Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

PPU for allmennfag

Desse sidene er ut-daterte!

Gå til www.hvl.no/studier/studieprogram/ppu/ for aktuell informasjon!

Praktisk pedagogisk utdanning er en lærerutdanning for deg som allerede har en utdannelse, og som trenger pedagogisk kompetanse for å kunne undervise elever i det faget du har utdannelse. PPU for allmennfag er studieretningen for deg som har en allmennfaglig utdannelse fra en høyskole eller et universitet. Utdanningen må være på minst 180 studiepoeng.

Hvordan studerer du?

Studiet går over fire semester, og er organisert med samlinger og digitalt samarbeid. Skolens læringsplattform Fronter tjener som virtuelt klasserom, og er stedet der all informasjon blir formidlet og samlet. Veiledning blir i hovedsak gitt individuelt og ved hjelp av digital kommunikasjon. Hvert semester blir avsluttet med eksamen.

Praksisopplæringen er viktig både som realiseringsarena for pedagogikk og fag-/ yrkesdidaktikk. I samsvar med rammeplanens krav om praksisbasering, tar vi utgangspunkt i fagkompetansen din og erfaringene dine fra arbeid i klasserom, verksted eller lignende, og gradvis flytter vi perspektivet fra eleven over på læreren, og til sist mot skolen som samfunnsinstitusjon.

Som student med spesiell erfaringsbakgrunn kan du medvirke og ha medansvar både for innhold og arbeidsmåter. Studiet blir derfor orientert i forhold til konkrete utfordringer som du møter i egen klasse eller praksis.

Vi legger vekt på pedagogiske prosesser der du får videreutvikle den faglige og pedagogiske kompetansen din, slik at du blir en god innovatør for egen og andres læring.

I utdanningen stiller vi krav om fremmøte og aktiv deltagelse.

Hvilke jobbutsikter har du som ferdig utdannet?

Sammen med andre fag er du etter PPU for allmennfag kvalifisert til undervisningsstilling fra og med 5. trinn i grunnskolen, til undervisningsstilling i studieforberedende fag og fellesfag i den videregående skolen.

Hvordan kommer du inn på studiet?

Opptakskrav

Nye opptakskrav fra 2019

Fra og med 2019 blir det krav om mastergrad for opptak til PPU jf. rammeplan for PPU fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

Det er gjort unntak for kravet om mastergrad for søkere med bachelorgrad i utøvende eller skapende kunstfag samt søkere med bachelorgrad i idrettsfag. Utfyllende retningslinjer kommer før opptaket i 2019.

Du trenger følgende utdanning for å være kvalifisert.

  • Fullført allmennfaglig universitets- eller høgskoleutdanning med et omfang på minimum 180 studiepoeng eller tilsvarende.
  • Minst én faglig fordypning med et omfang på minimum 60 studiepoeng eller tilsvarende. Fordypningen må være i et relevant undervisningsfag som høgskolen tilbyr didaktikk i.

Du må framvise politiattest ved studiestart, men dette søker du om først etter at du har fått tilbud om studieplass.

Profilvalg

Når du søker om opptak til PPU må du velge minst én fagdidaktisk profil. Vi gjør oppmerksom på at søkere må regne med å bli plassert i fagdidaktiske grupper sammen med andre nærliggende fagområder, dersom søkertallet tilsier dette.

NB! Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere for oppstart på de ulike profilene.

Følgende fagdidaktiske profiler tilbys ved HVL studiested Stord i 2017.

Didaktisk fagprofil Eksempler på relevant utdanning
Naturfag
Biologi, kjemi, fysikk
Matematikk Matematikk
Fremmedspråk Engelsk, spansk, tysk eller fransk
Norsk Nordisk
Praktisk- estetiske fag Idrett, musikk, mat og helse, kunst og håndverk
Samfunnsfag Historie, geografi, sosiologi, statsvitenskap, jus
RLE Religionsvitskap
Medier og kommunikasjon
Medievitenskap, journalist
Økonomi- og administrasjon Økonomi- og administrasjonsfag

Ønsker du mer informasjon?

Vi har en egen nettside med informasjon om praksis i PPU.

Du kan også ta kontakt med studiekonsulent direkte på e-post dersom du har spørsmål om utdanningen eller HSH generelt. Ta kontakt med opptakskontoret dersom du har spørsmål om opptak og søknadsprosedyrer.

Sida ble sist oppdatert: 05.01.2018