller tilsvarande.

Må ha minimum 30 % stilling i skule.

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Markedsføring — 7,5 studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Søknadsfrist: 1. desember. Svar på søknad 12. desember. Lenke til meir informasjon hsh.no/…/sokerinformasjon.htm
 • Varighet: 1 semester
 • Studiested: Haugesund
 • Studiepoeng: 7,5
 • Semesteravgift: 750 kr per semester
 • Søknadsskjema: send e-post til opptak@hsh.no
 • Emnekode: EVA-ØKB1105

Innhold:
Studiet gir deg kunnskap om grunnprinsippene i faget markedsføringsledelse.

Etter å fullført studiet vil du blant annet kunne gjøre rede for grunnleggende begreper og teorier i segmentering, differensiering, posisjonering, forbrukeratferd.

Studiet gir deg ferdigheter til å analysere markedsføringscases ut fra kunnskap og teorier i markedsføring. Du vil kunne anvende relevante kunnskaper og teorier til å analysere konkrete eksempler eller praktiske markedsføringsproblemer i virkelighet.

Aktuelle tema vil være forbrukeratferd, konkurranse, segmentering, posisjonering og differensiering, produkt, tjeneste og merkevarestrategi, litt om prisfastsetting, markedskommunikasjon inkl. sosiale media, distribusjon, marknadsføringsanalyser.

Organisering og arbeidsmåte: Forelesninger på kveldstid

Studiekrav: Nei

Vurdering: Skritflig skoleeksamen

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:


Prosjektledelse og styring — 10 studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Oppstart: Våren 2017
 • Søknadsfrist: 1. desember. Svar på søknad 12. desember. Lenke til meir informasjon hsh.no/…/sokerinformasjon.htm
 • Varighet: 1 semester
 • Studiested: Haugesund
 • Studiepoeng: 10
 • Kursavgift: Ingen
 • Semesteravgift: 750 kr per semester
 • Søk her: www.hsh.no/sok
 • Emnekode: EVØ-ØKB3126

Innhold: Kurset tar opp sentrale temaområder i organisasjon og ledelse av prosjekter samt metoder og teknikker for analyse og styring. Den faglige kunnskapen forankres i å gi en grunnleggende forståelse av hva styring, organisering og ledelse av prosjekter innebærer.

Kurset gir en helhetlig innføring i prosjektarbeidets ABC og er inndelt i 3 hovedmoduler.

Modul 1 fokuserer på begrepsapparat, initiering og styring, samt organisering og ledelse av prosjekter. Modulen skal gi studenten en helhetsforståelse av hva prosjektarbeid er for å kunne lede og delta i prosjektledelse og styring av prosjekter på en rasjonell måte.

Modul 2 tar for seg tidligfasevurdering av prosjekter og går systematisk gjennom stegene fra idéfasen via konseptdefinisjon/konseptutvikling til endelig prosjektutforming.

Modul 3 fokuserer på metoder og teknikker knyttet til lønnsomhetsanalyser, risikostyring og nettverksplanlegging samt programvare for prosjekter.

Organisering og arbeidsmåte: Forelesninger på kveldstid, gruppearbeid, samt refleksjoner i plenum

Studiekrav: Nei

Forelesningsplan: Forelesninger torsdager fra kl.16.00 til 19.00. Første forelesning 2. februar med siste forelesning 20 april (studiefri uke 9 p.g.a vinterferie)

Vurdering: Skriftlig skoleeksamen

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:

 • Jan Sigurd Hersvik

Beredskapsledelse — 30 studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Oppstart: 2016 Høst
 • Søknadsfrist: 15. april 2016 - svar 16.juni.
 • Varighet: 2 semester
 • Studiested: Haugesund
 • Studiepoeng: 30
 • Kursavgift: 3000 NOK
 • Semesteravgift: 750 kr per semester
 • Søk her: www.hsh.no/sok
 • Emnekode: EVI1003

Mål for studiet: Hensikten med dette emnet er å gjøre deltakerne i stand til både å planlegge en beredskap som setter personer og organisasjoner i stand til å håndtere ulykker, kriser og andre uønskede hendelser på en fullgod måte og å lede innsatser på en god og effektiv måte når slike hendelser inntreffer. Betydelig vekt blir lagt på å utvikle deltakernes innsikt i hva som er god beredskap og god ledelse av innsatser, samt forståelse av sammenhengen mellom beredskapsplanlegging og håndtering av hendelser.

Organisering og arbeidsmåte: Studiet gjennomføres som et samlingsbasert deltidsstudium over ett studieår, der vil inngå en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner, øvingsoppgaver, veiledning, innleveringer og praktiske øvelser. I en periode på to semestre avholdes til sammen 6 samlinger med varighet på 3 dager hver.

Forelesningsplan: Oversikt over samlingene finner dere her, med forbehold om endring: goo.gl/Jkuk8Z

Målgruppe(r): Målgruppen for studiet er alle som har, eller kan komme til å få, beredskapsrelaterte oppgaver i beredskapsorganisasjoner, private virksomheter eller offentlig sektor.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse/realkompetanse. Søkere med relevant yrkespraksis får 4 tilleggspoeng for minimum 5 år yrkespraksis og 8 tilleggspoeng for minimum 10 år yrkespraksis.

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Ledelse i maritime organisasjoner — 10 studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Norsk og engelsk
 • Oppstart: Våren 2017
 • Søknadsfrist: 1. desember 2016
 • Varighet: 1 semester
 • Studiested: Haugesund
 • Studiepoeng: 10
 • Kursavgift: 1000 kr per semester
 • Semesteravgift: 750 NOK pr semester
 • Søknadsskjema: send e-post til opptak@hsh.no
 • Emnekode: EVN1002

Innhold: Sentrale emner i faget er endringsledelse, verdiledelse, strategi, organisasjonskultur, samarbeid og konflikt. Vekten vil bli lagt på problemer, utfordringer og dilemma i praksis som er viktige for ansatte på flere nivåer innen maritime og maritimt relaterte næringer.

Organisering og arbeidsmåte: Forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid. Mulighet for streaming/opptak av forelesning for de som ikke kan være tilstede.

Første samling: 12-13 Januar

Andre samling: 23-24 Februar

Tredje samling: 6-7 April

Fjerde samling: 11 og 12 Mai

Vurdering: Mappeeksamen

Målgruppe(r): Ansatte i maritime og maritimt relaterte virksomheter, både ombord og i land. Nøkkelpersonell i virksomheter som er betydelige underleverandører til maritime virksomheter vil også kunne ha stort utbytte av faget.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søkere med teknisk fagskole eller ettårig forkurs er kvalifiserte uten hensyn til generell studiekompetanse.

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:

 • Hugo C. Lütcherath

Tverrfaglig videreutdanning i omsorgsteknologi - Kull 2016 — 30 studiepoeng

Korte fakta:

 • Søknadsfrist: 20. august 2016
 • Varighet: To semester
 • Studiested: Haugesund og Stord
 • Studiepoeng: 30
 • Kursavgift: 1000 kr per semester
 • Semesteravgift: 750 kr per semester
 • Søknadsskjema: fsweb.no/…/login.seam

Innhold: Studieprogrammet inneholder to emner, Omsorgsteknologi 1 og Omsorgsteknologi 2. Begge emnene er på 15 studiepoeng og går over ett semester hver.

Omsorgsteknologi 1 har fokus på kunnskap innen omsorgsteknologi, samt fagkritiske holdninger til utvikling og bruk av teknologiske løsninger i helsetjenesten. Det blir lagt stor vekt på teknologisk basiskunnskap, samt kunnskap om anskaffelse, bruk og konsekvenser av omsorgsteknologi.

Omsorgsteknologi 2 har fokus på implementering av omsorgsteknologi og konsekvenser for organisering av tjenester. Metoder og teknikker i innovasjonsprosesser, og etiske og juridiske rammer ved fag-, kvalitets- og endringsarbeid har stort fokus.

Organisering og arbeidsmåte: Hvert emne har tre undervisningssamlinger på to dager. Mellom samlingene arbeider studentene individuelt, og på elektroniske læringsarenaer.

Vurdering: Hvert semester avsluttes med en hjemmeeksamen

Opptakskrav: Bachelorgrad, minimum 180 studiepoeng eller tilsvarende i helse-, og sosialfag, og andre relevante utdanninger

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Risk Management — 5 studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Engelsk
 • Søknadsfrist: 1. desember. Svar på søknad 12. desember. Lenke til meir informasjon hsh.no/…/sokerinformasjon.htm
 • Varighet: 1 semester
 • Studiested: Haugesund
 • Studiepoeng: 5
 • Semesteravgift: 750 kr per semester
 • Søk her: www.hsh.no/sok
 • Emnekode: ØKB3048

I Søknadsweb finner du dette emnet under overskriften Enkeltemner

Innhold: Emnet starter med en introduksjon til begreper og teorier om risiko og usikkerhet. Vi studerer risikohåndtering, forsikring og andre former for risikofinansiering, risikokostnader, risikovurdering, sikkehetsledelse, hvordan organisasjoner og ledelsessystemer påvirker risikostyringen. Emnet vil ende opp i problemstillinger knyttet til internasjonale perspektiver på risiko.

Organisering og arbeidsmåte: En uke med intensiv undervisning på dagtid basert på forelesninger og gruppearbeid.

Det vil bli gitt en introduksjon og praktisk informasjon første uke i Januar før undervisningen starter i uke 2.

Undervisning er planlagt å starte onsdag 11. januar og varer til og med onsdag 18. januar.

Videre så blir det lagt ut videoforelesninger på fronter som gir en introduksjon til faget.
Dette skal man ha sett på, samt studert noen oppgaver innen undervisningene starter den 11.1. 2017.

Foreleser er professor John Hood fra Glasgow Caledonian University. All undervisning og alle innleveringer, pluss eksamen er på engelsk. Faglærer kan ikke norsk. Eksamen består av et essay (hjemmeeksamen) som skal skrives og leveres inn, ikke så lenge etter undervisningen har startet. Deretter er det en ordinær skoleeksamen. Hjelpemidler er engelsk-engelsk ordbok.

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for å delta, bortsett fra at man må kunne beherske engelsk.

Les mer om professor John Hood her: gcu.ac.uk/…/drjohnhood

Vurdering: Hjemmeeksamen

Opptakskrav: Generell studiekompetanse

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Psykologi — 10 studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Oppstart: Våren 2017
 • Søknadsfrist: 1. desember. Svar på søknad 12. desember. Lenke til meir informasjon hsh.no/…/sokerinformasjon.htm
 • Varighet: 1 semester
 • Studiested: Haugesund
 • Studiepoeng: 10
 • Semesteravgift: 750 kr
 • Søk her: www.hsh.no/sok
 • Emnekode: EVØ-ØKB2108

Mål for studiet: At studenten tilegner seg kunnskap om sentrale begreper og perspektiver innen moderne vitenskapelig psykologi, og kan anvende grunnleggende psykologiske perspektiver og teorier i drøfting av mellom-menneskelige problemsituasjoner.

NB! For å finne dette studie i Søknadweb gå til menyen for Videreutdanning innen administrative, økonomiske og maritime fag.

Innhold: Dette studiet er en bred innføring i mange tema innen moderne psykologisk kunnskap bygget på forskning. Det vil bli lagt vekt på å vise praktiske konsekvenser av den teoretiske kunnskapen både i dagliglivet og arbeidslivet.

Sentrale tema i studiet:

- Forholdet mellom arv og miljø
- Menneskelig atferd og psykologiske egenskaper
- Motivasjon og prestasjon
- Påvirkning av rusmidler
- Søvn og søvnproblem
- Læring og ulike læringsprinsipper
- Sosialpsykologi og gruppepsykologi
- Stress og helsepsykologi
- Psykiske lidelser

Organisering og arbeidsmåte: Forelesningene i emnet gjennomføres over 10 kveldssamlinger, kan også bli aktuelt med en lørdagssamling i Haugesund. Samlingene vil avholdes i form av tradisjonelle forelesninger, men med vekt på dialog og samhandling rundt aktuelle tema.

Studiekrav: Ja, obligatorisk innlevering (spesifiseres i semesterplan ved semesterstart)

Forelesningsplan: Forelesninger vil foregå tirsdager kl.17.00 til 21.00..

Foreløpig undervisningsdager er:

10. januar
17. januar
31. januar

07. februar
21. februar
07. mars
21. mars

04. april
25. april

09. mai

Planlegger eksamen i siste del av mai.

Med mulighet for enkelte endringar e.l.

Vurdering: Skriftlig eksamen

Målgruppe(r):
Dette studiet passer for deg som ønsker en innføring moderne psykologi.
Som menneske, foreldre, trener, venn, kollega, leder etc. samhandler og møter vi mennesker i ulike livssituasjoner. En bred innføring i psykologi gir deg en generell kompetanse som er anvendelig i mange type situasjoner både i arbeidslivet og dagliglivet.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Spesialpedagogikk emne D, Veiledning, rådgivning, samarbeid og innovasjon — 15 studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Oppstart: 4. januar 2017 på Stord
 • Søknadsfrist: 1. desember 2016. Svar på søknad 12. desember. Lenke til mer informasjon hsh.no/…/sokerinformasjon.htm. Ledige plassar - fortløpande opptak.
 • Varighet: 1 semester
 • Studiested: Stord/Haugesund. Samlingene blir vekselsvis Stord/Haugesund.
 • Studiepoeng: 15
 • Semesteravgift: 750,- pr. semester
 • Søknadsskjema: Ikke lenger mulig å søke.
 • Emnekode: EVL-SPES415
 • Programkode: EVU-LÆRER

Mål for studiet: Målet for studiet er at studenten gjennom faglig og forskningsmessig fordypning skal tilegne seg innsikt i teoretiske og praktiske problemstillinger. Veiledning som læringsaktivitet skal være gjennomgående i alle tema. Studiet skal gi studentene en profesjonell støtte, slik at de på sin arbeidsplass kan bidra med kunnskap om veiledning og innovasjon når det gjelder det spesialpedagogiske arbeidet. Barnehagelæreren og læreren som forsker og innovatør vil stå sentralt i studiet.

Innhold: I forbindelse med dette emnet vil studenten få innsikt i veiledning, rådgivning, samarbeid og innovasjon innenfor det spesialpedagogiske området. I studiet vil det bli tatt utgangspunkt i en systemisk tilnærming til emneområdet som også inkluderer individperspektivet. Temaet skal belyse profesjonsutøving, utvikling av profesjonsidentitet og deltakelse i profesjonelle læringsfellesskap i en lærende organisasjon. Emnet vil danne utgangspunkt for kritisk analyse og refleksjon i veiledning.

Organisering og arbeidsmåte: Forelesninger, individuelt arbeid, gruppearbeid og diskusjoner.

Studiekrav: 80 % obligatorisk frammøte.
Obligatoriske oppgaver, som blir presentert i semesterplanen.

Forelesningsplan: 4. januar 2017
17. og 18. januar 2017
7. og 8. februar 2017
14. og 15. mars 2017
4. og 5. april 2017
Tirsdag kl. 13.00 - 18.00 og onsdag kl. 09.00 - 14.00
Skriftlig eksamen FoU-oppgave torsdag 27. april 2017
Muntlig eksamen tirsdag 23. og onsdag 24. mai 2017
Alle datoer med forbehold om endring.

Vurdering: FoU-oppgave i gruppe, teller 40 %, alle hjelpemidler tillatt.
Muntlig eksamen 30 min, teller 60 %, ingen hjelpemidler tillatt.

Målgruppe(r): Førskolelærere og lærere.

Opptakskrav: Førskolelærer/lærer og 2 års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning. Studenten må ha gjennomført 2 av 3 følgende spesialpedagogiske emner A SPES115, B SPES215/EVL-SPED215/EVL-SPES215, C EVL-SPED315/EVL-SPES315 eller tilsvarende.

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Spesialpedagogikk emne B: Språk- og talevanskar, lese, skrive- og matematikkvanskar — 15 studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Oppstart: 10. januar 2017
 • Søknadsfrist: 1. desember 2016. Svar på søknad 12. desember. Lenke til meir informasjon hsh.no/…/sokerinformasjon.htm
 • Varighet: 1 semester
 • Studiested: Stord/Haugesund. Samlingane vert vekselsvis Stord/Haugesund.
 • Studiepoeng: 15
 • Kursavgift: Ingen
 • Semesteravgift: 750,- pr. semester
 • Søknadsskjema: Ikke lenger mulig å søke.
 • Emnekode: EVL-SPES215
 • Programkode: EVU-LÆRER

Mål for studiet: Målet for studiet er at studenten gjennom fagleg fordjuping skal tileigne seg innsikt i teoretiske og praktiske problemstillingar i tilknyting til språk- og talevanskar, lese- og skrivevanskar og matematikkvanskar. Studiet skal gi studenten spesialpedagogisk kompetanse som er relevant i arbeid med tilpassa opplæring og tidleg innsats i ein inkluderande barnehage og skule.

Innhold: I dette emnet vil studenten få innsikt i språk- og talevanskar, lese- og skrive - og matematikkvanskar. Emnet skal ivareta følgjande perspektiv: symptom, årsak, kartlegging, førebygging og spesialpedagogiske tiltak. Studenten vil få innsikt i korleis barnehage og skule kan arbeide for å førebygge og avhjelpe vanskar på individ- og systemnivå.

Organisering og arbeidsmåte: Forelesningar, gruppearbeid, drøftingar/refleksjonsøkter.

Studiekrav: 80 % obligatorisk frammøte og obligatoriske studieoppgåver som vert presisert i semesterplanen.

Forelesningsplan:
10. og 11. januar 2017
31. januar og 1. februar 2017
7. og 8. mars 2017
28. og 29. mars 2017
19. april 2017
Tirsdag kl. 13.00 - 18.00 og onsdag kl. 09.00 - 14.00
Eksamen: munnleg eksamen onsdag 10. mai og torsdag 11. mai 2017
Alle datoar med atterhald om endring.

Vurdering: Munnleg eksamen

Målgruppe(r): Førskulelærarar/lærarar

Opptakskrav: Førskulelærar- eller lærarutdanning og 2 års relevant yrkespraksis etter utdanning.

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Regning som grunnleggende ferdighet. Nettbasert. Studieår 2016/2017. — 30 (15 + 15) studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Oppstart: 2016 høst
 • Varighet: 2 semester
 • Studiested: Nettbasert
 • Studiepoeng: 30 (15 + 15)
 • Semesteravgift: Ingen
 • Søknadsskjema: Ikke lenger mulig å søke.
 • Programkode: RGLF

Innhold: Lærere som søker opptak til videreutdanningen etter Utdanningsdirektoratet sin søknadsfrist 15.mars vil ikke få benytte seg av vikarordningen eller stipendordningen.

Regning som grunnleggende ferdighet er et nettbasert vidareutdanningstilbud innen Utdanningsdirektoratet sitt satsingsområde Kompetanse for kvalitet (udir.no/…/Etter-og-videreutdanning).

Regning som grunnleggende ferdighet handler om å tolke og forstå informasjon om blant annet tall og størrelser, tid og mengder i ulike skolefag og i dagliglivet. Spennvidden er stor fra naturfag til musikk eller samfunnsfag til kroppsøving. Regning som grunnleggende ferdighet er ikke videreutdanning i matematikk, men skal bidra til elevenes forståelse og utvikling i fagene, samtidig som de ulike fagene bidrar til å styrke elevenes regneferdigheter. Regning som grunnleggende ferdighet vil i mange sammenhenger henge sammen med bruk av IKT.

Tilbudet er delt i to emner. De fleste fagseksjonene ved HSH bidrar i kurset. Studiet vil være praksisnært og knyttes opp mot skolehverdagen.

Emne 1: Fokus er grunnleggende regneferdigheter vi trenger i skole og hverdag. Flere tema blir berørt, blant annet praktisk og variert undervisning i regning, tallbegrep, de fire regneartene og veiledning

Emne 2: Fokus i emne 2 vil også være grunnleggende regneferdigheter vi trenger i skole og hverdag. Tema som blir berørt er blant annet: Nasjonale prøver og analyseverktøyet som hører til, utviklingsarbeid og læring i praksisfellesskap, utvikling, gjennomføring og evaluering av undervisningsopplegg og regning knyttet til funksjoner, geometri, måling, statistikk og sannsynlighet.

Vi vektlegger en bred tilnærming, og studiet vil passe for lærere på 1.-10. trinn i grunnskolen.

Organisering og arbeidsmåte: Arbeidsformer vil være forelesninger, diskusjoner, refleksjon og oppgaveløsning. Studentene må påregne stor grad av selvstudium og egenaktivitet. Vi vil hovedsakelig bruke Adobe Connect og læringsplattformen Fronter. Ved oppstart vil det blir tilrettelagt for opplæring i bruken av disse verktøyene for dem som har behov for det. Bruk av IKT er sentralt, og alle studenter må disponere datamaskin med kamera, mikrofon og nett tilgang.

Lærerer som søker opptak til videreutdanning etter Udir sin søknadsfrist vil ikke få nytte seg av verken vikarordning eller stipendordning.

Studiekrav: Mellom nettmøtene vil det være arbeid med studiekrav som må godkjennes.

Forelesningsplan: Undervisning i nettmøter i partalsuker. I oddetalsuker blir det presentert nytt stoff i fronter og det blir lagt opp til arbeid, individuelt og i grupper. Datoer med forbehold om endringer:
25.8.
8.9.
22.9.
6.10.
20.10.
3.11.
17.11.
1.12.
Undervisning mellom kl. 13.30 - 15.30 alle dagene.

12.01
26.01
09.02
23.02
09.03
23.03
06.04
Undervisning mellom kl. 12.30 - 16.00 alle dagene.

Vurdering:
Emne 1, EVL-RGLF115, har skriftlig hjemmeeksamen som teller 100 %, gradert karakter A - F.
Emne 2, EVL-RGLF215, har prosessmappeeksamen som teller 100 %, gradert karakter A - F.

Målgruppe(r): Lærere både med og uten matematikk i sin utdanning. Lærere søker om deltakelse gjennom Utdanningsdirektoratet sitt eget søkesystem.

Opptakskrav: Fullført lærerutdanning

Må ha minimum 30 % stilling i skole.

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Pedagogisk veilederutdanning, del 1. Veiledning i skole og barnehage. Studieår 2016/2017. — 15 studiepoeng

Korte fakta:

 • Oppstart: 2016 høst
 • Søknadsfrist: 15. april 2016
 • Varighet: 2 semester
 • Studiested: Stord/Haugesund
 • Studiepoeng: 15
 • Semesteravgift: 750,- pr. semester
 • Søknadsskjema: Ikke lenger mulig å søke.
 • Emnekode: EVL-VEIL115R

Mål for studiet: Bidra til kvalifisering av lærere som skal være veileder for nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Studiet bidrar også til kvalifisering av praksislærere i barnehage og skole, kollegaveiledning og foreldreveiledning.

Innhold: Studiet vil ha hovedvekt på grunnleggende veiledningsteori, strategi, metode og profesjonskunnskap. Veiledning som læringsaktivitet skal være gjennomgående i alle temaene.

Organisering og arbeidsmåte: Samlings- og nettbasert.

Studiekrav: Obligatorisk frammøte oppstartsdag og 80% på samlinger/undervisning. Obligatorisk arbeid i basisgruppe og skriftlige oppgaver. Nærmere presisering av studiekrav i semesterplanen.

Forelesningsplan: Datoer med forbehold om endringer:
16. september Stord kl. 12.30 - 17.30
17. september Stord kl. 09.30 - 15.30
26. oktober Haugesund kl. 12.30 - 17.30
23. november Stord kl. 12.30 - 17.30
18. januar Haugesund kl. 12.30 - 17.30
8. februar Stord kl. 12.30 - 17.30
8. mars Haugesund kl. 12.30 - 17.30
19. april Stord kl. 12.30 - 17.30

Pensum: hsh.no/…/videreutdanning.htm

Vurdering: Hjemmeeksamen med karakter bestått/ikke bestått.

Målgruppe(r): Førskolelærere i barnehage, lærere i grunnskole og videregående skole.

Opptakskrav: Fullført lærarutdanning og 2 års praksis etter utdanning.

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Norsk 2 - trinn 5-10, nivå 2. Studieår 2016/2017. — 30 (15 + 15) studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Oppstart: 2016 høst
 • Søknadsfrist: Kontakt opptak@hsh.no
 • Varighet: 2 semester
 • Studiested: Stord, samlingsbasert
 • Studiepoeng: 30 (15 + 15)
 • Semesteravgift: Ingen
 • Søknadsskjema: Ikke lenger mulig å søke.
 • Emnekode: EVL-NORSK415
 • Programkode: NORSK

Innhold: Lærarar som søkjer opptak til vidareutdanninga etter Udir si søknadsfrist 15. mars vil ikkje få nytte seg av verken vikarordninga eller stipendordninga.

Studiet er eit ledd i regjeringa si satsing på varig vidareutdanning. Etter lov Forskrift til opplæringslova § 14-2 (2006) må ein lærar ha 60 studiepoeng norsk for å undervise i faget på ungdomssteget. Krava til lese- og skrivekompetanse har auka sterkt dei siste tiåra, og det er eit uttalt ønske at norsklærarane aukar kompetansen sin på området lesing og skriving. Norsk 2 set studentane i stand til å møte desse krava og fører studentane fram mot ein tilstrekkeleg kompetanse for å undervise på ungdomssteget.

Norsk 2 5-10 er eit samlingsbasert vidareutdanningstilbod innan Utdanningsdirektoratet sitt satsingsområde Kompetanse for kvalitet (udir.no/…/Etter-og-videreutdanning).
Norsk 2 byggjer på Norsk 1 for grunnskulelærar 5-10, og er delt i to emne på 15 studiepoeng kvar. Emne A går hausten 2016, og emne B går våren 2017.

Studiet har fokus på emne som høver for dei som skal undervisa på 5.-10. trinn. Studiet har 3 samlingar pr semester i inntil 3 dagar.
Det vert lagt til rette for fagleg samarbeid og sosiale tiltak på samlingane. Kommunikasjon og aktivitet vil skje digitalt utanom samlingane. Studentane arbeider med faglege og didaktiske oppgåver knytt til fagstoffet mellom samlingane. Ein sentral del av arbeidet vil vera knytt til eigen undervisningspraksis/eigne praksiserfaringar.

Vurderinga i studia vil bli gitt som obligatoriske munnlege og skriftlege studiekrav undervegs, og avsluttande vurdering i form av prosjektinnlevering, mappevurdering og heimeeksamen. Nynorsk og bokmål er sidestilte målformer i studiet.

Emne Norsk 2A dreier seg om tale og skrift, utviklinga frå ein munnleg til ein skriftleg tekstkultur, og skule- og faghistorie. Sentralt i studiet er samanhengen mellom språk og tekst i fortid og samtid. Studentane skal få utvida, forskingsbasert innsikt i korleis språket har utvikla seg og framleis utviklar seg. Det blir lagt vekt på litteraturteori, teksthistorie og barnelitteraturhistorie. To didaktiske hovudområde er munnleg kommunikasjon og den vidare leseopplæringa. Kulturomgrepet står sentralt, og arbeidet med tekstar har som siktemål å oppøva analytisk og kritisk lesing. Det blir lagt vekt på praktisk arbeid med og utprøving av metodar i leseopplæring. Studentane får også arbeida med eit sjølvvalt språkleg eller litterært særpensum knytt til faglege og didaktiske problemstillingar.

Emne Norsk 2B dreier seg om eit utvida tekstomgrep og om språkleg kommunikasjon i ulike medium og i ulike former. Dialektar, sosiolingvistikk og norsk som andrespråk er sentrale språklege emne. Det blir lagt vekt på teori om sakprosa, fagbøker og digitale multimodale tekstar og om moderne skjønnlitteratur. Studentane skal også få utvida forskingsbasert innsikt i fagdidaktiske spørsmål, særleg innan den vidare skriveopplæringa med vekt på argumenterande tekstar, og dei norskfaglege grunnleggjande ferdigheitene. Det blir lagt vekt på praktisk arbeid med og utprøving av metodar i skriveopplæring

Organisering og arbeidsmåte: Førelesningar, individuelt arbeid, bruk av øvingsrom, gruppearbeid og drøftingar.

Lærarar som søkjer opptak til vidareutdanninga etter Udir sin søknadsfrist vil ikkje få nytte seg av verken vikarordninga eller stipendordninga.

Studiekrav: Obligatoriske munnlege og skriftlege studiekrav.
Ein del av oppgåvene vil medføra utprøving og/eller refleksjon over eigen praksis og at studenten bidrar i skulen sitt utviklingsarbeid.

Forelesningsplan: Datoar med forbehold:
14.9. 11:00-17:00
15.9. 08:30-17:00
16.9. 08:30-14:00
19.10. 11:00-17:00
20.10. 08:30-17:00
21.10. 08:30-14:00
16.11. 11:00-17:00
17.11. 08:30-17:00
18.11. 08:30-14:00
11.01. 11:00-16:00
12.01. 08:30-16:00
13.01. 08:30-15:00
08.03. 11:00-16:00
09.03. 08:30-16:00
10.03. 08:30-15:00
19.04. 11:00-16:00
20.04. 08:30-16:00
21.04. 08:30-15:00.

Dag 1 i kvar samling tek me omsyn til reisetid for studentane og byrjar litt ut på dagen. Gjer merksam på at det går direktefly frå Oslo til Stord.

Pensum: hsh.no/…/videreutdanning.htm

Vurdering:
Emne 1 Prosjektoppgåve 50 % og heimeeksamen 3 dagar 50 %.
Emne 2 Heimeeksamen på nynorsk 50 % og mappevurdering, valfri målform, 50 %.

Målgruppe(r): Lærarar som underviser 5.-10. trinn.

Opptakskrav: Fullført lærarutdanning. Bestått Norsk 1, 5-10 eller tilsvarande.

Må ha minimum 30 % stilling i skule.

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Matematikk - trinn 5-10, nivå 2. Studieår 2016/2017. — 30 (15 + 15) studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Norsk og engelsk
 • Oppstart: 2016 høst
 • Søknadsfrist: Kontakt opptak@hsh.no
 • Varighet: 2 semester
 • Studiested: Stord
 • Studiepoeng: 30 (15 + 15)
 • Semesteravgift: Ingen
 • Søknadsskjema: Ikke lenger mulig å søke.
 • Emnekode: EVL-MA415
 • Programkode: EVU-MAT2

Innhold: Lærere som søker opptak til videreutdanningene etter Utdanningsdirektoratet sin søknadsfrist 15. mars vil ikke kunne benytte seg av ordningene med vikarordning eller stipendordningen.

Matematikk 2, trinn 5-10 er forankret i nasjonale retningslinjer for matematikkfaget i grunnskolelærerutdanningen, læreplanverket for grunnskoleopplæringen og harmoniseringsdokumentet utarbeidet av ressursgruppen for matematikkfagene i Kompetanse for kvalitet. Studiets mål er å utvide matematikklærernes faglige og didaktiske repertoar for utøving av god matematikkundervisning gjennom utforskende og utøvende studier av egen praksis og relevant forskning.

Studiekrav:
Emne 1:
1. Utprøving av pedagogisk bruk av IKT i modellering/funksjonslære på egen skole. Dette studiekravet skal føre til kunnskapsdeling i eget kollegium.  Utprøvingen skal videofilmes.
2. Utvikling av undervisningskunnskap.
3. Vurdering av matematikkoppgaver opp mot kompetansemål.

Emne 2:
1. Utprøving av ny faglig og fagdidaktisk kunnskap i matematisk argumentasjon/bevis på egen skole. Dette studiekravet skal føre til kunnskapsdeling i eget kollegium. Utprøvingen skal videofilmes.
2. Utvikling av undervisningskunnskap.
3. Vurdering av elevers argumentasjon i geometri.

Forelesningsplan:
14. september obligatorisk samling på Stord kl. 10 - 17
15. september obligatorisk samling på Stord kl. 8 -15
26. oktober obligatorisk samling på Stord kl. 10 - 17
27. oktober obligatorisk samling på Stord kl. 8 - 15
30. november obligatorisk samling på Stord kl. 10 - 17
1. desember obligatorisk samling på Stord kl. 8 - 15
6. oktober obligatorisk nettmøte kl. 13.30 - 15.30
17. november obligatorisk nettmøte kl. 13.30 - 15.30
15. februar obligatorisk samling på Stord kl. 10.15 - 17.15
16. februar obligatorisk samling på Stord kl. 8.30 - 15.30
9. mars obligatorisk nettmøte kl. 12.30 - 16.00
29. mars obligatorisk samling på Stord kl. 10.15 - 17.15
30. mars obligatorisk samling på Stord kl. 08.30 - 15.30
20. april obligatorisk nettmøte kl. 12.30 - 16.00
26. april obligatorisk samling på Stord kl. 10.15 - 17.15
27. april obligatorisk samling kl. 08.30 - 15.30

Tre obligatoriske studiekrav og obligatorisk deltakelse på nettmøter.

Pensum: hsh.no/…/videreutdanning.htm

Vurdering:
Emne 1: Skriftlig skoleeksamen.
Emne 2: Muntlig eksamen.

Målgruppe(r): Lærere tilsatt i grunnskolen.

Opptakskrav: Fullført lærerutdanning og fullført Matematikk 1 5-10 eller tilsvarende.

Må ha minimum 30 % stilling i skole.

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Matematikk - trinn 5-10, nivå 1. Studieår 2016/2017. — 30 (15 + 15) studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Norsk og engelsk
 • Oppstart: 2016 høst
 • Søknadsfrist: Kontakt opptak@hsh.no
 • Varighet: 2 semester
 • Studiested: Stord
 • Studiepoeng: 30 (15 + 15)
 • Semesteravgift: Ingen
 • Søknadsskjema: Ikke lenger mulig å søke.
 • Emnekode: EVL-MA215
 • Programkode: EVU-MAT1

Innhold: Lærere som søker opptak til videreutdanningene etter Utdanningsdirektoratet sin søknadsfrist 15. mars vil ikke benytte seg av ordningene med vikarordning eller stipendordningen.

Matematikk 1, trinn 5-10, er forankret i nasjonale retningslinjer for matematikkfaget i grunnskolelærerutdanningen, læreplanverket for grunnskoleopplæringen og harmoniseringsdokumentet utarbeidet av ressursgruppen for matematikkfagene i Kompetanse for kvalitet. Studiets mål er å utvide matematikklærerernes faglige og didaktiske repertoar for utøving av god matematikkundervisning gjennom utforskende og utøvende studier av egen praksis og relevant forskning.

Studiekrav:
Emne 1:
1. Utprøving av ny faglig og fagdidaktisk kunnskap i algebra/prealgebra på egen skole. Dette studiekravet skal føre til kunnskapsdeling i eget kollegium.  Utprøvingen skal videofilmes.
2. Utvikling av undervisningskunnskap.
3. Vurdering av læreverk.

Emne 2:
1. Utprøving av ny faglig og fagdidaktisk kunnskap i geometri på egen skole. Dette studiekravet skal føre til kunnskapsdeling i eget kollegium.  Utprøvingen skal videofilmes.
2. Utvikling av undervisningskunnskap.
3. Vurdering av verktøy.

Forelesningsplan:
7. september obligatorisk samling på Stord kl. 10 - 17
8. september obligatorisk samling på Stord kl. 8 -15
19. oktober obligatorisk samling på Stord kl. 10 - 17
20. oktober obligatorisk samling på Stord kl.8 - 15
23. november obligatorisk samling på Stord kl. 10 - 17
24. november obligatorisk samling på Stord kl. 8 -15
29. sept. obligatorisk nettmøte kl. 13.30 - 15.30
10. november obligatorisk nettmøte kl. 13.30 - 15.30
7. februar obligatorisk samling på Stord kl. 10.15 - 17.15
8. februar obligatorisk samling på Stord kl. 8.30 -15.30
2. mars obligatorisk nettmøte kl. 12.30 - 16.00
22. mars obligatorisk samling på Stord kl. 10.15 - 17.15
23. mars obligatorisk samling på Stord kl.8.30 - 15.30
06. april obligatorisk nettmøte kl. 12.30 - 16.00
19. april obligatorisk samling på Stord kl. 10.15 - 17.15
20. april obligatorisk samling på Stord kl. 8.30 - 15.30


Tre obligatoriske studiekrav og obligatorisk deltakelse på nettmøter.


Pensum:hsh.no/…/videreutdanning.htm

Vurdering:
Emne 1: Skriftlig eksamen.
Emne 2: Muntlig eksamen, 45 minutter

Målgruppe(r): Lærere tilsatt i grunnskolen.

Opptakskrav: Fullført lærerutdanning

Må ha minimum 30 % stilling i skole.

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Læringsmiljø og pedagogisk ledelse i barnehagen. Studieår 2016/2017. — 30 (15 + 15) studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Søknadsfrist: 15. april 2016
 • Varighet: 2 semester
 • Studiested: Stord
 • Studiepoeng: 30 (15 + 15)
 • Semesteravgift: Ingen
 • Søknadsskjema: Ikke lenger mulig å søke.
 • Emnekode: EVL-LPL215
 • Programkode: LPL

Innhold: Studiet er et tilbud knyttet til Utdanningsdirektoratet sin strategi Kompetanse for framtidens barnehage - strategi for kompetanse og rekruttering 2014 - 2020.

Hovedtema i emne 1:
- Pedagogisk ledelse knyttet til samarbeid med barnehagens aktører.
- Pedagogisk ledelse knyttet til barnehagens fysiske rom; arkitektur, interiør, gjenstander, materiale og konteksten i form av kropper, tid og rom.
- Observasjon og pedagogisk dokumentasjon.
- Kritisk refleksjon.

Hovedtema i emne 2:
- Metoder
- Pedagogisk utviklingsarbeid.
- Pedagogisk ledelse knyttet til barnehagens læringsmiljø med fokus på hvordan vi gjennom kritisk refleksjon kan undersøke og ivareta barns demokratiske læreprosesser og psykososiale læringsmiljø.

Etter endt studie skal studenten:
- Kunne utøve profesjonelt skjønn og reflektere faglig over praktiske og teoretiske problemstillinger knyttet til barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse.
- Kunne utøve lederskap knyttet til samarbeid med barnehagens aktører.
- Kunne utøve lederskap knyttet til barnehagens fysiske rom; arkitektur, interiør, gjenstander, materiale og konteksten i form av kropper, tid og rom.
- Kunne vise etisk og profesjonell innsikt gjennom bruk av observasjon og pedagogisk dokumentasjon.
- Kunne lede utviklingsarbeid og videreutvikle egen arbeidsplass.
- Kunne reflektere kritisk over barnehagens læringsmiljø, barns demokratiske læreprosesser og psykososiale læringsmiljø.

Organisering og arbeidsmåte:
Forelesning, dialog og refleksjon i klasse/grupper, praktisk arbeid, gruppearbeid og framføring av studentarbeid.

Studiekrav:
80 % deltakelse i undervisning og i nettmøter, obligatoriske oppgaver blir presisert i semesterplan.

Forelesningsplan:
Samlingsbasert, 3 fysiske samlinger over 2 dager pr. semester. I tillegg 3 nettbaserte samlinger høst 2016 og 4 vår 2017. Dato for samlinger med forbehold om endring:
8. september Stord kl. 11.15 - 17.00
9. september Stord kl. 08.30 - 16.00
20. oktober Stord kl. 11.15 - 17.00
21. oktober Stord kl. 08.30 - 16.00
1. desember Stord kl. 11.15 - 17.00
2. desember Stord kl. 08.30 - 16.00
23. februar Stord kl. 11.15 - 17.00
24. februar Stord kl. 08.30 - 16.00
30. mars Stord kl. 11.15 - 17.00
31. mars Stord kl. 08.30 - 16.00
11. mai Stord kl. 11.15 - 17.00
12. mai Stord kl. 08.30 - 16.00

Nettmøter:
5. oktober
2. november
16. november
kl. 09 - 12.

Pensum: hsh.no/…/videreutdanning.htm

Vurdering: Emne 1: Skriftlig hjemmeeksamen.
Emne 2: Mappeeksamen som teller 60/100 og muntlig framføring som teller 40/100.

Målgruppe(r):
Førskolelærer/barnehagelærer

Opptakskrav:
Barnehagelærere eller annen treårig relevant pedagogisk utdanning. Må ha minst 50 % stilling i barnehage.

For nedlasting: udir.no/…/

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Andrespråkspedagogikk - undervisning av fleirspråklege elevar, trinn 1-10, nivå 1. Studieår 2016/2017. — 30 (15 + 15) studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Oppstart: 2016 haust
 • Varighet: 2 semester
 • Studiested: Stord
 • Studiepoeng: 30 (15 + 15)
 • Semesteravgift: Ingen
 • Søknadsskjema: Ikke lenger mulig å søke.
 • Emnekode: EVL-ASP215
 • Programkode: EVU-ASP

Innhold: Lærarar som søkjer opptak til vidareutdanninga etter Utdanningsdirektoratet si søknadsfrist 15. mars vil ikkje få nytte seg av verken vikarordninga eller stipendordninga.

Studiet er eit ledd i regjeringa si satsing på vidareutdanning, Kompetanse for kvalitet. Det er eit mål å betre skuleprestasjonane til elevar med minoritetsbakgrunn i norsk skule, og det er ønskeleg at lærarar styrker sin pedagogiske, faglege og fagdidaktiske kompetanse på dette feltet. Det er også ønskeleg at skular vert stimulerte til å drive utviklingsarbeid innanfor feltet. Studiet legg derfor opp til å relatere teori og lærestoff til eigen praksis.

Fullstendig omtale av studiet:
ans.hsh.no/…/EVL-ASP115_og_EVL-ASP215.pdf

Studiekrav: Blir spesifisert i semesterplan.

Forelesningsplan: I kvart semester er det tre samlingar á to dagar. Første dag er det undervisning frå 11.15- 17.00, andre dag 08.30- 16.00. Mellom samlingane skal studentane arbeide med studiekrav som skal leverast på læringsplattforma Fronter. Datoar med forbehold:
5. og 6. september Stord
17. og 18. oktober Stord
14. og 15. november Stord
16. og 17. januar Stord
6. og 7. mars Stord
24. og 25. april Stord

Pensum: hsh.no/…/videreutdanning.htm

Vurdering:
Emne 1: 6 timar skriftleg eksamen (100%).
Emne 2: prosjektoppgåve(60%) og munnleg eksamen (40%).

Målgruppe(r): Lærarar i grunnskulen.

Opptakskrav: Fullført lærarutdanning med minst 30 sp norsk eller tilsvarande.

Må ha minimum 30 % stilling i skule.

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Videreutdanning i pleie og behandling av ikke-helende sår — 30 studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Norsk og dansk
 • Oppstart: September 2016
 • Søknadsfrist: 15. april 2016
 • Varighet: To semester
 • Studiested: Haugesund
 • Studiepoeng: 30
 • Kursavgift: 1000 kr per semester
 • Semesteravgift: 750 kr per semester
 • Søknadsskjema: fsweb.no/…/login.seam
 • Programkode: SÅR

Mål for studiet: Å undervise utvalgte grupper helsepersonell i den nyeste forståelsen av hvordan sår heler, hvilke faktorer som hemmer dette og hvordan vi på en best mulig måte håndterer pleie og behandling slik at flest mulig sår gror.

Innhold: Det legges opp til disse to emner: 1. Generell prinsipper for behandling av ikke-helende sår (15 studiepoeng) Sårbehandlingens fysiologiske og patofysiologiske grunnlag. Sår som ikke gror, generelle behandlingsprinsipper. 2. Behandling av sår forårsaket av systemiske sykdommer (15 studiepoeng) Sår forårsaket av sykdom i venøs, arteriell og lymfatisk sirkulasjon. Sår forårsaket av trykk, nevropati og immunologisk/inflammatorisk sykdom. Hvert emne er delt inn i to temaer, og hvert tema starter med en samling på fire dager. Her vil flere av skandinavias ledende eksperter forelese om utvalgte emner relatert til de aktuelle temaene. Mellom modulene vil kommunikasjon, veiledning og innlevering foregå ved hjelp av internettbaserte hjelpemidler.

Studiekrav: En skriftlig oppgave i hvert emne. Deltakelse i diskusjonsgrupper på Fronter. 75% frammøte.

Forelesningsplan: To ukesamlinger per semester. Høsten 2016 er det undervisning mandag til torsdag i uke 36 og 44. Våren 2017 er samlingene mandag til torsdag i uke 2 og 10.

Målgruppe(r): Helsepersonell som jobber med sårbehandling.

Opptakskrav: Bachelor eller minimum tilsvarende 180 studiepoeng innen helse- og sosialfag.

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Organisering og samordning av tjenestetilbudet til barn og ungdom - Enkeltemne innen Psykososialt arbeid med barn og unge — 15 studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Oppstart: Våren 2017
 • Søknadsfrist: 1.desember 2016. Svar på søknad 12. desember. Lenke til meir informasjon hsh.no/…/sokerinformasjon.htm
 • Varighet: 1 semester
 • Studiested: Stord. Enkelte undervisningsdager kan bli lagt til Haugesund.
 • Studiepoeng: 15
 • Kursavgift: Ingen
 • Semesteravgift: 750 kr per semester
 • Søk her: www.hsh.no/sok
 • Emnekode: PSBU6102

Innhold: Emnet fokuserer på forskningsmetode, tverrfaglig og tverretatlig samarbeid og retter søkelys mot organisering av tjenestetilbudene til barn og ungdom, samt juss og etikk. Samarbeidsstrukturer i tjenestetilbudene, brukermedvirkning på ulike nivå og familiesamarbeid har spesielt fokus.

Organisering og arbeidsmåte: Forelesninger, veiledning og selvstudium er sentralt. Det kan også bli gruppearbeid og muntlig fremlegg. Samlingene er i uke: 3, 11 og 19.

Studiekrav: Ja

Vurdering: Hjemmeeksamen

Målgruppe(r): Personer i privat og offentlig sektor som arbeider med barn og unge

Opptakskrav: 180 relevant studiepoeng fra høgskole eller universitet. Minimum 1 års relevant praksis i minimum 50 % stilling.

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Perspektiver på helsefremming, forebygging og behandling innen rusproblematikk - Enkeltemne innen Rusproblematikk — 15 studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Oppstart: Våren 2017
 • Søknadsfrist: 1.desember 2016. Svar på søknad 12. desember. Lenke til meir informasjon hsh.no/…/sokerinformasjon.htm
 • Varighet: 1 semester
 • Studiested: Haugesund/ Stord.
 • Studiepoeng: 15
 • Kursavgift: 1000 kr.
 • Semesteravgift: 750 kr per semester
 • Søk her: www.hsh.no/sok
 • Emnekode: RUS6102

Innhold: Emnet vektlegger utfordringer knyttet til kompleksiteten innenfor rusfeltet og gir kunnskap om modeller for helsefremming, omsorg, forebygging og behandling. Sentrale tema er relasjonsbygging og kommunikasjon. Videre rettes fokus mot samfunnsetikk og sentrale lover og regler på rusfeltet. Brukermedvirkning vil bli vektlagt, samt kunnskap og innsikt i pårørendes situasjon og nødvendigheten av tverrfaglig samarbeid.

Organisering og arbeidsmåte: Forelesninger fordelt på tre ukesamlinger samt veiledning, gruppearbeid og selvstudie. Samlingene er i uke: 3, 11 og 19.

Studiekrav: Ja

Vurdering: Hjemmeeksamen

Målgruppe(r): Personer i privat og offentlig sektor som arbeider med rusproblematikk.

Opptakskrav: 180 relevant studiepoeng fra høyskole eller universitet. Minimum 1 års relevant praksis i minimum 50 % stilling

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Organisering av tjenestene for mennesker med psykiske lidelser og faglig fundament - Enkeltemne i Psykisk helsearbeid — 15 studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Oppstart: Våren 2017
 • Søknadsfrist: 1.desember 2016. Svar på søknad 12. desember. Lenke til meir informasjon hsh.no/…/sokerinformasjon.htm
 • Varighet: 1 semester
 • Studiested: Stord. Enkelte undervisningsdager kan bli lagt til Haugesund.
 • Studiepoeng: 15
 • Kursavgift: 1000 kr.
 • Semesteravgift: 750 kr per semester
 • Søk her: www.hsh.no/sok
 • Emnekode: PSYK6102

Organisering og arbeidsmåte: Forelesning, gruppearbeid, seminar og selvstudie. Samlingene er i uke: 3, 11 og 19.

Studiekrav: Ja.

Vurdering: Hjemmeeksamen

Målgruppe(r): Personer i privat og offentlig sektor som arbeider med psykisk helsearbeid

Opptakskrav: 180 relevant studiepoeng fra høyskole eller universitet. Minimum 1 års relevant praksis i minimum 50 % stilling

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Tverrfaglig videreutdanning i omsorgsteknologi II — 15 studiepoeng

Korte fakta:

 • Oppstart: Våren 2017
 • Søknadsfrist: 1. desember 2016. Svar på søknad 12. desember. Lenke til meir informasjon hsh.no/…/sokerinformasjon.htm
 • Varighet: 1 semester
 • Studiested: Stord og Haugesund
 • Studiepoeng: 15
 • Kursavgift: 1000 kr
 • Semesteravgift: 750 kr per semester
 • Søk her: www.hsh.no/sok
 • Emnekode: OMSTEK1102
Emnet utgjør andre halvdel av studieprogrammet Tverrfaglig utdanning i omsorgsteknologi.

Innhold: Emnet har fokus på implementering av omsorgsteknologi og konsekvenser for organisering av tjenester. Metoder og teknikker i innovasjonsprosesser, og etiske og juridiske rammer ved fag-, kvalitets- og endringsarbeid har stort fokus.

Organisering og arbeidsmåte: Delvis samlingsbasert. Gjennom heile semesteret vil det væra aktiviteter via aktuelle digitale studiestøttesystemer. Studentaktive læringsformer og interaktive forelesninger. Studentene pålegges obligatorisk arbeid til samlingene.

Forelesningsplan: Samlingene er for våren 2017 tirsdager og onsdager i ukene 4, 8 og 12.

Opptakskrav: Bachelorgrad, minimum 180 studiepoeng eller tilsvarende i helse-, og sosialfag, og andre relevante utdanninger

Tverrfaglig videreutdanning i omsorgsteknologi, del 1 (OMSTEK1101) eller tilsvarende

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Eldre med alvorlig svikt i vitale funksjoner II - Emne 2 i Videreutdanning i avansert klinisk sykepleie — 15 studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Oppstart: Våren 2017
 • Søknadsfrist: 1. desember 2016. Svar på søknad 12. desember. Lenke til meir informasjon hsh.no/…/sokerinformasjon.htm
 • Varighet: 1 semester
 • Studiested: Haugesund/Stord
 • Studiepoeng: 15
 • Kursavgift: 1000 kr
 • Semesteravgift: 750 kr per semester
 • Søk her: www.hsh.no/sok
 • Emnekode: ELDHELS2006
 • Programkode: VAKS

Innhold: Emnet inneholder relevante og praksisnære pasienthistorier. Del II fokuserer spesielt på klinisk vurdering av pasienten, polyfarmasi og uheldig legemiddelbruk, samt kunnskapsbasert praksis.

Organisering og arbeidsmåte: Deltidsutdanning med samlinger på kampus Haugesund og Stord. Studiet baseres også på obligatorisk kommunikasjon på nett og en betydelig egeninnsats individuelt og i gruppe mellom samlingene. Undervisning på kveldstid kan bli aktuelt.

Veiledning, undervisning, simulering, selvstudium.

Forelesningsplan: Samlingene er for våren 2017 tirsdag til torsdag i ukene 4, 8 og 13, samt torsdag i uke 17.

Opptakskrav: Autorisert sykepleier og bestått emnet Eldre med alvorlig svikt i vitale funksjoner I eller tilsvarende emne.

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Disse har ansvaret for oppdatering av kursoversikten.

Sida ble sist oppdatert: 02.02.2017