Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Kreative fag og læreprosesser
Masterstudium

Fagprofil: Den estetiske barnehagen

Grafisk dekorelement

Masterprogrammet i Kreative fag og læreprosessar er rettet mot deg som har lærerutdanning, barnehagelærerutdanning eller bachelor med fordypning i Kunst og håndverk, musikk, norskdidaktikk og andre estetiske emner.

Kreative, muntlige og utøvende estetiske praksiser står sentralt i studiet. Studentene får oppdatert kunnskap om estetikk, kreativitet, tolkingslære og fagdidaktikk i tillegg til refleksjon over egen erfaring knyttet til oppgaver og masterarbeid. Studiet gir ny kunnskap om og erfaring med estetiske læreprosesser og kreativitet i opplæring og formidling.

Fagprofil Den estetiske barnehagen legger vekt på:

 • Praktisk skapende arbeid i kreative fag og ulike medium
 • Teori om estetikk, kultur, danning, læring og utvikling knyttet til fagene og barnehagefeltet
 • Estetisk teori og praksis, kulturteori knyttet til kulturelt mangfold
 • Forskningsmetodisk refleksjon og feltarbeid
 • Analytisk tilnærming til tekster og performative uttrykk
 • Drama, forming/kunst og håndverk, musikk og norsk
 • Didaktiske grunnlagsproblemer, læreplanteori og fagforståelse for barnehagefeltet med tanke på ledelse av pedagogisk arbeid

Studiemodell

Masterprogrammet er organisert i fagprofiler og fellesemner. Studiet gir til sammen 120 studiepoeng. Av disse utgjør den valgte fagprofilen 75 studiepoeng, inklusive det avsluttende masterarbeidet. De resterende 45 studiepoengene omfatter studie av kreative og estetiske læreprosesser, estetisk teori og produksjon, kunstnerisk utviklingsarbeid, vitenskapsteori og metode samt en rekke didaktiske emner.

Fagprofilene er dybdestudier av det didaktiske, kunstneriske, estetiske og kulturelle særpreget ved faget/feltet og forholdet til:

 • Nasjonale og internasjonale forsknings- og metodespørsmål
 • Estetiske og kreative læreprosesser
 • Analyse og tolkning av tekster og litteratur
 • Teori om estetikk, kultur, læring og utvikling knyttet til fagene/feltet
 • Teknologi og digitale læringsarenaer i fagene/feltet
 • Estetisk produksjon
 • Eget masterarbeid
 • Refleksjon knyttet til fag og forskningslitteratur, egen estetisk produksjon og eget feltarbeid
 • Ledelse av pedagogisk utviklingsarbeid

Fellesemnene i første året fokuserer på kreative og estetiske læreprosesser med vekt på kunstnerisk produksjon og erfaringsbaserte, relasjonelle og utforskende læringsstrategier. Kursene gir en generell innføring i det teori- og forskningsbaserte grunnlaget for analyse, tolkning og akademisk skriving. Studentene arbeider også med utforskning og utvikling av kreative og praktisk-estetiske prosesser i ulike praksiskontekster.

I masteroppgaven (45 sp) arbeider studentene med eget forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til den fagprofilen som er valgt. Studentene kan velge ulike former for masterarbeid, enten med hovudfokus på fagdidaktiske problemstillinger eller problemstillinger som omhandler kunstnerisk produksjon og egenutvikling. I studiet samarbeider en tett med Forskingsprogrammet «Kultur- og kreativitetspedagogikk» ved HSH. Studentene kan ta del i noen av de mange prosjektene som finner sted der gjennom arbeidsoppgaver knyttet til enkeltfag, eller i masterarbeidet (Se kulturped.wordpress.com).

Gjennomføring av studiet

Masterstudiet er et krevende høyere grads heltidsstudium som går over 2 år. Det er mulig å søke om å gjennomføre studiet på deltid over fire år. Masterstudiet har 4 samlinger i studieåret og en undervisningsdag i uken. Arbeidet er organisert gjennom forelesninger, seminarer, gruppearbeid, prosjektorganisering, utstillinger, konserter og forestillinger.

IKT er en viktig kommunikasjonskanal og et nyttig læringsverktøy i studiet.

Videre studier og jobbutsikter

Fullført mastergradsstudium gir grunnlag for å arbeide aktivt med forskning og utviklingsarbeid, og kvalifiserer for opptak til doktorgradsstudier ved nasjonale og internasjonale læresteder.

Studiet er et faglig studium på høyere nivå for pedagoger/lærere/ kulturarbeidere. Studiet gir lektorkompetanse. Studiet gir også et vitenskaplig grunnlag for forsking på og utvikling innenfor studentens valgte fagprofil og kreative fag og læreprosesser.

Ønsker du å studere i utlandet?

En ukes ekskursjon til samarbeidende fagmiljø for eksempel i New York, USA, er lagt inn i studiet. Ytterligere utenlandsopphold kan være en godkjent del av studiet dersom det tilfredsstiller studieplanens krav.

Opptakskrav

Ved søknad om opptak må søkeren velge mellom fagprofilene musikk, norskdidaktikk, kunst og håndverk eller den estetiske barnehagen. For å komme inn på studiet må søkeren oppfylle ett av følgende opptakskrav:

 • 3- eller 4-årig fullført lærerutdanning med 60 studiepoeng fordypning i ett av profilfagene.
 • Fullført barnehagelærerutdanning med til sammen 45 studiepoeng fordypning i estetiske emner/fag
 • Bachelorgrad innenfor lærerutdanning med 60 studiepoeng fordypning i ett av profilfagene
 • Bachelorgrad med minst 80 studiepoeng fordypning i ett av fagene kunst og håndverk, musikk eller norsk.

Minstekrav for opptak er karakteren C eller 2.7, som vektet gjennomsnittskarakter for alle eksamener som inngår i opptaksgrunnlaget.

Klikk her for å gå til retningslinjer for opptak.

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med studiekonsulent direkte på e-post dersom du har spørsmål om utdanningen, HSH generelt eller opptak. Dersom du har faglige spørsmål kan du ta kontakt med fagansvarlig Kari Holdhus.

Sida ble sist oppdatert: 05.04.2017