Etter- og videreutdanning

Semesteravgiften er på kr. 585. I samband med fusjon 1.1.2017 kan denne avgifta bli endra. Les meir om semesteravgiften.

Aktuelle tilbud:

Eldre med alvorlig svikt i vitale funksjoner II - Emne 2 i Videreutdanning i avansert klinisk sykepleie - LEDIGE PLASSER — 15 studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Oppstart: Våren 2017
 • Søknadsfrist: 1. desember 2016. Svar på søknad 12. desember. Lenke til meir informasjon hsh.no/…/sokerinformasjon.htm
 • Varighet: 1 semester
 • Studiested: Haugesund/Stord
 • Studiepoeng: 15
 • Kursavgift: 1000 kr
 • Semesteravgift: 585 kr per semester
 • Søk her: www.hsh.no/sok
 • Emnekode: ELDHELS2006
 • Programkode: VAKS

Innhold: Emnet inneholder relevante og praksisnære pasienthistorier. Del II fokuserer spesielt på klinisk vurdering av pasienten, polyfarmasi og uheldig legemiddelbruk, samt kunnskapsbasert praksis.

Organisering og arbeidsmåte: Deltidsutdanning med samlinger på kampus Haugesund og Stord. Studiet baseres også på obligatorisk kommunikasjon på nett og en betydelig egeninnsats individuelt og i gruppe mellom samlingene. Undervisning på kveldstid kan bli aktuelt.

Veiledning, undervisning, simulering, selvstudium.

Forelesningsplan: Samlingene er for våren 2017 tirsdag til torsdag i ukene 4, 8 og 12, samt torsdag i uke 17.

Opptakskrav: Autorisert sykepleier og bestått emnet Eldre med alvorlig svikt i vitale funksjoner I eller tilsvarende emne.

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Markedsføring - LEDIGE PLASSER — 7,5 studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Søknadsfrist: 1. desember. Svar på søknad 12. desember. Lenke til meir informasjon hsh.no/…/sokerinformasjon.htm
 • Varighet: 1 semester
 • Studiested: Haugesund
 • Studiepoeng: 7,5
 • Semesteravgift: 585 kr
 • Søknadsskjema: send e-post til opptak@hsh.no
 • Emnekode: EVA-ØKB1105

Innhold:
Studiet gir deg kunnskap om grunnprinsippene i faget markedsføringsledelse.

Etter å fullført studiet vil du blant annet kunne gjøre rede for grunnleggende begreper og teorier i segmentering, differensiering, posisjonering, forbrukeratferd.

Studiet gir deg ferdigheter til å analysere markedsføringscases ut fra kunnskap og teorier i markedsføring. Du vil kunne anvende relevante kunnskaper og teorier til å analysere konkrete eksempler eller praktiske markedsføringsproblemer i virkelighet.

Aktuelle tema vil være forbrukeratferd, konkurranse, segmentering, posisjonering og differensiering, produkt, tjeneste og merkevarestrategi, litt om prisfastsetting, markedskommunikasjon inkl. sosiale media, distribusjon, marknadsføringsanalyser.

Organisering og arbeidsmåte: Forelesninger på kveldstid

Studiekrav: Nei

Vurdering: Skritflig skoleeksamen

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:


Ledelse i maritime organisasjoner - LEDIGE PLASSER! — 10 studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Norsk og engelsk
 • Oppstart: Våren 2017
 • Søknadsfrist: 1. desember 2016
 • Varighet: 1 semester
 • Studiested: Haugesund
 • Studiepoeng: 10
 • Kursavgift: 1000 kr per semester
 • Semesteravgift: 585 NOK pr semester
 • Søknadsskjema: send e-post til opptak@hsh.no
 • Emnekode: EVN1002

Innhold: Sentrale emner i faget er endringsledelse, verdiledelse, strategi, organisasjonskultur, samarbeid og konflikt. Vekten vil bli lagt på problemer, utfordringer og dilemma i praksis som er viktige for ansatte på flere nivåer innen maritime og maritimt relaterte næringer.

Organisering og arbeidsmåte: Forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid. Mulighet for streaming/opptak av forelesning for de som ikke kan være tilstede.

Første samling: 12-13 Januar

Andre samling: 23-24 Februar

Tredje samling: 6-7 April

Fjerde samling: 11 og 12 Mai

Vurdering: Mappeeksamen

Målgruppe(r): Ansatte i maritime og maritimt relaterte virksomheter, både ombord og i land. Nøkkelpersonell i virksomheter som er betydelige underleverandører til maritime virksomheter vil også kunne ha stort utbytte av faget.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søkere med teknisk fagskole eller ettårig forkurs er kvalifiserte uten hensyn til generell studiekompetanse.

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:

 • Hugo C. Lütcherath

Spesialpedagogikk emne D, Veiledning, rådgivning, samarbeid og innovasjon - LEDIGE PLASSAR. — 15 studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Oppstart: 4. januar 2017 på Stord
 • Søknadsfrist: 1. desember 2016. Svar på søknad 12. desember. Lenke til mer informasjon hsh.no/…/sokerinformasjon.htm. Ledige plassar - fortløpande opptak.
 • Varighet: 1 semester
 • Studiested: Stord/Haugesund. Samlingene blir vekselsvis Stord/Haugesund.
 • Studiepoeng: 15
 • Semesteravgift: kr. 585
 • Søk her: www.hsh.no/sok
 • Emnekode: EVL-SPES415
 • Programkode: EVU-LÆRER

Mål for studiet: Målet for studiet er at studenten gjennom faglig og forskningsmessig fordypning skal tilegne seg innsikt i teoretiske og praktiske problemstillinger. Veiledning som læringsaktivitet skal være gjennomgående i alle tema. Studiet skal gi studentene en profesjonell støtte, slik at de på sin arbeidsplass kan bidra med kunnskap om veiledning og innovasjon når det gjelder det spesialpedagogiske arbeidet. Barnehagelæreren og læreren som forsker og innovatør vil stå sentralt i studiet.

Innhold: I forbindelse med dette emnet vil studenten få innsikt i veiledning, rådgivning, samarbeid og innovasjon innenfor det spesialpedagogiske området. I studiet vil det bli tatt utgangspunkt i en systemisk tilnærming til emneområdet som også inkluderer individperspektivet. Temaet skal belyse profesjonsutøving, utvikling av profesjonsidentitet og deltakelse i profesjonelle læringsfellesskap i en lærende organisasjon. Emnet vil danne utgangspunkt for kritisk analyse og refleksjon i veiledning.

Organisering og arbeidsmåte: Forelesninger, individuelt arbeid, gruppearbeid og diskusjoner.

Studiekrav: 80 % obligatorisk frammøte.
Obligatoriske oppgaver, som blir presentert i semesterplanen.

Forelesningsplan: 4. januar 2017
17. og 18. januar 2017
7. og 8. februar 2017
14. og 15. mars 2017
4. og 5. april 2017
Tirsdag kl. 13.00 - 18.00 og onsdag kl. 09.00 - 14.00
Skriftlig eksamen FoU-oppgave torsdag 27. april 2017
Muntlig eksamen tirsdag 23. og onsdag 24. mai 2017
Alle datoer med forbehold om endring.

Vurdering: FoU-oppgave i gruppe, teller 40 %, alle hjelpemidler tillatt.
Muntlig eksamen 30 min, teller 60 %, ingen hjelpemidler tillatt.

Målgruppe(r): Førskolelærere og lærere.

Opptakskrav: Førskolelærer/lærer og 2 års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning. Studenten må ha gjennomført 2 av 3 følgende spesialpedagogiske emner A SPES115, B SPES215/EVL-SPED215/EVL-SPES215, C EVL-SPED315/EVL-SPES315 eller tilsvarende.

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Spesialpedagogikk emne B: Språk- og talevanskar, lese, skrive- og matematikkvanskar - LEDIGE PLASSAR. — 15 studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Oppstart: 10. januar 2017
 • Søknadsfrist: 1. desember 2016. Svar på søknad 12. desember. Lenke til meir informasjon hsh.no/…/sokerinformasjon.htm
 • Varighet: 1 semester
 • Studiested: Stord/Haugesund. Samlingane vert vekselsvis Stord/Haugesund.
 • Studiepoeng: 15
 • Kursavgift: Ingen
 • Semesteravgift: kr. 585
 • Søk her: www.hsh.no/sok
 • Emnekode: EVL-SPES215
 • Programkode: EVU-LÆRER

Mål for studiet: Målet for studiet er at studenten gjennom fagleg fordjuping skal tileigne seg innsikt i teoretiske og praktiske problemstillingar i tilknyting til språk- og talevanskar, lese- og skrivevanskar og matematikkvanskar. Studiet skal gi studenten spesialpedagogisk kompetanse som er relevant i arbeid med tilpassa opplæring og tidleg innsats i ein inkluderande barnehage og skule.

Innhold: I dette emnet vil studenten få innsikt i språk- og talevanskar, lese- og skrive - og matematikkvanskar. Emnet skal ivareta følgjande perspektiv: symptom, årsak, kartlegging, førebygging og spesialpedagogiske tiltak. Studenten vil få innsikt i korleis barnehage og skule kan arbeide for å førebygge og avhjelpe vanskar på individ- og systemnivå.

Organisering og arbeidsmåte: Forelesningar, gruppearbeid, drøftingar/refleksjonsøkter.

Studiekrav: 80 % obligatorisk frammøte og obligatoriske studieoppgåver som vert presisert i semesterplanen.

Forelesningsplan:
10. og 11. januar 2017
31. januar og 1. februar 2017
7. og 8. mars 2017
28. og 29. mars 2017
19. april 2017
Tirsdag kl. 13.00 - 18.00 og onsdag kl. 09.00 - 14.00
Eksamen: munnleg eksamen onsdag 10. mai og torsdag 11. mai 2017
Alle datoar med atterhald om endring.

Vurdering: Munnleg eksamen

Målgruppe(r): Førskulelærarar/lærarar

Opptakskrav: Førskulelærar- eller lærarutdanning og 2 års relevant yrkespraksis etter utdanning.

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Disse har ansvaret for oppdatering av kursoversikten.

Sida ble sist oppdatert: 17.11.2016