Etter- og videreutdanning

Søknadsweb åpner 1. oktober. 

 

Aktuelle tilbud:

Videreutdanning i frivillig arbeid — 15 studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Norsk og engelsk
 • Oppstart: Våren 2017
 • Søknadsfrist: 1. desember 2016
 • Varighet: 1 semester
 • Studiested: Haugesund og Stord
 • Studiepoeng: 15
 • Kursavgift: 1000 kr per semester
 • Semesteravgift: 585 kr
 • Søk her: www.hsh.no/sok
 • Emnekode: FRIV1001
Emnet retter seg mot personer som ønsker kompetanse til å lede frivillig arbeid med god kvalitet. Hovedfokus vil være ledelse, styrearbeid, koordinering, nettverksbygging, økonomi, relasjonsbygging, kommunikasjon, psykologi og etikk.  

Organisering og arbeidsmåte: Studiet går over ett semester, er delvis samlingsbasert, delvis nettbasert. Studentene pålegges obligatorisk arbeid til alle samlingene. Deler av undervisningen vil foregå ved campus Rommetveit, deler ved campus Haugesund.

Studiekrav: Ja. Blir spesifisert i semesterplan ved semesterstart.  

Opptakskrav: Kommer

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Organisering av tjenestene for mennesker med psykiske lidelser og faglig fundament — 15 studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Oppstart: Våren 2017
 • Søknadsfrist: 1.desember 2016
 • Varighet: 1 semester
 • Studiested: Stord. Enkelte undervisningsdager kan bli lagt til Haugesund.
 • Studiepoeng: 15
 • Kursavgift: 1000 kr.
 • Semesteravgift: 585 kr
 • Søk her: www.hsh.no/sok
 • Emnekode: PSYK6102

Organisering og arbeidsmåte: Forelesning, gruppearbeid, seminar og selvstudie.Samlingene er i uke: kommer snart

Studiekrav: Ja.

Vurdering: Hjemmeeksamen

Målgruppe(r): Personer i privat og offentlig sektor som arbeider med psykisk helsearbeid

Opptakskrav: 180 relevant studiepoeng fra høyskole eller universitet. Minimum 1 års relevant praksis i minimum 50 % stilling

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Organisering og samordning av tjenestetilbudet til barn og ungdom — 15 studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Oppstart: Våren 2017
 • Søknadsfrist: 1.desember 2016
 • Varighet: 1 semester
 • Studiested: Stord. Enkelte undervisningsdager kan bli lagt til Haugesund.
 • Studiepoeng: 15
 • Kursavgift: Ingen
 • Semesteravgift: 585 kr
 • Søk her: www.hsh.no/sok
 • Emnekode: PSBU6102

Innhold: Emnet fokuserer på forskningsmetode, tverrfaglig og tverretatlig samarbeid og retter søkelys mot organisering av tjenestetilbudene til barn og ungdom, samt juss og etikk. Samarbeidsstrukturer i tjenestetilbudene, brukermedvirkning på ulike nivå og familiesamarbeid har spesielt fokus.

Organisering og arbeidsmåte: Forelesninger, veiledning og selvstudium er sentralt. Det kan også bli gruppearbeid og muntlig fremlegg. Samlingene er i: kommer snart

Studiekrav: Ja

Vurdering: Hjemmeeksamen

Målgruppe(r): Personer i privat og offentlig sektor som arbeider med barn og unge

Opptakskrav: 180 relevant studiepoeng fra høgskole eller universitet. Minimum 1 års relevant praksis i minimum 50 % stilling.

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Perspektiver på helsefremming, forebygging og behandling innen rusproblematikk — 15 studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Oppstart: Våren 2017
 • Søknadsfrist: 1.desember 2016
 • Varighet: 1 semester
 • Studiested: Haugesund/ Stord.
 • Studiepoeng: 15
 • Kursavgift: 1000 kr.
 • Semesteravgift: 585 kr
 • Søk her: www.hsh.no/sok
 • Emnekode: RUS6102

Innhold: Emnet vektlegger utfordringer knyttet til kompleksiteten innenfor rusfeltet og gir kunnskap om modeller for helsefremming, omsorg, forebygging og behandling. Sentrale tema er relasjonsbygging og kommunikasjon. Videre rettes fokus mot samfunnsetikk og sentrale lover og regler på rusfeltet. Brukermedvirkning vil bli vektlagt, samt kunnskap og innsikt i pårørendes situasjon og nødvendigheten av tverrfaglig samarbeid.

Organisering og arbeidsmåte: Forelesninger fordelt på tre ukesamlinger samt veiledning, gruppearbeid og selvstudie. Samlingene er i uke: kommer snart

Studiekrav: Ja

Vurdering: Hjemmeeksamen

Målgruppe(r): Personer i privat og offentlig sektor som arbeider med rusproblematikk.

Opptakskrav: 180 relevant studiepoeng fra høyskole eller universitet. Minimum 1 års relevant praksis i minimum 50 % stilling

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Spesialpedagogikk emne D, Veiledning, rådgivning, samarbeid og innovasjon. — 15 studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Oppstart: 4. januar 2017 på Stord
 • Søknadsfrist: 1. desember 2016. Svar på søknad 15. desember. Lenke til mer informasjon hsh.no/…/sokerinformasjon.htm. Ledige plasser - fortløpende opptak.
 • Varighet: 1 semester
 • Studiested: Stord/Haugesund. Samlingene blir vekselsvis Stord/Haugesund.
 • Studiepoeng: 15
 • Semesteravgift: kr. 585
 • Søknadsskjema: Åpner 1. oktober
 • Emnekode: EVL-SPES415
 • Programkode: EVU-LÆRER

Mål for studiet: Målet for studiet er at studenten gjennom faglig og forskningsmessig fordypning skal tilegne seg innsikt i teoretiske og praktiske problemstillinger. Veiledning som læringsaktivitet skal være gjennomgående i alle tema. Studiet skal gi studentene en profesjonell støtte, slik at de på sin arbeidsplass kan bidra med kunnskap om veiledning og innovasjon når det gjelder det spesialpedagogiske arbeidet. Barnehagelæreren og læreren som forsker og innovatør vil stå sentralt i studiet.

Innhold: I forbindelse med dette emnet vil studenten få innsikt i veiledning, rådgivning, samarbeid og innovasjon innenfor det spesialpedagogiske området. I studiet vil det bli tatt utgangspunkt i en systemisk tilnærming til emneområdet som også inkluderer individperspektivet. Temaet skal belyse profesjonsutøving, utvikling av profesjonsidentitet og deltakelse i profesjonelle læringsfellesskap i en lærende organisasjon. Emnet vil danne utgangspunkt for kritisk analyse og refleksjon i veiledning.

Organisering og arbeidsmåte: Forelesninger, individuelt arbeid, gruppearbeid og diskusjoner.

Studiekrav: 80 % obligatorisk frammøte.
Obligatoriske oppgaver, som blir presentert i semesterplanen.

Forelesningsplan:
4. januar 2017
17. og 18. januar 2017
7. og 8. februar 2017
14. og 15. mars 2017
4. og 5. april 2017
Tirsdag kl. 13.00 - 18.00 og onsdag kl. 09.00 - 14.00
Muntlig eksamen tirsdag 23. og onsdag 24. april 2017
Skriftlig eksamen FoU oppgave torsdag 27. april 2017
Alle datoer med forbehold om endring.

Vurdering: FoU-oppgave i gruppe, teller 40 %, alle hjelpemidler tillatt.
Muntlig eksamen 30 min, teller 60 %, ingen hjelpemidler tillatt.

Målgruppe(r): Førskolelærere og lærere.

Opptakskrav: Førskolelærer/lærer og 2 års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning. Studenten må ha gjennomført 2 av 3 følgende spesialpedagogiske emner A SPES115, B SPES215/EVL-SPED215/EVL-SPES215, C EVL-SPED315/EVL-SPES315 eller tilsvarende.

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Spesialpedagogikk emne B: Språk- og talevanskar, lese, skrive- og matematikkvanskar. — 15 studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Oppstart: 10. januar 2017
 • Søknadsfrist: 1. desember 2016. Svar på søknad 15. desember. Lenke til meir informasjon hsh.no/…/sokerinformasjon.htm
 • Varighet: 1 semester
 • Studiested: Stord/Haugesund. Samlingane vert vekselsvis Stord/Haugesund.
 • Studiepoeng: 15
 • Kursavgift: Ingen
 • Semesteravgift: kr. 585
 • Søknadsskjema: Åpner 1. oktober
 • Emnekode: EVL-SPES215
 • Programkode: EVU-LÆRER

Mål for studiet: Målet for studiet er at studenten gjennom fagleg fordjuping skal tileigne seg innsikt i teoretiske og praktiske problemstillingar i tilknyting til språk- og talevanskar, lese- og skrivevanskar og matematikkvanskar. Studiet skal gi studenten spesialpedagogisk kompetanse som er relevant i arbeid med tilpassa opplæring og tidleg innsats i ein inkluderande barnehage og skule.

Innhold: I dette emnet vil studenten få innsikt i språk- og talevanskar, lese- og skrive - og matematikkvanskar. Emnet skal ivareta følgjande perspektiv: symptom, årsak, kartlegging, førebygging og spesialpedagogiske tiltak. Studenten vil få innsikt i korleis barnehage og skule kan arbeide for å førebygge og avhjelpe vanskar på individ- og systemnivå.

Organisering og arbeidsmåte: Forelesningar, gruppearbeid, drøftingar/refleksjonsøkter.

Studiekrav: 80 % obligatorisk frammøte og obligatoriske studieoppgåver som vert presisert i semesterplanen.

Forelesningsplan:
10. og 11. januar 2017
31. januar og 1. februar 2017
7. og 8. mars 2017
28. og 29. mars 2017
19. april 2017
Tirsdag kl. 13.00 - 18.00 og onsdag kl. 09.00 - 14.00
Eksamen: munnleg eksamen onsdag 10. mai og torsdag 11. mai 2017
Alle datoar med atterhald om endring.

Vurdering: Munnleg eksamen

Målgruppe(r): Førskulelærarar/lærarar

Opptakskrav: Førskulelærar- eller lærarutdanning og 2 års relevant yrkespraksis etter utdanning.

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Disse har ansvaret for oppdatering av kursoversikten.

Sida ble sist oppdatert: 22.09.2016