Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Utfyllende informasjon om valgemner («Modul 2»)

Søkere med relevant tilleggsutdanning har mulighet til å få godkjent inntil 30 sp. av utdanningen som en del av masterstudiet.

Relevant tilleggsutdanning er dermed en fordel, men ikke et krav. Informasjonen under retter seg mot både søkere med og uten relevant tilleggsutdanning.

1) Søkere med relevant tilleggsutdanning som gir grunnlag for innpass/fritak av valgemner.

Søkere som kan dokumentere relevant helse- og sosialfaglig utdanning på høyere grads nivå, kan bli innvilget innpass/fritak for inntil 30 sp. av valgemnene i Modul 2.

Det vil ikke bli foretatt forhåndsvurderinger om rett til innpass/fritak for hele/deler av Modul 2, dette foretas etter opptak og innvilget studierett.

For at emner fra en relevant utdanning skal kunne godkjennes, må de bli vurdert som faglig jevngode og være dokumentert på mastergradsnivå (jf. § 5 i forskrift om krav til mastergrad ved høgskolen Stord/Haugesund).

2) Søkere uten relevant tilleggsutdanning

Søkere som ikke kan dokumentere relevant tilleggsutdanning som gir grunnlag for innpass/fritak av emner i Modul 2, må avlegge totalt 30 stp. valgfrie emner innen utgangen av 3. semester i utdanningen. Dette innebærer full studiebelastning i to av de tre første semestrene på utdanningen. 75 sp. må være avlagt før en kan starte arbeid med masteroppgaven i 4. semester. Det er også mulig å utsette oppstart av masteroppgaven med inntil et år for å gjøre seg ferdig med valgemnene.

Søkere som blir innvilget studieplass kan selv velge hvilke semestre som er aktuelle for dem å ta de valgfrie emnene (se oversikt over valgemner nederst på siden).

Mulige valgemner i Modul 2.

Tabellene under gir en oversikt over hvilke frittstående valgemner (fra videreutdanninger som HSH tilbyr) som kan innpasses i modul 2. Merk at det er mulig å kombinere emner fra ulike videreutdanninger.

Valgemner: Psykisk helse

Studiepoeng

Semester

Mennesket, psykiske lidelser og det sosiale miljø (PSYK6101)

15

Høst '16

Organisering av tjenestene for mennesker med psykiske lidelser og faglig fundament (PSYK6102)

15

Vår '17

Utvikling og utøvelse av psykisk helsearbeid: Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning (PSYK6103)

15

Høst '17

Valgemner: Barn og unge*

*=NB: Krav om minst 1 års relevant praksis for å kunne velge disse emnene

Studiepoeng

Semester

Psykisk helse hos barn og ungdom (PSBU6101)

15

Høst '16

Organisering og samordning av tjenestetilbudene til barn og ungdom (PSBU6102)

15

Vår '17

Psykososialt arbeid - ulike praksiser, teorier og etiske dilemmaer (PSBU6103)

15

Høst '16 og vår '17

Valgemner: Eldreomsorg

Studiepoeng

Semester
Palliasjon i eldreomsorgen (ELDHELS1004)

15

Høst '16

Eldre med alvorlig svikt i vitale funksjoner (ELDHELS1006)

15

Høst '16Valgemner: Rusproblematikk

Studiepoeng

Semester

Rusrelatert sosial- og helseproblematikk (RUS6101)

15

Høst '16

Perspektiver på helsefremming, forebygging og behandling innen rusproblematikk (RUS6102)

15

Vår '17

Samtidige rus- og psykiske lidelser (ROP) (RUS6103)

15

Høst '17


Ta kontakt med studiekonsulent Ingrid Hovden Stava ved spørsmål eller behov for veiledning om valgemner.

Merk at samtlige emner lyses ut med forbehold om endring.

Sida ble sist oppdatert: 11.05.2016